Národní registr hospitalizovaných

Aktuality


Vstup do registru
(produkční prostředí)

Vstup do registru
(testovací prostředí)

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru
(produkční prostředí)

Vstup do registru
(testovací prostředí)

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Aktuality

Účelem zjišťování požadovaných údajů je získání zdroje informací o zdravotním stavu populace. Národní registr hospitalizovaných současně poskytuje podklady pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení.

Data z NRHOSP jsou důležitým nástrojem pro řízení zdravotnictví a stanovení koncepce a realizace zdravotní politiky státu, potřebné k definování optimální sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Výsledné informace z NRHOSP se předávají do databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je ukončený pobyt hospitalizovaného na oddělení.

Povinným hlášením se stává každá ukončená hospitalizace pacienta (tuzemce i cizince) na jednom lůžkovém oddělení poskytovatele lůžkové péče bez ohledu na způsob přijetí a ukončení (propuštění, překlad, úmrtí).

Do NRHOSP se hlásí i případy jednodenní péče (jednodenní chirurgie). Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní (§ 8, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).

Nově se v souladu s vyhláškou 373/2016 Sb. do NRHOSP povinně hlásí i případy hospitalizace neukončené ke konci sledovaného roku, a to nejpozději do konce ledna následujícího roku. Tyto případy musí být označeny způsobem ukončení „hospitalizace pokračuje“ s datem ukončení k 31. 12. sledovaného roku.

Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení ústavní péče s výjimkou lázeňských léčeben a ozdravoven, ve kterém došlo k ukončení poskytování ústavní péče pacientovi.

Legislativa

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • NRHOSP byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů- desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10
 • Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze), s účinností od 1. 1. 2006 (Sdělení ČSÚ č. 323/2010 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), každý rok je IR-DRG aktualizováno a ČSÚ vydává nově aktualizované Sdělení)
 • Závazné pokyny NZIS – viz Pokyny k obsahu datové struktury pro původní systém do roku 2018
 • Metodika NZIS – viz Kompletní metodika sběru dat platná pro nový systém od roku 2019
 • Datový standard MZ ČR

Rozsah údajů

NRHOSP je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Hospitalizace provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V NRHOSP jsou evidovány osoby, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena. Sběr za všechna oddělení lůžkových zařízení proběhl poprvé v roce 1981 a následně v roce 1986. Data jsou každoročně zpracovávána od roku 1992 a od roku 1994 nahradila v evidenci základních hospitalizačních diagnóz devátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Do roku 1997 byla sbírána data za lůžková zařízení bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (dopravy, obrany a spravedlnosti), která do té doby data neposkytovala.

1. Údaje o lůžkovém zdravotnickém zařízení (zpravodajské jednotce)

 • IČO/PČZ zařízení
 • kraj, okres sídla zařízení
 • druh zařízení
 • oddělení, pořadové číslo oddělení
 • pracoviště

2. Údaje o pacientovi

 • rodné číslo (z něhož se odvozuje pohlaví a věk)
 • datum narození (nově)
 • pohlaví (nově)
 • rodinný stav
 • zaměstnání
 • obec místa trvalého pobytu
 • příslušnost k EU

3. Údaje týkající se přijetí a pobytu pacienta v zařízení ústavní péče

 • přijetí doporučil
 • datum přijetí (den, měsíc, rok)
 • čas přijetí (hodina, minuta)
 • důvod přijetí
 • přijetí
 • začátek příznaků - datum (den, měsíc, rok) - platnost pro přijetí neodkladné
 • začátek příznaků - čas (hodina, minuta) - platnost pro přijetí neodkladné
 • základní diagnóza - diagnóza základního onemocnění, které je příčinou hospitalizace podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • pro základní diagnózu hospitalizován poprvé v životě
 • vnější příčina (týká se nejen úrazů), diagnóza (MKN-10)
 • další diagnózy (MKN-10) (nově v neomezeném rozsahu)
 • datum operace (den, měsíc, rok)
 • čas operace (hodina, minuta)
 • hlavní operační diagnóza, diagnóza onemocnění, které je hlavní příčinou provedení operace podle MKN-10
 • nemocniční nákaza (sleduje se u všech pacientů)
 • druh operace
 • reoperace (opakovaná operace pacienta v souvislosti s hlavní operační diagnózou)
 • pooperační komplikace
 • počet dnů na Jednotce intenzivní péče (JIP)
 • skupina DRG (klasifikace pacienta podle diagnostické skupiny DRG (diagnosis related group))
 • počet dnů přerušení hospitalizace
 • datum propuštění (úmrtí)
 • hodina, min. propuštění (úmrtí)
 • kategorie pacienta (počty dnů v určitém stavu)
 • základní příčina smrti (Id) - vyplní se diagnóza (MKN-10) prvotní příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • bezprostřední příčina smrti (Ia) - vyplní se diagnóza (MKN-10) bezprostřední příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • ukončení hospitalizace
 • náhrady
 • potřeba další péče po propuštění

4. Seznam provedených výkonů v rámci hospitalizace pacienta (výkonová věta)

 • kód výkonu (dle seznamu zdravotních výkonů)
 • počet provedených výkonů
 • datum provedení výkonu

Dokumenty

Závazné pokyny – metodika

Publikace

Hospitalizovaní

ISSN: 1210-8731, (0862-5654)
Stran: cca 140 stran
Publikace vycházela nepravidelně s daty od roku 1960. Od roku 1992 vychází každoročně.

Zdrojem informací pro tuto publikaci je Národní registr hospitalizovaných. Publikované údaje jsou tříděny podle místa trvalého pobytu, místa ošetření, pohlaví, diagnóz, věkových skupin.

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2018

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2017

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2015

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2014

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2013

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2011

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2010

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2009

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2008

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2007

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2006

Hospitalizovaní 2005

Hospitalizovaní 2004

Hospitalizovaní 2003

Hospitalizovaní 2002

Hospitalizovaní 2001

Hospitalizovaní 2000

Hospitalizovaní 1999

Hospitalizovaní 1998

Hospitalizovaní 1997

Hospitalizovaní 1996

Hospitalizovaní 1995

Hospitalizovaní 1994

Hospitalizovaní 1993

Hospitalizovaní 1992

Zdravotnická statistika | Hospitalizovaní | Lůžková péče | Nemocnice