Národní registr úrazů (NRU)

O registru

Aktuality


Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Národní registr úrazů (NRU) byl spuštěn v dubnu 2015. Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů týkající se úrazů ošetřených při hospitalizaci, údajů související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, okolností, za kterých se úraz stal, jeho příčiny, podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu poskytovatele zdravotnické záchranné služby, údajů o primárním transportu, podrobný záznam o péči na urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb, a údajů potřebné pro identifikaci poskytovatele lůžkové zdravotní péče, v jehož zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován.

Data shromažďovaná v rámci Národního registru úrazů jsou využívána především pro dosažení vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, jejich lepších výsledků, stanovení optimálních a efektivních léčebných postupů a pro identifikaci rizik vzniku jednotlivých úrazů a stanovení preventivních opatření, to je opatření, vedoucích k jejich předcházení. Každý úraz je zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací případně ve vazbě na jiné zdravotní problémy nositele. Zaznamenávány jsou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta.

Sledovaná data odpovídají standardům formulovaným v rámci Evropské unie a splňují nároky na kompatibilitu. Důvodem je potřeba výměny příslušných dat mezi jednotlivými státy. Evropská unie má již k dispozici dlouhodobá historická fakta o sledování úrazů na chirurgických ambulancích. Zároveň vytvořila databázi úrazů EU včetně systému jejich zaznamenávání (IDB). Ten slouží ke standardizaci sledování úrazů a nehod v Evropské unii a je zároveň základem pro porovnávání situace v jednotlivých členských zemích.

Zřízení Národního registru úrazů

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo Národní registr úrazů v souvislosti se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je každý pacient hospitalizovaný pro úraz.

Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel lůžkové zdravotní péče, který hospitalizoval pacienta s úrazem.

Legislativa

Datové rozhraní a číselníky

Národní registr úrazů byl za uplynulá období do konce roku 2022 většinově ÚZIS doplněn z jiných existujících datových zdrojů nově dobudovaného Národního zdravotnického informačního systému. Odstartovala tím zásadní rekonstrukce registru, jejímž cílem je v úzké spolupráci s odbornými garanty registru minimalizovat administrativní zátěž na straně poskytovatelů zdravotních služeb (povinných zpravodajských jednotek). Součástí rekonstrukce je podrobný audit dosud shromažďovaných datových položek a vyhodnocení jejich významu pro statistická hodnocení. Konečná podoba registru včetně komplexních statistických výstupů bude představena 14.–15. 9. 2023 na odborné konferenci traumatologů v Brně.

Z uvedených důvodů doporučujeme zpravodajským jednotkám odložit investice do dávkového zasílání dat dle současného datového rozhraní.