Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)

Aktuality


Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD) je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Tento registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje budou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

Indikátor žádosti o léčbu je jedním z pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie stanovených Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále EMCDDA), jejichž sběr je členským státům EU uložen v článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. Sledování žádostí o léčbu je součástí Drogového informačního systému, jehož realizaci předpokládá řada usnesení vlády k národním strategiím protidrogové politiky a jejich akčním plánům, aktuálně k Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018 a akčního plánu na období 2010–2012. Léčba spolu se sociální reintegrací a harm reduction, čili snížení negativních důsledků užívání drog, jsou dva ze čtyř pilířů české protidrogové strategie. Bez sledování vývoje v poskytování léčby a specializovaných služeb uživatelům drog nelze vývoj v těchto oblastech protidrogové politiky sledovat a hodnotit.

Statistická jednotka zjišťování

Statistickou jednotkou je osoba s problémy způsobenými užíváním návykových látek nebo osoba na nich závislá, která vstoupila nebo byla zařazena do programu zaměřeného na poradenství a léčbu závislosti prováděného léčebnými a poradenskými zařízeními.

Okruh zpravodajských jednotek

 1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým formou:
  • ambulantní péče,
  • jednodenní péče,
  • lůžkové péče,
  • detoxifikace prováděné v rámci ambulantní nebo lůžkové péče,
  • substituční léčby, kterou poskytují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich obor či odbornost.
 2. Každý poskytovatel sociálních služeb1) poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, sociální prevence a programů sociálního poradenství.

1) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa

Odpovědi na nejčastější dotazy k Národnímu registru léčených uživatelů drog

Koho hlásit?
Hlásí se každá osoba, která kvůli  užívání drogy (včetně alkoholu a tabáku) či kvůli gamblingu navštíví zařízení poskytující zdravotnické a/nebo sociální služby, a u které je zahájena léčba směřující k předpokládané úzdravě. Tedy užívání návykových látek/gambling je primární diagnózou, pro kterou je pacient léčen.
Příklad: Pacient s užíváním marihuany v anamnéze, který je v péči psychiatrické ordinace pro schizofrenii, není do registru hlášen.

Kdy hlásit?
Hlásí se všechny osoby, které zahájily léčbu po 1. 1. 2015.

Co hlásit?
Do registru se hlásí intervence směrem ke snížení rizik při užívání drog (viz dále), detoxifikace, abstinenčně orientovaná léčba, programy typu terapeutických komunit, programy v kontextu následné péče a doléčování, programy substituční léčby, nezdravotnické i zdravotnické intervence a programy s psychosociálním poradenstvím a podporou ke změně postojů k užívání drog, vzorců užívání drog, redukci užívání drog, prevenci relapsu apod.

Pokud má pacient vyplněný formulář „Hlášení léčby“ v psychiatrické ambulanci lůžkového zařízení (psychiatrické nemocnice) a pacient zažádal o ústavní léčbu závislosti, je nutné v ambulanci vyplnit „Ukončení léčby“, po přijetí do léčebny vyplnit „Hlášení léčby“, při propuštění z ústavního léčení vyplnit „Ukončení léčby“ a po propuštění z oddělení a první kontrole v psychiatrické ambulanci vyplnit v ambulanci nové „Hlášení léčby“?
ANO, vždy při změně léčby, i v rámci jednoho zařízení, je nutné původní léčbu ukončit a po nástupu k další léčbě provést hlášení nové léčby.

Má se hlásit pacient, který abstinuje a zažádal o přijetí na oddělení léčby závislosti za účelem opakovací léčby - tedy doléčovacího pobytu? Jedná se o pacienta, který plně abstinuje.
V „Hlášení léčby“ jsou dotazy na „Způsob aplikace“, „Četnost užívání za měsíc“, dále „Kolik týdně“, „Věk zahájení pravidelného užívání“, „Věk prvního užití“. Jak v tomto případě vyplňovat tyto informace?
ANO, tento případ je předmětem hlášení léčby. Obecně platí, že údaje o užívaných drogách se týkají zneužívaných/problémových látek ve stavu před nástupem na léčbu. Tedy i v tomto případě nahlaste prosím údaje před léčbou v období, kdy pacient neabstinoval.

Jak postupovat, pokud bude pacient propuštěný k evidenci na Úřad práce? V tomto případě musí být hospitalizace v první den ukončena, pacient se druhý den zaeviduje na Úřadu práce a třetí den bude opět přijatý k pokračování léčby. Sice bude v léčbě závislosti pokračovat, ale bude mít nové číslo hospitalizace, bude se jednat o nový pobyt. Je tedy potřebné při propuštění vyplnit „Ukončení léčby“ a po opětovném přijetí zavádět opět další „Hlášení léčby“?
NE, pokud se jedná jen o přerušení jedné léčebné epizody.

Pacient byl přijatý za jiným účelem než je léčba závislosti či detoxifikace (např. pro psychotickou poruchu, adaptační poruchu, depresivní poruchu, anebo dekompenzaci jaterní hepatopathie), po přijetí do léčebny (na uzavřené psychiatrické nebo interní oddělení) se u něj ale rozvinul odvykací stav a tedy byly nasazeny psychofarmaka za účelem léčby odvykacího stavu. Byla provedena detoxifikace, což je jedna z typu léčeb uživatele drog, která je uvedena v Metodické příručce na str. 3. Musí také oni zavádět pacienta do NRLUD a vyplnit „Hlášení léčby“?
NE, v tomto případě se léčba nehlásí, neboť nejde o léčbu závislosti, ale o detoxifikaci při jiné probíhající léčbě. Analogicky by se nehlásila ani léčba VHC, úrazu, jakékoliv jiné morbidity/komorbidity uživatele drog, než závislosti či problému s užíváním návykových látek, i když by její součástí byla detoxifikace. Obecně lze tvrdit, že detoxifikace by neměla být hlášena, pokud není součástí/v kontextu léčby závislostí.

Pokud byl pacient přijatý na uzavřené psychiatrické oddělení, kde proběhla detoxifikace, je nahlášený do NRLUD jako léčba - detoxifikace. Pak se pacient rozhodne pro ústavní léčbu závislosti na jiném oddělení léčebny - oddělení léčby závislosti. V takovém případě se tedy jedná o jiný druh léčby (abstinenčně orientovaná léčba).
Musí na psychiatrickém oddělení při překladu vyplnit formulář „Ukončení léčby“ (= ukončení detoxifikace) a na oddělení léčby závislosti vyplnit „Hlášení léčby“ (abstinenčně orientovaná léčba) a při ukončení ústavní léčby závislosti pak „Ukončení léčby“?

ANO, u každého druhu léčby je nutné provést nové hlášení.

Jakou poskytnutou intervence při zahájení léčby zvolit, pokud do úvahy připadá více variant, např. na detoxu je správně detoxifikace, ale i odkaz léčba včetně podpůrné farmakoterapie (např. při jasné intoxikaci, kdy se jedná o ostřízlivění nebo u gamblingu s příležitostným užívání návykových látek)? Jde primárně o záznam, že byl na detoxu?
ANO, v tomto případě je preferována volba poskytnuté intervence „detoxifikace“.

Jakou možnost zvolit u položky „Byl klient již dříve léčen?“ pokud byl klient léčen v našem zařízení i jinde?
Zde použijte možnost „ano, v tomto L/K centru“.

Kam zařadit u položky „Klient přichází na doporučení“ pokud přichází na doporučení psychiatra, psychologa, AT ordinace?
U psychiatra a psychologa zvolte možnost „jiné zdravotnické zařízení“, u AT ordinace možnost „jiné poradenské nebo léčebné centrum pro uživatele drog“.

U bloku „Užívání drog“ se zaznamenávají pouze látky, na kterých je klient závislý? Tedy nepatří sem škodlivé užívání a příležitostně užívané drogy?
NE, do registru patří i škodlivé užívání a příležitostné užívání.

Jak je definováno pravidelné užívání? Odečítají se od této doby roky abstinence či roky strávené ve vězení?
ANO, odečítají se roky abstinence i roky strávené ve vězení (pokud tam pacient abstinoval).

Co upřednostnit u položky „Ukončení léčby“ u detoxifikace, kde se jedná o řádné ukončení a zároveň o převedení do jiného typu léčby?
V tomto případě je správnější dát „řádné ukončení“.

Je nutné hlásit ukončení léčby u klientů nahlášených KHS před 1. 1. 2015?
NE, ukončení u hlášení před 1. 1. 2015 nemusíte hlásit.

Je nutné hlásit ukončení léčby u pacientů závislých na alkoholu, kteří začali léčbu před 1. 1. 2015?  
NE, protože se hlásí pouze zahájení léčby po 1. 1. 2015.

V našem zařízení používáme pro záznamy výkonů aplikaci UNIDATA. Bude v aplikaci naprogramován převod dat z aplikace do registru, stejně jako tomu bylo v registru Hygienické služby?
Ano, převod je připravován, jeho spuštění očekáváme nejpozději do konce června. Tedy uživatelé UNIDAT nebudou muset znovu zadávat informace do registru, ale odesláním dávky dat z UNIDAT zašlou elektronicky již zadaná data za určité časové období přímo do registru najednou.

Jak naložit s hlášením za 1. čtvrtletí 2015?
Pacienty/klienty z prvního čtvrtletí dohlaste do NRLUD během kalendářního roku. V případě adiktologických služeb, které používají aplikaci UNIDATA, bude možno odeslat elektronicky přímo z UNIDATA již zadané osoby (po doplnění povinných položek, které se nekryjí s hodnotami bývalého registru HS).

V rámci našeho nízkoprahového zařízení máme hlásit všechny klienty, se kterými jsme v kontaktu a předáváme jim informace?
NE, do registru hlásíte pouze ty klienty, se kterými jste v rámci vašeho zařízení započali strukturovanější práci - typu předléčebné poradenství, tedy jedná se o strukturovanou práci s prvky poradenské práce, nejedná se o pouhé předávání informací (či výměnu inj. materiálu, poskytnutí hygienického servisu apod.).

Hlásí se do registru i uživatelé alkoholu?
ANO, pokud je pacient léčen pro užívání alkoholu, má být jeho záznam zanesen do registru.

Jsme terénní program a u klientů neznáme jejich další údaje kromě kódu. Můžeme být postihnuti, pokud klienty nebudeme dlouhodobě vykazovat?
NE. Pokud nemáte od klientů nutné identifikační údaje, nelze klienty do registru zadat. Pokud byste ale např. klientovi vystavovali doporučení do léčby a došlo ke sdělení údajů ze strany klienta, v této chvíli je možné klienta do registru zadat.

Jsme nízkoprahové zařízení a nepracujeme s rodnými čísly, tzn., že klienty nemůžeme do registru zadávat?
NE. K zadání léčeného uživatele drog jsou potřeba jiné údaje (viz níže), nikoliv však rodné číslo. Rodné číslo je potřeba, pouze pokud je klient zadáván do registru jako klient v substituční léčbě.

Naši práci terénního programu vnímám spíše jako preventivní nikoliv léčebnou, musíme klienty hlásit do registru?
Do registru hlásíte nikoliv pouze na základě typu služby, ale také na základě poskytnuté intervence. Tedy v případě nízkoprahových služeb hlásíte, pokud máte klienta v předléčebném kontaktu (předléčebné poradenství) a znáte jeho údaje nutné pro zadání do NRLUD (Iniciály klienta - první 3 písmena prvního křestního jména; Pohlaví; Datum narození; Obec narození).

Jako nízkoprahové zařízení bychom do registru měli hlásit klienty, kteří u nás absolvují testování na infekční choroby?
NE, pokud se jedná pouze o testy (včetně pre/postestového poradenství), takového klienta nevykazujte.

Může zdravotní registr přikázat vykazovat data do zdravotního registru sociálním službám?
Hlášení nepřikazuje registr, ale je to dáno povinností ze zákona. NRLUD je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování součástí Národního zdravotnického informačního systému veřejné správy, určený zejména ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů, o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky. Údaje do NRLUD předávají podle výše citovaného zákona § 70 odstavec (4) písmeno f) kromě zdravotnických zařízení též zařízení poskytující služby sociální prevence a programy sociálního poradenství poskytované podle zákona upravujícího poskytování sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Co uvést do položky „Obec narození“ u cizinců?
Do této položky uveďte „Mimo území ČR“.

Publikace

Návykové látky


Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2019

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016

Činnost záchytných stanic v roce 2016

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015

Činnost záchytných stanic v roce 2015

Činnost záchytných stanic v roce 2014

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015

Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v letech 2014 a 2015

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie ve Zlínském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Kraji Vysočina v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Jihomoravském kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2013

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2013

Činnost záchytných stanic v roce 2013

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2013

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012

Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Pardubickém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém kraji v roce 2012

Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Královéhradeckém kraji v roce 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2011

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2003–2012

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2012

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Informace z Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2012

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2011

Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v letech 2007–2010

Vývoj infekčních nemocí u uživatelů alkoholu a jiných drog v ČR v letech 2002–2011

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2011

Činnost záchytných stanic v roce 2011

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2011

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2011

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2010

Infekční nemoci u uživatelů drog v ČR v letech 2001–2010

Uživatelé alkoholu a jiných drog ve zdravotnické statistice od roku 1959

Činnost záchytných stanic v letech 1989–2010

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2010

Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2010

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2010

Výskyt pohlavních nemocí u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 2000-2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2009

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2008

Údaje v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek - rok 2008

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2007

Údaje v Registru substituční léčby - rok 2007

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2006

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2006

Údaje v Registru substituční léčby - rok 2006

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihočeském kraji v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2005

Psychiatrie včetně AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2005

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Údaje v Registru substituční léčby k 30.6.2004

Hospitalizovaní na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami v lůžkových psychiatrických zařízeních v České republice v roce 2001

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Údaje v Registru substituční léčby k 30.6.2003

Pacienti užívající psychoaktivní látky léčení v ambulantních AT pracovištích Karlovarského kraje v roce 2002

Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení poskytujících péči pacientům užívajícím psychoaktivní látky v Jihomoravském kraji v roce 2002

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy