Kategorizace zdravotnické techniky

O klasifikaci

Projekt Kategorizace zdravotnické techniky (dále jen KZT) byl historicky řešen v letech 2014–2016 v rámci grantového projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Přestože v mezinárodním a právním vymezení spadá zdravotnická technika do širší skupiny zdravotnických prostředků (medical devices), jedná se o oblast určenou specifickými charakteristikami (jednorázová investice, opakované použití). Ostatní zdravotnické prostředky jsou řešeny jednak v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, jednak v rámci Kategorizace zdravotnického materiálu.

V roce 2017 proběhla recenze původního návrhu KZT ze strany zástupců relevantních odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Dne 31. května 2018 byla sdělením 105/2018 Sb. Českého statistického úřadu Kategorizace zdravotnické techniky vyhlášena oficiálním klasifikačním systémem pro statistické sběry dat v ČR.

Pravidelná aktualizace KZT

V rámci pravidelné aktualizace dochází k úpravě kategorizace z hlediska revize a zařazování nových technologií, které se objeví na trhu, nebo změn technologií a produktů již existujících.

S ohledem na kultivaci vytvořeného kategorizační systému je aktualizační proces kategorizace ZT následující:

1. Získávání podnětů k úpravě obsahu kategorizačního stromu

Administrace této části cyklu je zabezpečována správcem kategorizace ZT (ÚZIS ČR). v období 1. ledna až 30. června příslušného roku.

Jsou uvažovány tři alternativy získávání podnětů pro potřeby aktualizace obsahu:

a) zasílání podnětů prostřednictvím veřejného portálu

b) zasílání podnětů prostřednictvím zastoupených institucí v pracovní skupině (MZ ČR, VZP ČR, OS atd.)

c) zasílání podnětů za samotnou OS

Na základě uvedeného budou ze strany ÚZIS ČR aktivně oslovováni zástupci OS a vyzíváni k zasílání připomínek k nové verzi KZT.

Hromadná adresa pro zasílání podnětů: kzt@uzis.cz

2. Primární analýza, identifikace připomínek, výběr kritických oprav

Obdržené připomínky na základě výše uvedeného jsou následně členěny dle námětu, četnosti a důležitosti.

Klíčovým obdobím pro analýzu získaných připomínek je pak 1. června – 15. července příslušného roku.

Administrace této části cyklu je zabezpečena správcem kategorizace ZT (ÚZIS ČR).

3. Vypořádání obdržených připomínek

V následující části je zahájeno vypořádání obdržených připomínek. Přičemž prioritně jsou řešeny kritické náměty/připomínky vztažené k úpravě položek kategorizace.

Obdobím pro vypořádání kritických připomínek je 15. července – 16. srpna příslušného roku.

Tato část je řešena Pracovní skupinou (viz strana 3, 4) kategorizace ZT.

4. Příprava upravené verze kategorizace platné k roku následujícímu

V následující části jsou dořešeny zbývající podněty k úpravě publikované verze kategorizace.

Příprava upravené verze na základě obdržených připomínek tak podléhá období od 16. srpna do 30. září příslušného roku.

Tato část je opět řešena správcem kategorizace ZT (ÚZIS ČR) a pracovní skupinou.

5. Schválení a publikace aktualizované verze Kategorizace ZT

Aktualizovaná podoba je schválena Ministerstvem zdravotnictví a publikována na webových stránkách ÚZIS ČR do 31. října příslušného roku.

6. Revize položek Seznamu zdravotních výkonů

Novou verzi kategorizace lze využít pro potřeby revize položek SZV a revize položek obsažených ve výkazech pro statistické zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. [7] Aktualizovanou podobu kategorizace lze využít i pro revizi dat Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). [6] [12]

Aktualizace metodik a technického zajištění zdrojů dat je realizována v období 15. července – 31. prosince příslušného roku.

Poznámka:

V mimořádném případě, např. za předpokladu odsouhlasení nové položky ZT pracovní skupinou k Seznamu výkonů a zařazení této položky do příslušného registračního listu zdravotního výkonu, bude tato ze strany ÚZIS ČR ověřena. Pokud nebude možné konkrétní ZT uvedenou v registračním listu zdravotního výkonu zařadit do existujících technických skupin KZT, bude KZT rozšířena o novou skupinu, odpovídající charakteru příslušné ZT.

Uvedené je příkladem odchylky od publikovaného harmonogramu. K této situaci může docházet v průběhu roku, přičemž situaci nelze předem predikovat.

Odborné přednášky

  • Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA: Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR, aneb příklad praktického využití Kategorizace zdravotnických prostředků (video, PDF)
  • prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy (video, PDF)