Právo a veřejné zakázky

Právní odbor

JUDr. Richard Galuška
vedoucí právního odboru

  Richard.Galuska@uzis.cz
  +420 22497 2112

Ing. Petr Hlaváček
vedoucí odd. veřejných zakázek

  Petr.Hlavacek@uzis.cz
  +420 22497 2720

Lenka Halásková
referent

  Lenka.Halaskova@uzis.cz
  +420 22497 2151

Charakteristika pracoviště

Zodpovídá za uzavírání smluv, řídí a spravuje agendu veřejných zakázek, vypracovává právní stanoviska a výklady, poskytuje právní poradenství, zastupuje ÚZIS ČR před soudy a orgány státní správy.

Uzavřené smlouvy

Od 1. 7. 2016 jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, veškeré smluvní vztahy, na jejichž základě má nebo může dojít k plnění v hodnotě alespoň 50 000 Kč bez DPH, zveřejňovány v Registru smluv.

Profily zadavatele ÚZIS ČR

ÚZIS ČR s ohledem na své zákonné povinnosti transparentně zveřejňuje své veřejné zakázky.

  • Tenderarena
    (pod výše uvedeným odkazem na profil zadavatele je uveden rovněž odkaz na veřejné zakázky realizované prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket)
  • NEN

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo elektronické tržiště

Archiv