Ostatní rezortní registry

S účinností od 1. 7. 2016 došlo k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. Cílem bylo jednoznačné definování působnosti ÚZIS ČR jako správce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Dále upřesnění, resp. částečně nové vymezení obsahu a účelu NZIS v souladu s novým posláním ÚZIS ČR (zejména v oblasti hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb a zajištění kvality a udržitelnosti systému úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění), nové stanovení obsahu a funkčnosti Národního registru zdravotnických pracovníků a Národního registru zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

Mezi další národní registry patří:

Mezi jiné registry patří registry ve správě ÚZIS, jejichž provozovatelem je externí subjekt. Patří sem: 

Registry Koordinačního střediska transplantací 

  • Integrovaný systém transplantačních registrů (TRINIS)
  • Informační systém tkáňových bank (TISSIS)

Registr Státního ústavu pro kontrolu léčiv

  • Registr zdravotnických prostředků

Informační systém Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

  • Informační systém výzkumných a inovativních projektů