Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  Palackého nám. 4, P. O. Box 60, 128 01 Praha 2
  poverenec@uzis.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

RNDr. Jan Mužík, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2; P. O. Box 60
  poverenec@uzis.cz

Bezpečnost

Všechny Vaše údaje uchováváme pouze ve vlastních chráněných databázích nebo na našich speciálně zabezpečených serverech v České republice. Naše systémy splňují požadavky kladené na management kvality organizace normou ISO 9001:2015 a požadavky na management bezpečnosti informací stanovené normou ISO/IEC 27001:2013.

Důvěrnost

K údajům smí přistupovat pouze úzký okruh osob se speciálním oprávněním a dalším osobám je předáváme pouze, pokud nám to nařizuje zákon. Tyto osoby jsou zavázány povinností mlčenlivosti.

Posilnění ochrany soukromí

Do budoucnosti plánujeme veškeré identifikační údaje pacientů nahradit anonymním identifikátorem (AIFO), dle kterého nebude možné přímo identifikovat žádnou osobu v datech Národního zdravotnického informačního systému. V současnosti je tento identifikátor používán již v Národním registru hrazených zdravotních služeb.

Na soulad veškerého zpracování osobních údajů s platnými právními předpisy dohlíží náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Pokud máte zájem získat informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo se domníváte, že toto zpracování není v pořádku, můžete se obrátit na nás nebo kontaktovat přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mail poverenec@uzis.cz.

Máte mimo jiné právo na přístup k Vašim osobním údajům (tj. právo na informace, zda a které Vaše údaje zpracováváme), právo na omezení zpracování, také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či podat námitku. Bohužel nejsme oprávnění vymazat Vaše údaje po dobu, po kterou nám jejich zpracování ukládá zákon.

Podání žádosti

V případě podání žádosti na ÚZIS ČR o Vaše jiné osobní údaje sledované v NZIS v souladu s článkem 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nezbytné provést ověření totožnosti Vaší osoby vůči základním registrům vedeným podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a podat žádost způsobem, ze které bude totožnost Vás, jakožto žadatele, jednoznačná a ověřená (např. úředním ověřením Vašeho podpisu na žádosti, předložením identifikačního dokladu s fotografií při osobním podání žádosti, podepsáním žádosti uznávaným elektronickým podpisem nebo doručením Vaší žádosti prostřednictví Vaší datové schránky), a to z toho důvodu, že Národní zdravotnický informační systém obsahuje osobní údaje, kterými mohou být i údaje o Vašem zdravotním stavu. Poskytnutí těchto údajů neoprávněné osobě by představovalo významný zásah do Vašich práv a svobod, a proto by žádosti nebylo možné vyhovět bez spolehlivého ověření Vaší totožnosti.

Upozornění: Evidence NZIS jakožto primárně statistického systému neumožňuje bez dalšího jednoznačnou a spolehlivou identifikaci konkrétní osoby ve všech národních registrech, neboť většina záznamů je v registrech NZIS vedena pouze pod rodným číslem, respektive číslem pojištěnce, které bohužel není jednoznačným identifikátorem osoby a nese s sebou z principu riziko chyby a záměny konkrétních záznamů. NZIS nebyl konstruován jako systém k forenznímu poskytování informací o zdravotním stavu občanů a jeho správce k tomu nemá potřebné kompetence a zázemí. NZIS je statistickým systémem, používaným pro retrospektivní analýzy dat a tvorbu resortních statistik. Z těchto důvodů neexistuje možnost, jak Vám můžeme zaručit 100% správnost předaných informací. Plnou dostupnost požadovaných informací dnes pro občany zajistí zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb. NZIS neobsahuje žádná jiná data, čerpá výhradně z administrativních dat těchto subjektů.

Další informace o zpracování osobních údajů