Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Předmětem projektu je pilotní projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Cílem projektu je snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací. Pilotní projekt ověří fungování koordinovaného vyhledávání pacientů s osteoporózou po prodělané zlomenině s následným diferenciálně-diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou osteoporózy a intervencí k prevenci pádů. Projekt povede ke změně stávající organizace péče o pacienty s osteoporózou, ke zvýšení efektivity jejich vyhledávání a tím k poklesu počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané zlomenině.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  31. 12. 2022
 32 900 867 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008168

Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti a v důsledku toho zvýšeným rizikem zlomenin (80 % zlomenin nad 50 let věku je osteoporotických). Dle dostupných mezinárodních statistik prodělá osteoporotickou zlomeninu v životě 33 % žen a 20 % mužů. Prodělaná osteoporotická zlomenina zvyšuje riziko vzniku další osteoporotické zlomeniny na 2–5násobek. Přibližně 50 % pacientů se zlomeninou stehenní kosti prodělalo v předchozím období minimálně jednu osteporotickou zlomeninu. Osteoporotické zlomeniny, zejména zlomeniny obratlových těl a proximálního konce stehenní kosti vedou k invaliditě, závislosti postižených osob na pomoci druhých a k předčasnému úmrtí (19 % osob umírá v prvním roce po prodělání této zlomeniny).

Cíl projektu

Hlavním cílem je metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který ověří vhodnost celoplošného zavedení včasného záchytu sekundárních osteoporotických zlomenin tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita dané intervence. Cíl přispěje k naplňování priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR.

Dílčí cíle

  • vytvořit metodické materiály pro realizaci pilotního testování screeningového programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin;
  • realizovat pilotní projekt a ověřit nastavení logistiky a účinnosti programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin dle vytvořených postupů a metodik na vzorku cca 4000 osob se zlomeninou v průběhu dvou let;
  • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu projektu centralizované sekundární prevence osteoporotických zlomenin ve vztahu k přínosům u cílové populace;
  • sestavit plán realizace programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin v rizikové populaci v ČR a tento předložit k posouzení Národní Radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem této aktivity je metodicko-technická příprava pilotního ověření programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin v rizikové populaci. Aktivita zahrnuje upřesnění rizikové skupiny osob, sestavení detailního plánu realizace pilotního testu screeningového programu, nasmlouvání 15–30 zdravotnických zařízení, ve kterých bude pilot probíhat, a zaškolení odborného personálu, a tvorbu informačních materiálů pro definovanou cílovou skupinu osob.

KA 2: Pilotní projekt

Cílem této aktivity je v praxi si na pilotním projektu detailně ověřit možnost fungování a organizace programu sekundární prevence osteoporotických zlomenin. Pilotním projektem se rozumí metodicky standardně dokumentované ověření postupů v záchytu osob se zvýšeným rizikem osteoporotických zlomenin, ověření účinnosti diagnostických a léčebných intervencí a příprava metodického závěrečného dokumentu, na jehož základě bude možné posoudit realizovatelnost a nákladovou efektivitu případného screeningu v podmínkách českého zdravotnictví a české populace.

Vlastní pilot bude založen na tzv. systému FLS (Fracture Liaison Services), tj. koordinované vyhledávání osteoporotických zlomenin s následným diferenciálně-diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou. Pilotní projekt bude probíhat v 15–30 osteologických pracovištích s vazbou na poskytovatele chirurgické/traumatologické akutní lůžkové péče, kde se budou léčit pacienti s frakturou. Do pilotu bude zapojeno cca 4000 osob. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity je podrobně vyhodnotit data získaná v pilotním projektu a na jejich základě navrhnout postupy a doporučení pro implementaci celonárodního screeningového programu časného záchytu osteoporotických zlomenin v rizikové populaci, a předložit tento návrh k posouzení Národní radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění.

KA 4: Sebeevaluace projektu

Cílem této aktivity je nezávislým týmem posoudit užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude u 3600 osob provedeno osteologické vyšetření.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • metodika ověření screeningového programu časného záchytu následných osteoporotických zlomenin v podmínkách českého zdravotnictví (metodika bude obsahovat popis osob pro oslovení k účasti v projektu, informované souhlasy a podrobný plán realizace pilotního projektu);
  • metodika sběru dat, včetně standardizovaného záznamu vyšetření a záznam klienta programu časného záchytu následných osteoporotických zlomenin („case-report form“, respektující zásady standardizované zdravotnické dokumentace), a standardizovaného systému pro elektronické zadávání dat;
  • analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat pilotního projektu, včetně on-line zveřejněných publikací, včetně analýzy nákladové efektivnosti včetně rozboru dopadu do úhrad při extrapolaci na celou cílovou populaci a včetně komplexního vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení zdravotnických technologií („HTA report“);
  • doporučený diagnostický a klinický postup programu záchytu časného záchytu následných osteoporotických zlomenin;
  • metodika a plán realizace programu časného záchytu osteoporotických zlomenin;
  • komplexní evaluační zpráva.

URL: http://nsc.uzis.cz/zdravekosti