Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které zvýší efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt je zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožní i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty budou pilířem a základním referenčním materiálem pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 4. 2021
 8 165 917 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit metodické materiály, které budou obsahovat konkrétní podobu variant zvacích dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na základě dopisů pozitivně ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech. Projekt dále nepřímo podpoří poskytovatele zdravotní péče v jejich snaze o aktivní participaci občanů v ostatních oblastech zdravotnictví, zvláště pak v prevenci méně i více závažných onemocnění s potenciálem pozitivně podpořit politiku zaměstnanosti. V neposlední řadě je cílem snížit rozpočtové náklady ve zdravotnictví a v resortu práce a sociálních věcí související se zanedbáváním prevence a rezistentním chování vůči preventivním formám vyšetřování.

Dílčí cíle

 • tvorba metodických postupů, praktických nástrojů a potřebného zázemí pro realizaci projektu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů na národní úrovni;
 • ověření praktického nastavení, realizovatelnosti a logistiky programu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů;
 • vyhodnocení realizovatelnosti, výsledků a nákladové efektivnosti navrženého postupu projektu časného záchytu karcinomu prostaty u dispenzarizovaných onkologických pacientů.

Klíčové aktivity

KA 1: Analýza systému adresného zvaní a identifikace slabých míst

Cílem aktivity je hloubková analýza stávajícího systému zvaní na screeningové programy se zaměřením na datovou analýzu trendů participace na screeningových programech u konkrétních socio-demograficky vymezených skupin obyvatel ČR, na plánování, design a distribuci zvacích dopisů a na identifikaci klíčových slabých míst stávajícího systému zvaní.

KA 2: Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní v čr a jejich pre-test

Cílem této aktivity je na základě KA1 identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní, metodicky je popsat. Dále na základě těchto intervencí vytvořit několik druhů a designů zvacích dopisů a otestovat jejich potenciál zvýšit participaci na screeningových programech v pre-testu.

KA 3: Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní 

Cílem této aktivity je otestovat na statisticky robustním vzorku jednotlivé koncepty. Tato aktivita proběhne ve spolupráci ÚZIS ČR (datová analýza a projektové vedení), MZ ČR (projektová podpora) a všeobecné zdravotní pojišťovny i zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (poskytovatelé dat a exekuce rozesílání zvacích dopisů). 

KA 4: Analýza výsledků, implementace změn a edukační činnost

Cílem této aktivity je propojit klíčové aktivity 1–3 a vyhodnotit potenciál aplikace behaviorálních intervencí v systému adresného zvaní pro účely zvýšení efektivity adresného zvaní a pro navržení doporučení pro resort zdravotnictví, resort práce a sociálních věcí i další resorty veřejné politiky v České republice.

KA 5: Sebeevaluace projektu

Půjde o procesní evaluaci, která vyhodnotí postupy realizace projektu a jejich efekt na dosazení cílů, a dále pak kvalitu projektových výstupů, faktory úspěšné realizace projektu a překonané překážky v průběhu projektu.

Výstupy projektu

Cílem této aktivity identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohou pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

 • metodika nastavení informačního systému, který umožní začlenění detailnější segmentace cílových skupin do procesu adresného zvaní;
 • souhrnná zpráva definující behaviorální intervence a komunikační prvky vybrané pro použití v hlavním pilotním projektu;
 • realizace pre-testu na definovaném vzorku vybraných skupin;
 • statistická metodika pilotního projektu zahrnující algoritmy výběru cílových skupin z dat pojišťoven, statické nastavení velikosti oslovených segmentů, metodika hodnocení efektu oslovených občanů;
 • hodnotící zpráva průběhu pilotního zasílání zvacích dopisů doplněná o metodické zhodnocení realizovatelnosti za strany zdravotních pojišťoven;
 • finální projektová hodnotící zpráva shrnující doporučení z realizace projektu, metodika navržených změn v systému adresného zvaní
 • edukační kurz;
 • vstupní a závěrečná evaluační zpráva.