Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla

Předmětem projektu byl návrh, vytvoření a praktická verifikace metodik, které mají zvýšit efektivitu adresného zvaní ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla. Projekt byl zaměřen na všechny lege artis probíhající onkologické screeningy a umožnil i srovnat účinnost navrhovaných metodik mezi nimi. Metodické dokumenty by měly představovat pilíř a základní referenční materiál pro plánování a realizaci adresného zvaní ke screeningům zdravotními pojišťovnami v České republice.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 5. 2018  —  30. 11. 2021
 5 393 981,5

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008172

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit metodické materiály, které obsahovaly konkrétní podobu variant zvacích dopisů pro aktivní participaci občanů v systému adresného zvaní a na základě dopisů měly pozitivně ovlivnit účast populace na účinných preventivních programech. Projekt dále nepřímo podpořil poskytovatele zdravotní péče v jejich snaze o aktivní participaci občanů v ostatních oblastech zdravotnictví, zvláště pak v prevenci méně i více závažných onemocnění s potenciálem pozitivně podpořit politiku zaměstnanosti. V neposlední řadě bylo cílem snížit rozpočtové náklady ve zdravotnictví a v rezortu práce a sociálních věcí související se zanedbáváním prevence a rezistentním chování vůči preventivním formám vyšetřování.

Dílčí cíle

  1. Návrh metodiky realizace (testování) různých forem zvacích dopisů zasílaných standardně zdravotními pojišťovnami, konkrétně metodiky výběru vhodných kohort občanů (velikost kohort, struktura, hlavní a vedlejší kritéria výběru pro zajištění srovnatelnosti)
  2. Realizace IT zázemí pro výběr oslovených kohort občanů a pro jednotnou implementaci v informačních systémech zdravotních pojišťoven. Vytvoření databáze doprovodných údajů (zejména charakteristik oslovených občanů) jako základ pro analytickou fázi projektu
  3. Vytvoření matice variant zvacích dopisů na screeningové programy včetně aplikace pokročilé segmentace podle sociodemografických kritérií (věk, velikost sídla bydliště apod.).
  4. Realizace pilotního projektu testujícího různé formy zvacích dopisů a sledujícího realizaci občanů na ně
  5. Kritická analýza dat zaměřená na vyhodnocení úspěšnosti různých testovaných postupů a hodnotící prediktory, či rizikové faktory, spjaté s úspěchem či neúspěchem testovaných forem komunikace
  6. Vytvoření metodického návodu pro obecnou tvorbu zvacích dopisů a jiných edukačních materiálů podporujících aktivní participaci občanů na preventivních zdravotnických programech.

Klíčové aktivity

KA 1: Analýza systému adresného zvaní a identifikace slabých míst

Cílem aktivity byla hloubková analýza stávajícího systému zvaní na screeningové programy se zaměřením na datovou analýzu trendů participace na screeningových programech u konkrétních socio-demograficky vymezených skupin obyvatel ČR, na plánování, design a distribuci zvacích dopisů a na identifikaci klíčových slabých míst stávajícího systému zvaní.

KA 2: Metodiky na zefektivnění systému adresného zvaní v ČR a jejich pre-test

Cílem této aktivity bylo na základě KA1 identifikovat možné behaviorální intervence a další komunikační prvky, které mohly pozitivně ovlivnit efektivitu adresného zvaní, metodicky je popsat. Dále na základě těchto intervencí bylo vytvořeno několik druhů a designů zvacích dopisů a byl otestován jejich potenciál zvýšit participaci na screeningových programech v pre-testu.

KA 3: Realizace pilotních modelů na zefektivnění adresného zvaní 

Cílem této aktivity bylo otestovat na statisticky robustním vzorku jednotlivé koncepty. Tato aktivita proběhla ve spolupráci ÚZIS ČR (datová analýza a projektové vedení), MZ ČR (projektová podpora) a všeobecné zdravotní pojišťovny i zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (poskytovatelé dat a exekuce rozesílání zvacích dopisů).

KA 4: Analýza výsledků, implementace změn a edukační činnost

Cílem této aktivity bylo propojit klíčové aktivity 1–3 a vyhodnotit potenciál aplikace behaviorálních intervencí v systému adresného zvaní pro účely zvýšení efektivity adresného zvaní a pro navržení doporučení pro resort zdravotnictví, resort práce a sociálních věcí i další resorty veřejné politiky v České republice.

KA 5: Sebeevaluace projektu

Cílem této aktivity bylo vyhodnotit postupy realizace projektu a jejich efekt na dosažení cílů, a dále pak kvalitu projektových výstupů, faktory úspěšné realizace projektu a překonané překážky v průběhu projektu.

Výstupy projektu

Výstupy projektu jsou k dispozici na webu Národního screeningového centra.