Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth: Informační a datové resortní rozhraní (IDRR)

Projekt „Informační a datové resortní rozhraní“ (IDRR) zamýšlí zajistit základní, jednotný, informační, komunikační a datový bod resortu zdravotnictví. Vybudování IDRR zároveň představuje nezbytnou infrastrukturní komponentu pro realizaci dalších projektů Národní strategie elektronického zdravotnictví a je s touto strategií jako její nedílná část v plném souladu.


 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 1. 1. 2018  —  31. 12. 2021
 296 000 000 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006337

Základní charakteristika Informačního a datového resortního rozhraní (IDRR)

 • poskytuje infrastrukturu (centrálně spravovanou soustavu technologických prvků), nezbytnou pro rozvoj služeb elektronického zdravotnictví;
 • realizuje podpůrné sdílené služby;
 • zastřešuje a propojuje stávající i budoucí resortní informační systémy;
 • odpovídá platným bezpečnostním standardům, podporuje a zabezpečuje bezpečnost elektronických transakcí a operací;
 • podporuje plnění zákona 101/2000 Sb. a nařízení GDPR;
 • naplňuje požadavky eIDAS, plně integruje nástroje Národní identitní autority NIA; 
 • plně odpovídá požadavkům na interoperabilitu informačních systémů napříč resortem zdravotnictví ČR, k eGovernmentu ČR i v rámci EU.

Cíle projektu

Vybudování základní informační infrastruktury eHealth

Zřízení resortního datového rozhraní pro komunikaci transakčních informačních systémů v následujících oblastech:

 • řešení identit osob v návaznosti na Národní identitní autoritu NIA a v souladu s nařízením eIDAS;
 • řešení autorizace uživatelů a informačních systémů;
 • poskytování základních informačních služeb elektronického zdravotnictví, jako například služba ztotožnění občana (pacienta, pojištěnce, zdravotnického pracovníka), poskytnutí autoritativních dat (autoritativní registry – poskytovatel zdravotních služeb, zdravotnický pracovník, pacient) apod.; 
 • sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče (propouštěcí zprávy, obrazové informace apod.);
 • sdílení informací pacientům a poskytování informací široké veřejnosti.

Zajištění komunitního cloudu datového centra pro elektronické zdravotnictví

Komunitní cloud bude hostovat provozní centrální aplikace, autoritativní registry a centrální indexy umístění klinických údajů pacientů. Podobným způsobem zde budou ukládány indexy umístění klinických a grafických informací pacientů z různých PACS datových úložištích využívajících DICOM datové formáty.

Vybudování komunitního cloudu (datového centra) pro elektronické zdravotnictví umožní a zajistí:

 • bezpečné a standardizované úložiště resortních dat (registry NZIS, IISHS);
 • bezpečnou a výkonnou komunikační a serverovou infrastrukturu pro transakční zpracování eHealth operací včetně prostředí pro IaaS, SaaS i PaaS modely služeb;
 • redundantní konektivitu, provozní bezpečnost včetně zálohování a provádění provozního a bezpečnostního monitoringu i pomocí nástrojů SIEM;
 • centralizaci a standardizaci podpůrných systémů a služeb HelpDesku;
 • soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti pro provoz resortních VIS a KII;
 • soulad s požadavky zákona 101/2000 Sb. a nařízení GDPR;
 • vytvoření a provoz certifikační autority v rámci MZCA a to včetně nástrojů pro elektronickou pečeť a časové razítko.

Shrnutí přínosů z realizace projektu IDRR

 • zastřeší a propojí stávající i budoucí resortní informační systémy včetně provozních a základních systémů, např. identitní systémy a adresářové služby, elektronické vzdělávání uživatelů elektronického zdravotnictví apod.;
 • zajistí interoperabilitu systémů a služeb v resortu, napojení na služby eGovernmentu, zejména napojení na služby Základních registrů, eGON Service Bus a Národní identitní autority NIA;
 • rozvine a zajistí interoperabilitu v rámci EU (např. epSOS);
 • poskytne ověřené a zabezpečené centrální infrastrukturní řešení, které bude využitelné pro další projekty subjektů resortu (dle legislativních omezení) v rámci rozvoje eHealth;
 • bude splňovat požadavky vyžadované autoritami eGovernmentu na provozní bezpečnost a procesní standardy;
 • vznikne centrální, zabezpečená, škálovatelná, definovaná a dokumentovaná komunikační a datová infrastruktura, poskytující základní služby nezbytné pro rozvoj dalších projektů eHealth.