Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém

Projekt „Vybudování základní resortní infrastruktury pro eHealth – resortní informační systém“ zamýšlí zajistit základní, jednotný, informační, komunikační a datový bod resortu zdravotnictví. Je podkladem pro základní infrastrukturu nezbytnou pro další rozvoj služeb elektronického zdravotnictví, realizaci podpůrných sdílených služeb, zastřešuje a propojuje stávající i budoucí resortní informační systémy, zajišťuje vytváří základy pro interoperabilitu systémů a služeb v resortu zdravotnictví a napojení na služby Governmentu.


 Evropský fond pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 1. 1. 2018  —  31. 12. 2021
 124 000 000 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006337

Základní charakteristika resortního informačního systému

 • poskytuje infrastrukturu (centrálně spravovanou soustavu technologických prvků), nezbytnou pro rozvoj služeb elektronického zdravotnictví;
 • realizuje podpůrné sdílené služby;
 • zastřešuje a propojuje stávající i budoucí resortní informační systémy;
 • odpovídá platným bezpečnostním standardům, podporuje a zabezpečuje bezpečnost elektronických transakcí a operací;
 • podporuje plnění zákona 101/2000 Sb. a nařízení GDPR;
 • naplňuje požadavky eIDAS, plně integruje nástroje Národní identitní autority NIA; 
 • plně odpovídá požadavkům na interoperabilitu informačních systémů napříč resortem zdravotnictví ČR, k eGovernmentu ČR i v rámci EU.

Cíle projektu

Zajištění základní jednotné architektury v oblasti infrastruktury eHealth

Zajištění jednotné architektury infrastruktury eHealth umožňuje:

 • řešení identit osob v návaznosti na Národní identitní autoritu NIA a v souladu s nařízením eIDAS;
 • řešení autorizace uživatelů a informačních systémů;
 • poskytování základních informačních služeb elektronického zdravotnictví, jako například služba ztotožnění občana (pacienta, pojištěnce, zdravotnického pracovníka);
 • sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče;

Vybudování komunitního cloudu pro elektronické zdravotnictví

Komunitní cloud bude hostovat provozní centrální aplikace, autoritativní registry a centrální indexy umístění klinických údajů pacientů.

Vybudování komunitního cloudu (datového centra) pro elektronické zdravotnictví umožní a zajistí:

 • bezpečné a standardizované úložiště resortních dat (registry NZIS, IISHS);
 • redundantní konektivitu, provozní bezpečnost včetně zálohování a provádění provozního a bezpečnostního monitoringu i pomocí nástrojů SIEM;
 • soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti pro provoz resortních VIS a KII;
 • soulad s požadavky zákona 101/2000 Sb. a nařízení GDPR;
 • vytvoření a provoz certifikační autority v rámci MZCA a to včetně nástrojů pro elektronickou pečeť a časové razítko.

Shrnutí přínosů z realizace projektu

 • zastřeší a propojí stávající i budoucí resortní informační systémy včetně provozních a základních systémů, např. identitní systémy a adresářové služby, elektronické vzdělávání uživatelů elektronického zdravotnictví apod.;
 • zajistí interoperabilitu systémů a služeb v resortu, napojení na služby eGovernmentu, zejména napojení na služby Základních registrů, eGON Service Bus a Národní identitní autority NIA;
 • rozvine a zajistí interoperabilitu v rámci EU (např. epSOS);
 • poskytne ověřené a zabezpečené centrální infrastrukturní řešení, které bude využitelné pro další projekty subjektů resortu (dle legislativních omezení) v rámci rozvoje eHealth;
 • bude splňovat požadavky vyžadované autoritami eGovernmentu na provozní bezpečnost a procesní standardy;
 • vznikne centrální, zabezpečená, škálovatelná, definovaná a dokumentovaná komunikační a datová infrastruktura, poskytující základní služby nezbytné pro rozvoj dalších projektů eHealth.