iPAAC– Innovative Partnership for Action Against Cancer

Společná akce Inovativní partnerství pro boj proti rakovině (zkratka iPAAC JA z anglického názvu Innovative Partnership for Action Against Cancer Joint Action) sdružuje 44 partnerů – kompetentních orgánů a přidružených subjektů – z 24 evropských zemí. Jejím koordinátorem je slovinský Národní ústav veřejného zdraví (Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ).


 3. akční program EU v oblasti zdraví
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2021
 148 073 €

Cíle iPAAC

Všeobecným cílem společné akce iPAAC je vyvinout inovativní přístupy, které přinesou pokrok v boji proti nádorovým onemocněním. Konkrétně bude společná akce iPAAC zahrnovat takové inovace, jako je další rozvoj onkologické prevence, komplexní přístup k využití genomiky v boji se zhoubnými nádory, lepší informovanost o nádorových onemocněních, rozvoj onkologických registrů, zlepšování onkologické péče a řešení jejích stávajících problémů, mapování inovativních metod léčby zhoubných nádorů a řízení integrovaných plánů boje se zhoubnými nádory, včetně nové analýzy národních onkologických programů.

Výstupy z iPAAC

1. Podpora členských států v realizaci doporučení vzešlých ze společné akce CANCON na úrovni národních, regionálních i místních samospráv. Nově vypracovaný „Plán“ se zaměří na řadu vzájemně se prolínajících otázek, které se vyskytují v různých tématech zmiňovaných jak v klíčových aktivitách předchozí společné akce CANCON, tak v klíčových aktivitách stávající společné akce iPAAC. Nový „Plán“ tak poskytne integrovaný shrnující strategický nástroj pro několik významných aspektů boje se zhoubnými nádory, které jsou obzvláště důležité pro politické činitele.

2. Posílení prevence zhoubných nádorů, a to podporou současných doporučení pro kvalitní screeningové programy a řádným posouzením případných dalších screeningových programů, které by v budoucnu mohly být zavedeny; za tím účelem budou vyhodnoceny přínosy a rizika příslušných populačních programů. Realizací navržených politik bude i nadále posilováno sdělení Evropského kodexu proti rakovině, a to se zřetelem na stávající nerovnosti. Dále bude vyhodnoceno, do jaké míry aktivity v oblasti genomiky přispívají k boji se zhoubnými nádory.

3. Účinnější diagnostika a léčba opomíjených zhoubných nádorů, a to na základě vývoje nových indikátorů, které vyhodnotí klinickou trajektorii pacienta a související výdaje zdravotnictví na léčbu jeho zhoubného nádoru, zvláště pak v případě zhoubných nádorů slinivky břišní.

4. Podpora zavádění imunoterapie do klinické praxe, a to komplexním vyhodnocením hlavních překážek, které tomuto způsobu léčby v současné době brání.

5. Posouzení úrovně onkologické péče v evropských zemích, a to vyhodnocením indikátorů kvality.

6. Podpora pro politické činitele v oblasti řízení, což bude mj. znamenat zavádění pilotních sítí komplexní onkologické péče a aktualizovanou analýzu národních onkologických programů v zemích EU.

7. Podpora onkologické péče založené na důkazech prostřednictvím rozvoje a podpory populačních informačních systémů. Budou prověřeny možnosti vzájemné integrace registrů s databázemi obsahující elektronické zdravotní záznamy a administrativní data – to vše za účelem vyhodnocení kvality, nákladů a výsledků péče. Bude podporováno využívání informačních indikátorů o prevalenci zhoubných nádorů na úrovni celé EU.

Společná akce iPAAC je financována z evropského Třetího programu pro oblast zdraví (2014–2020). Oficiálně byla zahájena 1. dubna 2018 a potrvá celkem tři roky. Bližší informace o společné akci iPAAC jsou k dispozici na oficiálním webu (www.ipaac.eu), případně je podá koordinační tým (ipaac@nijz.si).

URL: https://www.ipaac.eu/