Optimalizace postupů při integraci prvků elektronického zdravotnictví do procesů ÚZIS a tvorba dokumentace k informačnímu systému vzácných onemocnění v ČR

Projekt reaguje na právě probíhající významné změny ve zdravotnictví, kdy dochází k rozvoji zdravotních registrů, byla zahájena postupná digitalizace a modernizace řady zastaralých sběrů dat a zejména reaguje na vybudování základní resortní infrastruktury eHealth, kdy byl ÚZIS ČR pověřen realizací aplikačního dopadu připravovaných nařízení (věcný záměr o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému – zákon o elektronizaci zdravotnictví). S postupem těchto legislativních změn se resort zdravotnictví začíná potýkat s problémem, že stávající interní procesy, postupy a normy plně neodpovídají stavu nové legislativy a aktuálně implementovaným nástrojům.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 39 521 015 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0015811

V rámci předloženého projektu odborný realizační tým žadatele metodicky připraví a zrealizuje potřebné změny v rámci NZIS a v dalších souvisejících komponentách, které jsou vyvolané novými legislativními změnami, postupem elektronizace zdravotnictví i požadavky orgánů státní správy na nové analytické nástroje a výstupy. Konkrétně bude tým projektu metodicky řídit implementaci prvků elektronického zdravotnictví v rámci integrovaného datového rozhraní resortu a rozvíjet stávající a vytvářet nové aplikace, které budou reagovat na nové potřeby státní správy směrem ke sběrům dat a jejich zabezpečení, zejména vytvoření dokumentace ke komplexnímu informačnímu systému pro evidenci a hodnocení vzácných onemocnění.

Díky realizaci projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti dat resortu zdravotnictví a zefektivnění sběru těchto dat i cíleným, rychlejším a kvalitnějším analýzám sbíraných dat dle požadavků orgánů státní správy i poskytovatelů zdravotní péče. Rovněž projekt počítá s adekvátním vzděláváním cílových skupin.

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita č. 1: Řízení a metodické vedení adaptace NZIS do IDRR

Cílem klíčové aktivity je řízení integrace stávajících a rozvoj nových systémů ÚZIS ČR v rámci nové resortní infrastruktury a nově budovaného informačního a datového resortního rozhraní (IDRR).

Odborný realizační tým žadatele, složený z IT architektů, odborníků na ochranu dat a bezpečnostních specialistů, programátorů, metodiků NZIS a databázových specialistů, podpoří migraci stávajících registrů NZIS a systémů ÚZIS ČR do nově definované resortní struktury eHealth a s tím související úpravy v metodických materiálech ÚZIS ČR. Zároveň se bude významně podílet na rozvoji elektronických služeb a zajistí ve spolupráci s dodavateli přípravu příslušných metodických materiálů pro jejich využití. Nedílnou součástí bude též zajištění kybernetické bezpečnosti celého procesu přenosu stávajících systémů a registrů NZIS do nové infrastruktury.

Klíčová aktivita č. 2: Metodické nastavení a zpracování doplňujících analytických podkladů pro vytěžování dat NZIS v oblasti vzácných onemocnění a problematiky dárcovství kostní dřeně a infekčních chorob

V rámci aktivity dojde k vytvoření potřebné dokumentace, analytických podkladů a metodických materiálů pro vznikající komplexní a vícezdrojový informační systém (IS) pro vzácná onemocnění, který spojuje dostupná data generovaná v NZIS s daty zajištěnými v rámci realizace pilotního sběru dat o vzácných onemocněních.  Tento informační systém buduje žadatel ve spolupráci se českými členy Evropských sítí pro vzácná onemocnění, pro které jsou aktuálně zpracovávány analýzy dostupných datových zdrojů včetně identifikace nutných návazných datových sběrů, neméně jejich využití je brzděno chybějícím metodickým a procesním nastavením pro vytěžování a publikaci těchto dat, zpracováním analýzy právních aspektů užití těchto dat v kontextu s realizovanými legislativními změnami, absencí některých dat v NZIS i neexistujícími metodickými pokyny uživatelům pro správnou interpretaci těchto dat.

Pro plnou funkčnost IS pro vzácná onemocnění bude nutno rovněž doplňkově vytvořit podpůrnou aplikaci, která zajistí sběr průnikových údajů nad touto vysoce heterogenní skupinou pacientů a současně umožní v případě nutnosti selektivních, flexibilních a třeba i dočasných dosběrů dalších informací o konkrétním vzácném onemocnění. Analogicky dojde i k úpravě stávajících aplikací, již byly dříve interně vyvinuta pracovníky ÚZIS ČR a je třeba je adaptovat s ohledem na nové potřeby a nová pravidla v oblasti elektronizace zdravotnictví a zabezpečení schraňovaných a předávaných dat.  Půjde konkrétně o aplikace ISIN (Informační systém infekčních nemocí) a ISDT (Informační systém dárců a transplantací).

Klíčová aktivita č. 3: Pořízení, implementace a pilotní ověření využití softwarových nástrojů pro analýzy dat státní správy

Cílem aktivity je, vzhledem ke vzrůstající poptávce po rozsáhlých analytických hodnoceních dat z nových zdravotních registrů NZIS (zejména NRHZS), pořízení softwarového nástroje, sloužícího k efektivnímu zpracování a vytěžování datových zdrojů ÚZIS ČR, k jejich propojování a provádění transformací nad daty tak, aby byla zajištěna požadovaná validita a kvalita dat. Klíčovou vlastností je také rychlost zpracování (půjde o big data v rozsahu jednotek TB)

Komplexní jednotné technologické řešení bude podporovat následující funkcionality:

  • Nástroj pro zpracování a datovou integraci vstupních dat
  • Databázi pro uložení výsledků z předchozího kroku, jejich správu a zpřístupnění (rozšíření stávající licence)
  • Nástroj pro zajištění bezpečnosti dat

Klíčová aktivita č. 4: Systematické a cílené vzdělávání cílové skupiny

V rámci aktivity dojde k systematickému informování a cílenému vzdělávání relevantních zástupců cílových skupin, tedy zaměstnance Ministerstva zdravotnictví ČR a zaměstnance ÚZIS, v oblasti implementace a rozvoje elektronického zdravotnictví ve vztahu k centrálním službám poskytovaných ÚZIS ČR a jím realizovaným aktivitám a zároveň dojde k edukaci zástupců osmi fakultních nemocnice zapojených do sítě ERN vzhledem k nově vytvořenému IS pro vzácná onemocnění. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím série přednášek, pracovních setkání a seminářů, v rámci kterých bude cílová skupina (zaměstnanci MZČR a ÚZIS) edukována směrem ke koncepčnímu využívání nástrojů eHealth. Zároveň bude seznámena s analytickými výstupy a naučí se je správně interpretovat a využívat dostupná data z registrů NZIS. Důraz bude kladen na oblast vzácných onemocnění, která bude pilotním sběrem dat v nově vytvořeném informačním systému.

Metodické výstupy projektu

Další výstupy projektu