PERCH – Partnerství pro eliminaci HPV

Cílem projektu PERCH (PartnERship to Contrast HPV) je zlepšení pokrytí vakcínou proti HPV (lidskému papilomaviru) v evropských zemích. PERCH vychází z analýzy aktuálního stavu očkování proti HPV a screeningu HPV ve všech zúčastněných zemích. Aktuálně je do projektu zahrnuto 17 zemí a 35 institucí. Smyslem celé aktivity je zvýšit informovanost a povědomí o přínosech HPV očkování realizací různých školících aktivit pro zdravotnický personál a laickou veřejnost. Konečným výstupem společné akce (JA) je podpora členských států při zahajování rozsáhlých očkovacích kampaní proti lidskému papilomaviru. Projekt je spolufinancovaný programem EU4Health a spravovaný HaDEA (Výkonná agentura pro zdraví a digitální technologie) a sestává ze 7 pracovních balíčků. ÚZIS ČR, konkrétně Národní screeningové centrum (NSC) je zapojený do 5 pracovních balíčku PERCH (WP 1-5), které zahrnují celé spektrum aktivit od analýzy, přes implementaci, až po vyhodnocení realizovaných aktivit.


 Evropský sociální fond – Operační program EU4Health Programme (EU4H) 2021–2027
 1. 11. 2022  —  30. 4. 2025
 60 631,55 EUR


Registrační číslo projektu: 101075314 — PERCH — EU4H-2021-JA-IBA

Cíl projektu

Cílem projektu PERCH je přispět k evropskému úsilí o zlepšení informovanosti a proočkovanosti vakcínou proti HPV lidskému papilomaviru. Principiálně PERCH vychází z výstupů analýz o implementaci a monitoringu screeningu a očkování proti HPV ve všech zúčastněných zemích. Výsledkem by měla být optimalizace informovanosti a povědomí cílové populace o přínosu zavádění vakcíny; realizace školicích akcí o komunikaci o očkování pro zdravotnické pracovníky a konečně před koncem společné akce (JA) se plánuje podpora členských států pro zahájení rozsáhlých očkovacích kampaní proti lidskému papilomaviru.

Klíčové aktivity

  1. Rozšířit poznatky o tom, jak je očkování proti HPV a screening HPV implementován a monitorován ve všech zúčastněných zemích
  2. Zlepšit data a monitorovací systém očkování proti HPV a screeningu HPV
  3. Zlepšení povědomí odborné a neodborné veřejnosti o HPV a jeho vlivu na zdraví
  4. Zlepšit znalosti a schopnosti zdravotníků v komunikaci o vakcínách a profitu očkování proti HPV

Projekt PERCH sestává ze 7 pracovních balíčků. ÚZIS ČR se účastní WP1–5.

WP1: ORGANIZACE A ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU

Koordinátorem projektu PERCH je Istituto Superiore d Sanità (ISS), Itálie.

WP2: ŠÍŘENÍ A KOMUNIKACE INFORMACÍ A VÝSLEDKŮ PROJEKTU

Vyvinout plán komunikace a šíření výstupů PERCH se zaměřením na identifikaci a použití různých nástrojů a kanálů komunikace a šíření, včetně sociálních médií. Dále podpora udržitelného vytváření sítí mezinárodní komunity zainteresovaných stran v oblasti očkování proti HPV.

WP3: HODNOCENÍ PROJEKTU

Cílem je zajistit, aby JA plnila své stanovené cíle a aby všechny výstupy JA dosahovaly vysokých standardů kvality. Je nutné monitorovat pokrok JA z hlediska plnění úkolů, milníků plnění podle plánu a hodnotit činnosti JA z hlediska dodržování procesu, výstupu, výsledku a dopadu na základě plánu hodnocení, který bude vypracován.

WP4: INTEGRACE DO POLITIK A UDRŽITELNOST

Vytvoření komplexního průzkumu doplněného rozhovory s klíčovými aktéry ze všech členských států, integrace aktivit očkování proti HPV na národní úrovni, aktualizace důkazů o účinnosti a bezpečnosti vakcín proti HPV, posouzení cen vakcíny proti HPV, plán integrace a udržitelnosti a zahájení očkování proti HPV kampaně ve vybraných zemích

WP5: OPTIMALIZACE SBĚRU A SLEDOVÁNÍ ÚDAJŮ O OČKOVÁNÍ A SCREENINGU PROTI HPV

Tři hlavní úkoly jsou sledování proočkovanosti proti HPV, vytvoření systému sběru dat a propojení se screeningem rakoviny děložního čípku a detekovaných případů rakoviny. Dále vyhodnocení dopadu pandemie covid-19 na proočkovanost proti HPV. Výstupem WP 5 tedy budou zpráva o proočkovanosti proti HPV, report o monitorovacích systémech očkování proti HPV, zpráva o dopadu pandemie covid-19 na očkování proti HPV apod.

WP6: ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI POPULACE O OČKOVÁNÍ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ VAKCÍNY V CÍLOVÝCH SKUPINÁCH

Obecně je cílem této pracovní skupiny podpořit členské státy v aktivitách vedoucích ke zvyšování povědomí veřejnosti o HPV a podpoře očkování.  Konkrétně cílí na porozumění příčinám a dynamice příčin bránících přístupu k HPV vakcíně, zlepšení přístupu ke spolehlivým informacím o očkování proti HPV a zvýšení důvěry v jejich používání.

WP7: ŠKOLENÍ A PODPORA V KOMUNIKACI O VAKCÍNÁCH

Obecným cílem tohoto WP je poskytovat podporu a školení zdravotníkům (praktickým lékařům, sestrám, specialistům, pečovatelům) a to v oblasti komunikace s rodiči, pacienty a zdravotníky o profitu a důležitosti vakcinace a zvýšení důvěry v očkování.

Výstupy projektu

Ambicí této JA je položit základy pro eliminaci rakoviny děložního čípku ve všech zúčastněných zemích a v Evropě obecně, snížit heterogenitu mezi zeměmi v prevenci rakoviny děložního čípku. Během dvou a půl let trvání projektu se plánuje podpora programů očkování proti HPV a osvětových akcí. PERCH je zamýšlen jako velmi důležitý první krok v rámci širší strategie s konečným cílem eliminovat rakoviny související s HPV. Z tohoto důvodu jsou všechny aktivity plánované v rámci PERCH koncipovány s cílem dosahovat udržitelných výsledků s dlouhodobou perspektivou. Předpokládají se tak krátkodobé výsledky, kterých lze dosáhnout do konce JA, a střednědobé/dlouhodobé výsledky, kterých lze dosáhnout po skončení JA.

URL: https://www.projectperch.eu/