PRAISE-U – Povědomí o rakovině prostaty a iniciativa pro screening v Evropské unii

Předmětem projektu PRAISE-U (Prostate cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union) je časný záchyt rakoviny prostaty u mužů. Projekt staví na znalostech (včetně systematické metodologie) z ostatních projektů EU jako PIONEER, OPTIMA a EU-Topia. Základem PRAISE-U jsou doporučení hlavních vědeckých poradců a důkazy mechanismu SAPEA.


 Evropský sociální fond – Operační program EU4Health Programme (EU4H) 2021–2027
 1. 4. 2023  —  31. 3. 2026
 66 414,90 EUR


Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je snížení morbidity a mortality způsobené karcinomem prostaty napříč evropskými zeměmi, respektive příprava vysoce kvalitních klinických postupů zahrnující nejmodernější individualizované přístupy k dosažení včasného záchytu rakoviny prostaty u mužů, kteří mohou mít prospěch z včasného nasazení léčby.

V rámci 6 pracovních balíčků bude získán přehled potřeb v členských státech EU, navržena diagnostická strategie a algoritmus pro screening rakoviny prostaty.

Pracovní balíčky a projektové aktivity

WP1: Koordinace projektu

Náplní tohoto pracovního balíčku je efektivní řízení konsorcia projektu PRAISE-U. Tento balíček bude spojovacím článkem mezi všemi ostatními pracovními balíčky, s následujícími cíli:

 • Monitorování postupu projektu sledováním včasného dokončení plánovaných milníků, výstupů a zdrojů
 • Zajištění souladu mezi jednotlivými organizacemi a hladké interní komunikace
 • Organizace a příprava klíčových schůzek
 • Zajištění zapojení jednotlivých stran a členů konsorcia během projektu
 • Zajištění hladké spolupráce s iniciativami zaměřenými na screening rakoviny plic a žaludku

WP2: Centrum znalostí

Pracovní balíček 2 bude základem pro navazující pracovní balíčky 3, 4 a 5. Jeho cílem je vytvoření živé platformy, kde budou uloženy a zpracovávány všechny poznatky. Toho bude dosaženo těmito dílčími cíli:

 • Vypracování dokumentu o aktuálním stavu postupů časného záchytu karcinomu prostaty v členských státech EU, a to i s údaji o rizicích, přínosech a nákladové efektivitě
 • Vypracování Zprávy o posouzení potřeb (epidemiologie a infrastruktura)
 • Vytvoření platformy znalostí o sběru dat a postupech screeningu karcinomu prostaty
 • Vyvinutí ukazatelů účinnosti screeningu

WP3: Screeningový model

V rámci Pracovního balíčku 3 budou navrženy protokoly a další výzkumné nástroje pro různé pilotní projekty za účelem vyhodnocení screeningu založeném na riziku. Konkrétní cíle jsou:

 • Provedení hodnocení překážek, aby bylo možné porozumět specifickým bariérám přístupu ke screeningu rakoviny prostaty
 • Provedení hodnocení kapacity lokálních zdravotnických systémů pro uspokojení potřeb spojených se screeningem rakoviny prostaty a její léčby
 • Navržení protokolu pro víceúrovňovou intervenční strategii pro nábor a navýšení účasti v programu
 • Posouzení připravenosti a kapacity pro udržení a rozsah intervencí

WP4: Pilotní studie

Pracovní balíček 4 nastaví a realizuje pilotní studie s následujícími konkrétními cíli:

 • Zajištění sdílení poznatků a koordinace mezi pilotními místy a hlavním vědeckým týmem
 • Zajištění implementace dohodnutého protokolu a nástrojů navržených ve WP3 ve všech pilotních lokalitách
 • Nabídka konkrétní, praktické podpory národním a regionálním týmům při pilotních projektech, které mají odpovědět na některé z otázek, které jsou relevantní pro včasnou detekci karcinomu prostaty
 • Zajištění, aby sběr osobních údajů byl v souladu s GDPR nařízením, koordinovaný napříč všemi centry zapojenými v pilotní studii

WP5: Hodnocení a udržitelnost

Tento pracovní balíček posoudí funkčnost, proveditelnost a udržitelnost screeningových pilotních projektů analýzou výkonu všech center provádějící pilotní projekt, a to porovnáním mezi centry a srovnání se situací před zahájením pilotního provozu. Konkrétní cíle balíčku jsou:

 • Vyhodnocení všech aspektů výkonu screeningového procesu na všech pilotních testovacích centrech (identifikace, přijetí, účast, stratifikace rizika biopsie a detekce rakoviny)
 • Vyhodnocení informovanosti a postoje ke screeningu, psychosociální dopad screeningu a zkušenosti s prováděním screeningu všech zainteresovaných stran
 • Provedení analýzy nákladové efektivity, porovnání organizovaného a nahodilého screeningu a také srovnání individualizovaného přístupu založeném na riziku s klasickým přístupem ke screeningu založeným pouze na PSA

WP6: Komunikace a šíření

Pracovní balíček 6 poběží paralelně s ostatními balíčky a zaměřuje se na komunikaci a šíření cílů projektu, přístupů a výsledků. Tento balíček bude podporovat všechny partnery, aby zajistili předávání informací z jiných pracovních balíčků a umožnili externí komunikaci. Hlavním účelem balíčku je zajistit, aby se všechny relevantní informace dostaly ke všem identifikovaným a zainteresovaným stranám, s následujícími konkrétními cíli:

 • Sdělování informací o cílech, aktivitách, průběhu a výsledcích projektu veřejnosti
 • Koordinace komunikace mezi členy konsorcia a veřejností prostřednictvím kanálů specifických pro projekt (specializované webové stránky a sociální sítě)
 • Koordinace komunikace s dalšími relevantními zainteresovanými výzkumnými sítěmi
 • Šíření výsledků projektu cílovému publiku a klíčovým zainteresovaným stranám

ÚZIS se podílí na 2 pracovních balíčcích (WP2 a WP4). Celkově je do projektu zapojeno 13 zemí Evropské unie, 25 institucí a téměř 20 000 zdravotnických odborníků. Program je spolufinancovaný programem EU4Health.

URL: https://uroweb.org/praise-u