SOLACE – Posílení screeningu rakoviny plic v Evropě

Předmětem projektu SOLACE (Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe) je zajištění implementace a optimalizace efektivního a pokročilého screeningu karcinomu plic v členských státech Evropské unie. Jelikož nyní neexistuje žádné univerzální řešení, projekt SOLACE si klade za cíl poskytnout soubor nástrojů pro individualizované přístupy ke screeningu rakoviny plic na národní či globální úrovni.


 Evropský sociální fond – Operační program EU4Health Programme (EU4H) 2022-PJ
 1. 4. 2023  —  31. 3. 2026
 63 900,40 EUR


Cíle projektu

Hlavní cíle projektu jsou:

 • Vytvoření pokynů, technických a metodologických dokumentů a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;
 • Zhodnocení současného stavu screeningu rakoviny plic v členských státech Evropské unie;
 • Shromáždění národní implementační pracovní skupiny s cílem oslovit a zapojit všechny členské státy;
 • Navržení, plánování a spuštění pilotních projektů v 10 členských státech s cílem podstatně zlepšit účinnost screeningu plic se zaměřením na těžko dosažitelné skupiny obyvatel, osoby se zvýšeným rizikem rakoviny plic a řešení nerovností dostupnosti screeningu v různých regionech EU;
 • Zajištění cenové dostupnosti prostřednictvím vhodných mechanismů financování s přihlédnutím k různým strukturám zdravotní péče (analýzy nákladové efektivity);
 • Zajištění dlouhodobého efektu projektu založením Evropské aliance pro screening rakoviny plic, která bude sloužit jako interdisciplinární platforma pro vytváření a udržování aktuálních doporučení pro klinickou praxi;
 • Úzká spolupráce s evropskými a národními odbornými společnostmi, pacientskými organizacemi a institucemi i v rámci ostatních screeningových programů rakoviny prostaty, žaludku a prsu.

Pracovní balíčky a projektové aktivity

Vytyčených cílů bude dosaženo skrze 6 pracovních balíčků (WP), přičemž ÚZIS se podílí na 4 pracovních balíčcích (WP2, WP4, WP5 a WP6).

WP1: Řízení a koordinace projektu

Specifickým cílem tohoto pracovního balíčku je zajištění efektivní koordinace a řízení projektu, zajištění plnění plánu projektu včetně řízení rizik a zajištění kvality; zaručení přesnosti a úplnosti výstupů a milníků projektu; efektivní komunikace a včasné podávání zpráv Evropské komisi; efektivní finanční a administrativní řízení projektu; udržení pravidelné a bezproblémové komunikace mezi partnery projektu a řízení schůzek souvisejících s projektem.

WP2: Knowledge Hub

Cíle tohoto pracovního balíčků jsou:

 • Zřízení webového centra znalostí poskytující všechny výsledky a dokumenty vyvinuté v rámci projektu a také všechna externí data sestavená v Pracovním balíčku 3 a 7. Centrum znalostí projektu bude používáno k vytvoření modulů, pokynů založených na důkazech, technických a metodologických podkladů představující balíček implementačních pokynů, které budou dostupné členským státům pro vytvoření jejich screeningových programů. Centrum znalostí zajistí snadný, bezplatný a veřejný přístup k dokumentům;
 • Příprava a schválení balíčku implementačních pokynů pro screening rakoviny plic;
 • Pravidelná aktualizace a zajištění kvality balíčku pomocí předem definovaného systematického vyhledávání týkající se screeningu rakoviny plic;
 • Provádění každoročního hodnocení národních epidemiologických dat a populací ohrožených rakovinou plic ve všech členských státech EU a evropského hospodářského prostoru;
 • Provádění každoroční analýzy poměru přínosů a rizik, mimo jiné nadměrné diagnózy a radiační expozice, souborů dat předešlých a probíhajících klinických studií pro LDCT screening rakoviny plic a implementace pilotů pracovních balíčků 4-6;
 • Provádění analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu do rozpočtu s využitím již zmíněných hodnocení souborů dat screeningu rakoviny plic a dalších dostupných zdrojů v členských státech EU a státech evropského hospodářského prostoru. Cílem je vyvinout rozhodovací analytický model (např. Markovův model) pro vývoj nákladového modelu pro LCSP (lung cancer screening program – screeningový program karcinomu plic) v různých typech zdravotních systémů členských států;
 • Pravidelné sledování a hodnocení nově dostupných přístupů a vývoje ve screeningu rakoviny plic pomocí předem definovaných systematických rešerší.

WP3: Realizační síť

V rámci tohoto pracovního balíčku bude vytvořena aktivní implementační struktura v členských státech pro každoroční vyhodnocování aktuálního stavu implementace a potřeb týkající se LCSP. Tato zjištění budou začleněna do analýz nedostatků pro jednotlivé země, které pokryjí celý průběh screeningu, s přihlédnutím k poměru přínosů a rizik a nákladové efektivitě na národní úrovni. Expertní tým projektu poté připraví vlastní implementační plány a vzájemně je projedná s členskými státy. Sdílením odborných znalostí a osvědčených postupů chce SOLACE umožnit členským státům plánovat, iniciovat a optimalizovat strukturovaný screening rakoviny plic (LDCT) založený na důkazech v rámci národních programů.

WP4: Pilotní projekt 1: Zlepšení znalostí a zapojení žen

Obecné cíle implementace pracovního balíčku 4 jsou:

 • Demonstrovat proveditelnost zvýšení míry účasti žen v programech screeningu rakoviny plic;
 • Vypracovat charakteristiky účastníků – porovnání žen a mužů (pokud budou data k dispozici);
 • Vyhodnotit dodržování a úspěšnost odvykání kouření u žen;
 • Vyhodnotit detekci komorbidit a použitelnost pokynů pro hlášení náhodných nálezů. V tomto implementačním pracovním balíčku bude zahrnuto 9 zemí EU (Chorvatsko, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Polsko, Česká republika, Irsko a Řecko).

WP5: Pilot 2: Nábor obtížně dosažitelných jedinců

Obecným cílem tohoto implementačního balíčku je zvýšit povědomí a míru účasti v různých těžko dosažitelných populacích. Tento pracovní balíček bude zaveden v rámci 3 národních programů screeningu plic a 5 implementačních pilotních projektů v 8 různých zemích EU (Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko a Polsko). Bude snahou, pomocí několika různých metodických přístupů, demonstrovat jejich proveditelnost pro lepší začlenění těžko dosažitelné populace do programů. Mezi tyto skupiny obyvatel patří sociálně znevýhodněné populace (ze všech výše uvedených zemí), etnické menšiny (romské obyvatelstvo v Chorvatsku a Maďarsku, turecké obyvatelstvo v Německu), populace žijící v geograficky odlehlých regionech (Francie, Maďarsko, Irsko, Německo, Polsko) a zaměstnanci, kteří jsou pod dohledem pracovního lékařství (Německo).

WP6: Pilot 3: Populace s vyšším rizikem

Cílem pracovního balíčku 6 bude zvýšení informovanosti rizikové skupiny pacientů, kde jsou pacienti definovaní věkem, kuřáckým statusem (počet balení/roky), ale i lékařů o ně pečující, aby se navýšil samotný zájem o zapojení do programu. Tato skupina pacientů představuje jedince s nejvyšší pravděpodobností rakoviny plic a také nejvyšší účinností léčby, pokud je terapeutická intervence provedena včas. V rámci této skupiny jsou však identifikovány podskupiny pacientů s podstatně vyšším rizikem rakoviny plic, kde včasná diagnostika a léčba bude ještě výhodnější. Jde o pacienty s CHOPN, fibrotizujícím intersticiálním plicním onemocněním a pacienty s rizikem sekundárních malignit. Tento pracovní balíček bude implementován v České republice, Maďarsku, Estonsku, Francii, Irsku, Itálii a Španělsku.

WP7: Vyhodnocení, udržitelnost a školení

Tento pracovní balíček si klade za cíl zajistit, aby výsledky projektu měly trvalý dopad na screening rakoviny plic v EU i mimo ni. Konkrétními cíli jsou:

 • Zřízení a udržování Pracovní skupiny pro hodnocení;
 • Monitoring, vyhodnocování a úprava ukazatelů úrovně akcí v projektu;
 • Adaptace databáze ESTI (ESTS Drážďany);
 • Založení Evropské aliance pro screening rakoviny plic;
 • Vytvoření společného vzdělávacího programu pro screening rakoviny plic pro radiology, plicní lékaře, hrudní chirurgy a radiační onkology.

WP8: Šíření a dosah

Cílem tohoto pracovního balíčku je zajistit, aby klíčové poznatky projektu SOLACE měly vliv na budoucnost screeningu rakoviny plic a aby jim rozuměly všechny zúčastněné strany.

Toho bude dosaženo:

 • Zajištění vhodné komunikace s využitím správných metod, kanálů a vstupů všech zúčastněných stran;
 • Poskytnutí silné identity a zviditelnění projektu v celé Evropě a ve světě;
 • Co nejlepší šíření a sdělování klíčových poznatků projektu tradičními i novými komunikačními metodami.

Celkově je do projektu zapojeno 33 institucí z 15 členských států Evropské unie. Program je spolufinancován programem EU4Health.

URL: https://europeanlung.org/solace/