Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertenze u nemocných po prodělané akutní plicní embolii

Předmětem projektu je časný záchyt pacientů po prodělané plicní embolii, kterým hrozí rozvoj chronické tromboembolické plicní hypertenze (CTEPH), která vzniká jako důsledek opakovaných plicních embolií. Zajištění časné intervence a nasměrování pacienta na specializovanou odbornou pomoc minimalizuje negativní dopady na celkovou kvalitu života pacientů. Dojde k navržení způsobu pro zavedení programu do běžné klinické praxe.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 12. 2023  —  30. 11. 2026
 9 130 750 Kč

Cíl projektu

Globálním cílem projektu je připravit, otestovat a zavést systém pro časný záchyt pacientů s CTEPH a nastavit proces jejich rychlého nasměrování do specializovaného centra, které léčí plicní hypertenzi. Časnost nastavené léčby má významný vliv na další kvalitu života pacientů a eliminuje riziko následných komplikací nebo úmrtí.

Klíčové aktivity

KA1: Organizace a metodika

Cílem této klíčové aktivity je metodicky připravit a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. Zásadními výstupy aktivity bude sestavení řešitelského týmu pro všechny fáze pilotního projektu a vytvoření metodiky pro realizaci pilotního projektu. V rámci aktivity dojde k přípravě plánu realizace pilotního projektu, nasmlouvání center, kde bude projekt probíhat a jejich zaškolení. Dále dojde k zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu, potřebného materiálního zázemí a k zaškolení odborných pracovníků. Připraveny budou informační materiály pro cílovou skupinu.

KA2: Pilotní projekt

Hlavním cílem této aktivity je ověřit screeningový proces CTEPH, který využije 500 pacientů v cca 10 vybraných centrech. Celkově se v každém centru počítá se zapojením 2 lékařů a 2 NLZP. Takže celkem počítáme, že bude do projektu zapojeno přibližně 20 lékařů a 20 sester, kteří budou zajišťovat i flow pacienta od kardiologa do specializovaného centra léčby plicní hypertenze, kterých plánujeme zapojit jedno až dvě. V každém specializovaném kardiocentru plánujeme zapojit maximálně 2 lékaře a 2 NLZP. Součástí této klíčové aktivity bude kontrola a vyhodnocení procesu screeningu u pacientů v pilotním testování.

KA3. Vyhodnocení pilotního projektu

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data z jednotlivých center. Na základě nasbíraných dat dojde případně k doplnění vznikajících metodických materiálů. Budou nastaveny postupy k zavedení screeningu CTEPH na národní úrovni. Celý pilotní projekt bude na závěr vyhodnocen. Součástí aktivity bude evaluace projektu, v rámci které, dojde k vyhodnocení účelnosti realizace pilotního projektu. Evaluace bude rozdělena na část procesní a výsledkovou.

Výstupy projektu

  • Ustanovený realizační tým
  • Metodika realizace pilotního projektu
  • Realizovaný pilotní program se zapojením 500 osob
  • Dopadová analýza efektu screeningu v pilotním testování
  • Implementační manuál pro program časného záchytu CTEPH
  • Analytická zpráva pilotního projektu
  • Evaluační zpráva vstupní, průběžná a závěrečná