Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči

Předmětem projektu je časný záchyt kožních nádorů (maligní melanom, spinocelulární a bazocelulární karcinom) u rizikové populace v ČR, což u osob s podezřením na tato onemocnění umožní včas podstoupit nezbytnou léčebnou intervenci (chirurgický zákrok), která pomůže zabránit dalšímu rozvoji onemocnění a tím výrazně zlepší prognózu pacienta a zabrání zhoršení sociálního postavení pacienta ve společnosti a na trhu práce. Toho bude dosaženo spoluprací s 18 praktickými lékaři a 6 lékaři se specializací na dermatologii. Výsledkem projektu bude ověření efektivity telemedicínského hodnocení (mHealth) kožních lézí v ordinacích praktických lékařů, nastavení screeningu s využitím těchto telemedicínských technologií a návrh na jejich implementaci do běžné klinické praxe.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 10. 2023  —  30. 9. 2026
 9 130 750 Kč

Cíl projektu

Hlavním cílem je metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt zaměřený na časný záchytu kožních nádorů u osob z rizikové populace, který ověří vhodnost zavedení navrženého postupu založeném na telemedicínském hodnocení kožních lézí v ordinacích praktických lékařů v ČR tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita celého procesu.

Globálním cílem projektu je začlenění osob z rizikové skupiny do systému preventivní dispenzární péče v dermatologii, což v konečném důsledku pomůže snížit mortalitu pacientů s maligním melanomem a dalšími nádorovými onemocněními a povede ke snížení nákladů na zdravotní a sociální péči o pacienty v pokročilých stádiích onemocnění.

Do projektu bude zapojeno 1440 osob, u kterých za pomocí přístupu mHealth, založeném na vyšetření vybraných kožních lézí vyfocených pomocí speciální aplikace v chytrém telefonu proškolenou sestrou v ordinaci praktického lékaře, budou včas odhaleny rizikové léze/kožní nádorová onemocnění a následně budou tyto osoby odeslány na specializované dermatologické vyšetření.

Klíčové aktivity

KA1: Organizace a metodika

Cílem této klíčové aktivity je metodicky připravit a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. V rámci aktivity dojde k sestavení plánu realizace pilotního projektu a k zasmluvnění praktických lékařů   a dermatologů,  u kterých bude projekt probíhat. Bude připraven návrh metodiky realizace pilotního projektu. V rámci této KA budou připraveny informační materiály pro cílovou skupinu, které budou distribuovány do ordinací praktických lékařů. Dále bude zajištěno technické zázemí projektu (nákup technologií a softwarové licence). 

KA2: Pilotní projekt

Cílem této klíčové aktivity je na vzorku 1440 osob z cílové (rizikové) skupiny v 18 vybraných ordinacích praktických lékařů a v 6 spolupracujících dermatologických centrech ověřit možnost zavedení navrženého screeningového postupu časného záchytu vybraných kožních nádorových onemocnění v ČR. V rámci této aktivity povede praktický lékař vstupní rozhovor s pacientem za účelem posouzení splnění zařazovacích kritérií a vytipuje suspektní léze. Za pomocí speciální aplikace na hodnocení rizika kožních lézí v chytrém telefonu (mHealth) provede zdravotní sestra přímo v ordinaci praktického lékaře screening vytipované léze a provede záznam pacienta v databázi projektu. V případě pozitivního výsledku odešle praktický lékař pacienta na vyšetření do spolupracujícího dermatologického centra, kde dermatolog stanoví diagnózu, provede záznam do databáze projektu a nastaví individuální léčbu včetně individualizovaného plánu prevence. Diagnostika léze u dermatologa a intervence (chirurgické odstranění, histologické vyšetření) bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

KA3: Vyhodnocení a metodická doporučení

V rámci této aktivity budou vyhodnocena získaná data z pilotního projektu (KA2), provedeno detailní

vyhodnocení navrženého postupu časného záchytu kožních nádorových onemocnění u rizikové populace (včetně vyhodnocení senzitivity a specificity vyšetření kožních lézí pomocí softwarové aplikace). Dále bude navržen postup implementace na celorepublikové úrovni, včetně rozboru problémů a rizik pro jeho realizaci a vyhodnocení nákladovosti celého programu. Celý projekt bude evaluován na úrovni procesní i výsledkové.

Výstupy projektu

  • Ustanovený realizační tým a pracovní skupina projektu
  • Metodika realizace pilotního projektu
  • Vytvořeny informační materiály pro cílové skupiny
  • Realizace pilotního projektu se zapojením přibližně 1440 osob, které budou vyšetřeny u praktického lékaře
  • Standardizovaný systém pro elektronické zadávání výsledků vyšetření a dále klinických dat ze sledovacího období
  • Analytická zpráva pilotního projektu
  • Implementační manuál pro program Časného záchytu kožních nádorů u osob v rizikové populaci
  • Evaluační zpráva vstupní, průběžná a závěrečná