Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života

Předmětem projektu je snížit stigmatizaci, sociální a pracovní vyloučení u osob s hyperaktivním močovým měchýřem (OAB – overactive bladder), zvýšit zdravotní gramotnost o této problematice, zajistit nasměrování na specializovanou odbornou pomoc a minimalizovat negativní dopady na kvalitu života pacientů. Toho bude dosaženo spoluprací se 70 odborníky na uvedenou problematiku. Výsledkem projektu bude nastavení screeningu s využitím moderních telemedicínských technologií a návrh na jejich implementaci do běžné klinické praxe.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 9. 2023  —  31. 8. 2026
 15 836 520 Kč

Cíl projektu

Globálním cílem projektu je příprava, otestování a zavedení interaktivní a odbornou společností garantovaného samodiagnostického screeningu pro časný záchyt pacientů s OAB a jejich nasměrování na specializovanou odbornou pomoc. Do projektu bude zapojeno 3000 osob, které provedou samodiagnostiku s následnou možností vyšetření. Předpokládáme, že specializované vyšetření na urogynekologickém (ženy) nebo urologickém (muži) pracovišti, následně využije 1000 osob.

Klíčové aktivity

KA1: Organizace a metodika

Cílem této klíčové aktivity je metodicky připravit a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. V rámci aktivity dojde k sestavení plánu realizace pilotního projektu a k zasmluvnění odborných pracovníků specializovaných pracovišť, kde bude projekt probíhat. V rámci této KA budou připraveny informační materiály pro cílovou skupinu a bude zajištěno technické zázemí projektu (vývoj aplikace a webového portálu). 

KA2: Zvýšení zdravotní gramotnosti prostřednictvím mediální kampaně

Hlavním cílem aktivity je příprava komplexní mediální PR kampaně a zajištění povědomí o startu pilotního projektu, o tom, jak bude probíhat, koho se týká/na koho cílí, benefitech pro cílovou skupinu. Informovat o problematice hyperaktivního močového měchýře, rizikových faktorech jejího vzniku a nebezpečí pozdního záchytu nemoci. Motivace osob k samotestování a následně k zapojení do pilotního projektu. Případně rozšíření povědomí i na blízké příbuzné, aby je v zapojení podpořili. Zacílení je na osoby v riziku a jejich blízké, širokou laickou i odbornou veřejnost. Tato aktivita bude realizována na základě předem vytvořeného a vysoutěženého PR plánu. Kampaň bude probíhat po dobu 20 měsíců trvání pilotního projektu.

KA3: Pilotní projekt

Hlavním cílem této aktivity je ověřit možnost fungování a organizace časného záchytu OAB u definované cílové skupiny osob a získat reprezentativní data pro další analýzy. Jedná se o hlavní implementační část pilotního projektu. V rámci této klíčové aktivity budou osoby pomocí PR kampaně odkázáni na online screeningový nástroj, který po vyhodnocení nabídne potenciálním pacientům s OAB nasměrování na specializovanou odbornou péči. V další fázi aktivity budou zapojená zdravotnická zařízení provádět u těchto pacientů dle nastavených guidelines vyšetření pro hyperaktivní močový měchýř. Pozitivně screenované osoby pak budou léčeny v rámci standardních léčebných postupů na náklady zdravotního pojištění.

KA4: Vyhodnocení a metodická doporučení

V rámci této aktivity proběhne podrobné statistické vyhodnocení dat získaných z pilotního projektu (KA3) a podrobná analýza designu screeningového programu, včetně jeho nákladovosti a rozboru problémů a rizik jeho realizace na národní úrovni. Součástí aktivity bude také tvorba závěrů a metodických doporučení a příprava plánu realizace screeningu OAB ve všech zapojených gynekologických centrech a také u všech ambulantních gynekologů na národní úrovni. Tato metodická doporučení vzniknou ve spolupráci s odbornými společnostmi. Celý projekt bude evaluován na úrovni procesní i výsledkové.

Výstupy projektu

 • Ustanovený realizační tým a pracovní skupina projektu
 • Metodika realizace pilotního projektu
 • Vysoutěžená PR agentura pro zajištění mediální kampaně
 • Připravená webová interaktivní platforma pro samotestování (URO checker)
 • Realizovaná mediální kampaň
 • Realizace pilotního projektu se zapojením přibližně 1000 osob, které budou vyšetření u lékaře
 • 3000 anonymně provedených samotestování
 • Standardizovaný systém pro elektronické zadávání výsledků vyšetření a dále klinických dat ze sledovacího období
 • Analytická zpráva pilotního projektu
 • Implementační manuál pro program Časného záchytu hyperaktivního močového měchýře
 • Evaluační zpráva vstupní, průběžná a závěrečná