Systematická edukace a zvyšování zdravotní gramotnosti populace prostřednictvím NZIP

Prostřednictvím rozvoje a vývoje edukačního obsahu Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) dojde k systematické edukaci cílových skupin (osoby se zdravotním znevýhodněním, skupiny veřejnosti s nízkou zdravotní gramotností, hendikepované osoby)  v oblasti zdravotní gramotnosti, zejména pak v oblastech prevence a zdravého životního stylu, znalosti problematiky některých onemocnění, reakcí v různých životních situacích či orientace ve zdravotnických datech a informacích.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 7. 2023  —  30. 6. 2026
 27 410 400 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0001137

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je vytvořit sadu vzdělávacích nástrojů a aktivit, které pomohou korektním způsobem interpretovat zásadní témata týkající se zdraví, životních situací, prevence a informací o nemocech a cílovým skupinám je nabídnout prostřednictvím informačního portálu NZIP, který poskytuje veřejnosti informace z oblasti zdravotnictví s garancí vybraných odborníků na danou problematiku v ČR. Dílčí cíle budou představovat:

 • Spolu s cílovými skupinami stanovit edukační strategii, která vytyčí potřebné směry edukace a stanoví její formy a prostředky tak, aby byly dostupné, srozumitelné a motivující pro cílovou skupinu.
 • Připravit inovativní interaktivní technické nástroje pro online edukaci a zvýšení informovanosti a nástroje pro jeho rozšíření informačního obsahu (datové sady) a viditelnosti a užitelnosti portálu NZIP pro cílové skupiny.
 • Vytvořit a publikovat nový statický obsah v rámci existujících nebo zcela nových kategorií či podkategorií v podobě popularizačních článků a doporučených externích zdrojů.
 • Vytvořit a implementovat NZIP hry (interaktivní edukační scénáře a testy založené na konceptu virtuálních pacientů). Hry budou cíleny na zvyšování zdravotní gramotnosti cílových skupin a budou se týkat konkrétních témat zdravotně znevýhodněných osob, které zlepší jejich přístup k zdraví, a nebo zvýší zdravotní gramotnost.
 • Navrhnout, připravit a publikovat otevřené datové sady a na nich založené interaktivní vizualizace, které budou srozumitelně fakticky popisovat vybraná téma a korektním způsobem interpretovat závěry z těchto dat.
 • Uskutečnit prezenční workshopy pro zástupce cílových skupin.

Klíčové aktivity

KA1: Příprava edukační strategie pro cílové skupiny

Cílem této klíčové aktivity je vytvoření komplexního a detailního plánu nastavení přípravy, validace a realizace edukačních aktivit, pokrývajících zejména oblasti prevence a zdravého životního stylu, problematiky civilizačních onemocnění, řešení nouzových situací, zranění a popálenin pro cílové skupiny v rámci NZIP.

K tvorbě edukačního plánu budou přizváni zástupci cílových skupin (zejména pacientských organizací), aby pomohli lépe definovat jak z jejich pohledu důležitá témata edukace, tak vhodné metody a formy vzdělávání, uzpůsobené jejich potřebám.

KA2: Tvorba a publikace edukačního obsahu NZIP

 • Cílem klíčové aktivity je v souladu s vytvořenou edukační strategií projektu implementovat technická řešení pro vzdělávání cílových skupin do prostředí NZIP a zajistit jejich plnou funkčnost. Konkrétně bude v rámci aktivity provedeno následující:
 • Rozšíření modulu pro publikaci statického obsahu (články a doporučené externí zdroje).
 • Rozšíření a plošná implementace modulu her (gamifikace založená na konceptu virtuálních pacientů přizpůsobená pro laickou veřejnost).
 • Návrh a implementace modulu pro publikaci otevřených zdravotnických dat včetně vazby na Národní katalog otevřených dat, které budou primárním zdrojem pro interaktivní vizualizace a společně s NZIP hrami tak budou tvořit dvě komponenty poskytující inovativní přístup k edukaci laické veřejnosti.
 • Návrh a implementace modulu pro interaktivní vizualizaci otevřených dat.

KA3: Realizace vzdělávacích aktivit

Cílem této aktivity je realizovat vzdělávací aktivity, a to jak v on-line prostoru, tak na bázi osobního setkávání, workshopů a konferencí pro cílové skupiny. V rámci aktivity realizační tým nejprve připraví plán markentingové strategie s ohledem na komunikaci směrem k cílovým skupinám projektu. V souladu se strategií bude zahájena komunikace a realizace plošného vzdělávání, která bude zaměřena na jednotlivé cílové skupiny (např. zástupci pacientských organizací). Pro tyto účely dojde k:

 • vytvoření rozšířeného manuálu použití vizuální identity NZIP pro odborné společnosti a další partnerské subjekty.
 • plošnému šíření o povědomí NZIP prostřednictvím zvolených marketingových komunikačních kanálů.
 • vlastnímu individuálnímu užití edukačního obsahu portálu NZIP v online prostoru
 • realizaci prezenčních konferencí a školení

KA4: Kvalitativní a kvantitativní metriky a jejich vyhodnocení

Cílem této aktivity je monitorovat výkonost a užití portálu a jeho jednotlivých edukačních prvků a na základě získaných objektivních kvantitativních údajů modifikovat jeho obsah či formu jednotlivých sdělení, či doplňovat chybějící témata, informace či jiný další obsah.

V rámci aktivity realizační tým žadatele nejprve stanoví kvalitativní a kvantitativní metriky pro hodnocení chování uživatele v rámci návštěvnosti na NZIP s důrazem na vzdělávací části NZIP. Dle stanovených parametrů dojde v pravidelném intervalu k vyhodnocení chování uživatele tak, aby realizační tým projektu dostával adekvátní zpětnou vazbu a mohl dále rozvíjet aktivity NZIP. Součástí aktivity bude i monitoring a archivace všech online uživatelských aktivit, které budou realizovány prostřednictvím specifických metrik vzniklých na základě aktivní deklarace uživatelů o jejich příslušnosti k podporované cílové skupině (tedy osob ohrožených diskriminací na základě zdravotního stavu a nízké zdravotní gramotnosti) a použití speciálních pomocných ukazatelů (hlasové služby při čtení textu apod).

V této aktivitě nebude cílová skupina zapojena přímo, nicméně její chování nepřímo nasměruje další rozvoj celé platformy. V rámci aktivity proběhne i externí technický audit portálu, který poskytne ÚZIS důležitou zpětnou vazbu pro rozvoj modulů v NZIP.

KA5: Rozšíření NZIP o nové funkcionality

Cílem této klíčové aktivity je obohatit vzdělávací portál NZIP o nové funkcionality, potřebné rozšíření edukačních možností a kapacit portálu NZIP. Potřeba rozšíření NZIP o níže definované funkcionality vyvstala na základě pilotního provozu NZIP a byla podpořena diskusí realizačního týmu projektu spolu se zástupci z odborné veřejnosti i cílové skupiny uživatelů. V rámci aktivity tak vzniknou následující moduly a funkcionality:

 • Modul pro customizaci obsahu (autentizace a autorizace návštěvníků, personalizovaný obsah) -  modul umožní uživatelům vybrat a pamatovat si jejich nastavení, čímž zajistí jejich snadný opakovaný přístup a usnadní tak cílové skupině jednodušší práci s NZIP.
 • Modul pro interaktivní prezentaci dat ze zdravotnických registrů pro vizualizace otevřených datových sad - tento slouží jednak k informovanosti uživatelů, zároveň však umožní cílové skupině orientovat se v otevřených datech s možností využití dostupných dat pro další potřeby cílové skupiny.

Výstupy projektu

 • Plán a nastavení edukačních aktivit podporujících primární péči
 • Metodické dokumentace vzniku a implementace technického řešení vzdělávání v NZIP
 • Metodická dokumentace k novým prvkům NZIP
 • 4 rozšířené nebo zcela nově dedikované moduly NZIP
 • 400 popularizačních článků
 • 200 doporučených externích zdrojů
 • 18 otevřených datových sad
 • 50 NZIP her
 • Plán marketingové strategie vzdělávání NZIP
 • Aktualizovaný/rozšířený anuálu vizuální identity NZIP
 • 3 jednodenních národní konference k významu a obsahu NZIP
 • 25 jednodenních regionálních workshopů
 • Sada parametrů pro hodnocení chování uživatelů na NZIP
 • Analytické zprávy uživatelského chování
 • Technická dokumentace nových funkcionalit NZIP
 • 3 workshopy zaměřené na interní oponenturu
 •  vizualizací otevřených datových sad pro užití cílovými skupinami