Konstrukce modelů pro predikci regionálních potřeb a dostupnosti zdravotní péče a s tím souvisejících ekonomických a personálních ukazatelů

Předmětem projektu je návrh, vytvoření a implementace prediktivních modelů potřeb a dostupnosti zdravotní péče na regionální úrovni a s tím souvisejících příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Modely a jejich struktura umožní identifikaci disparit v dostupnosti a poskytování péče na úrovni nižších geografických celků, rozbor možných příčin s ohledem na financování péče, distribuci pacientů a stávající kapacity systému a návrh opatření k řešení zjištěných nerovností. 


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 8. 2023  —  31. 7. 2026
 40 833 600 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_046/0002180

Cíle projektu

Cíle projektu představují:

 • Vybudování Kompetenčního centra – multioborového týmu ekonomů, DRG specialistů, analytiků, lékařů, IT expertů a statistiků.
 • Vytvoření modelu demografické struktury populace a na něj navazujícího modelu vývoje potřeb a dostupnosti zdravotní péče v jednotlivých krajích a kmenech zdravotních pojišťoven, případně okresech či lokalitách s omezeným přístupem ke konkrétním zdravotním službám. Modely budou rovněž zohledňovat specificitu jednotlivých věkových skupin v přístupu ke konkrétním typům zdravotní péče.
 • Vytvoření prediktivního modelu příjmů a výdajů ve zdravotnictví s ohledem na demografickou strukturu populace ČR a s ohledem na jednotlivé segmenty zdravotní péče, který napomůže zajistit udržitelný a regionálně spravedlivý přístup ke zdravotním službám.
 • Vytvoření komplexní koncepce návrhu opatření k řešení nalezených disparit v systému poskytování a financování zdravotní péče.

Vzniklé modely budou zohledňovat jak geografické hledisko včetně mezikrajových vazeb, specificitu péče o zdraví v populaci dle měnících se demografických charakteristik a s tím souvisejících nároků na přístup ke konkrétním typům zdravotních služeb, tak i definované heterogenity a disparity v poskytování základních typů zdravotní péče v konkrétních územích.

Klíčové aktivity

KA1: Vytvoření personálního a materiálního zázemí projektu

Tato aktivita předpokládá vznik Kompetenčního centra pro metodický vývoj v oblasti modelování produkčních a ekonomických ukazatelů zdravotní péče, které bude tvořeno odborníky na problematiku DRG, ekonomy, analytiky, statistiky, lékaři a metodiky.

Dále bude v rámci aktivity vytvořeno příslušné databázového úložiště, které bude představovat informační a datovou základnu projektu a bude mimo zcela nových datových zdrojů sdružovat i dosud roztříštěné datové zdroje o makroekonomických aspektech zdravotní péče v ČR. Toto úložiště pak bude využíváno pro kvantifikace produkce, nákladů a výnosů, definici aktuálního stavu a potřeb na regionální úrovni a v různých oblastech poskytování zdravotní péče, a dále i prospektivního modelování potřeb budoucích. Součástí této aktivity bude jak návrh tohoto datového úložiště a návrh reportů, tak i jeho vlastní realizace.

KA2: Regionální modely potřeb a dostupnosti zdravotní péče

Cílem této aktivity je vytvořit metodický rámec a realizaci modelů potřeb a dostupnosti zdravotní péče na úrovni jednotlivých krajů i v celorepublikovém nadhledu. Cílem je dát do kontextu predikované potřeby zdravotní péče a pozorovanou dostupnost zdravotních služeb v jednotlivých geografických oblastech s ohledem na mezioborové pojetí problematiky (demografie, sociologie, epidemiologie, klinické vědy, růst efektivity v různých oblastech zdravotní péče). Následně dojde k analýze obou komponent a identifikaci nerovností na úrovni krajů ve formě analytického reportu.

KA3: Prediktivní modely příjmů a výdajů ve zdravotnictví

Cílem této aktivity je vytvoření metodického rámce a realizace modelů pro prospektivní modelování celkové výše příjmů veřejného zdravotního pojištění a výdajů ve zdravotnictví se zohledněním jednotlivých segmentů zdravotní péče (primární péče, specializovaná ambulantní péče, akutní lůžková péče, následná a dlouhodobá lůžková péče, včetně jednodenní a domácí péče).

Modely příjmů a výdajů budou navazovat na výstupy KA 2: analytický report demografického vývoje populace ČR a model vývoje potřeb zdravotní péče populace ČR v čase, jehož výstupy bude dále modelovat s ohledem na různou strukturu úhradových mechanismů jednotlivých segmentů péče. Výsledné modely budou umožňovat využití různých scénářů vývoje a strategií na úrovni jednotlivých krajů i v celorepublikovém nadhledu, jako podklad pro tvorbu opatření k narovnání identifikovaných nerovností. Model bude validován ve spolupráci s partnery projektu.

KA4: Koncepce návrhu opatření k řešení nerovností

Cílem aktivity je vytvoření komplexní koncepce návrhu opatření k řešení nalezených disparit v systému poskytování a financování zdravotní péče, která umožní poskytovatelům a zadavatelům zdravotní péče zohlednit při plánování na regionální úrovni různé scénáře a strategie.

Koncepce bude vytvořena s ohledem na potřeby jednotlivých aktérů systému zdravotnictví (kraje, pojišťovny, poskytovatelé) a zaměří se především na následující dimenze:

 1. finanční aspekty s vazbou na úhradové mechanismy jednotlivý typů zdravotní péče,
 2. personální aspekty s ohledem na potřebu a dostupnost lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků,
 3. geografickou distribuci pacientů s ohledem na místo bydliště
 4. lůžkové a přístrojové kapacity daného regionu.

KA5: Edukace a vzdělávání

V rámci této aktivity budou realizovány pravidelné vzdělávací akce zaměřené na jednotlivé kraje ČR, kde budou představovány dílčí výstupy projektu, regionálně specifické demografické projekce, predikce vývoje potřeb zdravotní péče v čase, distribuce pacientů apod., s tím související regionální ekonomické a personální ukazatele ve zdravotnictví a zejména návrhy opatření k řešení identifikovaných nerovností.

Dále bude realizována pravidelná konference, na které budou odborné i laické veřejnosti představeny prediktivní modely a interaktivní formou edukovány cílové skupiny v jejich používání. Tyto pravidelné odborné akce budou doprovázeny sérií workshopů a školení zaměřených na využití vzniklých elektronických nástrojů implementujících vybrané modely pro individuální modelování s využitím různých scénářů a strategií.

Výstupy projektu

 • Vytvořené datové úložiště
 • Metodický dokument k užití datového rozhraní a reportovacích nástrojů
 • Analytický report Demografický vývoj obyvatelstva ČR dle geografických oblastí
 • Model vývoje potřeb zdravotní péče v regionech ČR
 • Analytický report Predikce vývoje potřeb zdravotní péče v ČR
 • Model dostupnosti zdravotní péče a jejích změn v čase v regionech ČR
 • Analytický report Nerovnosti v dostupnosti a poskytování zdravotní péče na úrovni jednotlivých krajů
 • Definice, parametrizace a softwarová implementace prediktivního modelu příjmů ve zdravotnictví
 • Analytický výsledkový report Predikce příjmů do veřejného zdravotního pojištění
 • Definice, parametrizace a softwarová implementace prediktivního modelu výdajů ve zdravotnictví,
 • Analytický výsledkový report Predikce výdajů z veřejného zdravotního pojištění.
 • 14 krajských reportů s návrhy opatření k řešení identifikovaných nerovností v dostupnosti zdravotní péče
 • Metodika implementace výstupů prediktivních modelů do úhradových mechanismů zdravotní péče v ČR s možným zohledněním různých scénářů a strategií.
 • 14 krajských školení
 • 14 krajských workshopů
 • tři konference
 • webový nástroj pro vizualizaci predikovaných produkčních a ekonomických ukazatelů v rámci jednotlivých regionálních celků, které budou dostupné odborné i laické veřejnosti