Zvýšení dostupnosti onkologické a další zdravotní péče prostřednictvím využití systémů automatického učení a umělé inteligence

Projekt řeší aplikaci postupů umělé inteligence pro podporu sběru, validace a v zhodnocení onkologických dat (NOR), dat v listu o prohlídce zemřelého (LPZ) a dále i nastavení automatizovaných výstupů pro hodnocení zdravotního stavu obyvatel, efektivity a dostupnosti poskytování zdravotní péče a posouzení rozdílů v poskytování péče a dopadu zdravotních politik.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 7. 2023  —  30. 6. 2026
 25 394 400 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_046/0002233

Cíle projektu

Globálním cílem projektu je vytvoření systému využívajícího umělé inteligence pro zvýšení efektivity zpracování dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS), které povede k identifikaci potřeb v zajištění poskytování zdravotní péče občanům ČR na různých geografických i demografických úrovních.

 Dílčí cíle projektu představují:

 • Na modelovém příkladu onkologických dat vytvořit systém využívající umělé inteligence, který na základě dat nasbíraných v národním onkologickém registru (NOR) a dat z NRHZS povede k usnadnění kompletace a finalizace dat NOR pro statistické hodnocení.
 • Ukotvení aplikace umělé inteligence (UI) v rámci validace, zkvalitnění a vytěžení informací o příčinách úmrtí, s výstupem metodického ukotvení postupu automatizace a validace záznamů o příčinách úmrtí.
 • Nalezení heterogenit a nerovností v přístupu k různým typům zdravotních služby, které mají výrazný vliv na další životní trajektorie občanů.

Naplnění těchto dílčích cílů nejen zvýší kvalitu využití dat o onkologických onemocněních v populaci ČR a o příčinách smrti na individuální, lokální i celorepublikové úrovni, ale umožní navrhovat efektivní opatření ve změnách organizace zdravotní péče směrem k rovnému přístupu k této péči tam, kde je přístup nim omezen, nebo vyloučen.

Klíčové aktivity

KA1: Vývoj a testování metodik UI pro zefektivnění hlášení NOR

Cílem aktivity je vytvoření systému využívajícího umělé inteligence, který na základě dat nasbíraných v Národním onkologickém registru (NOR) a dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) povede k usnadnění kompletace a finalizace dat NOR pro statistické hodnocení.

KA2: Vývoj a testování metodik UI pro zkvalitnění zpracování a analýzy dat příčin úmrtí

Cílem aktivity je na základě dostupných zdravotnických dat a s využitím nástrojů umělé inteligence a strojového učení validovat a analyzovat data o příčinách úmrtí a získat tak další parametr pro plánování rozvržení zdravotní péče.

KA3: Využití umělé inteligence pro definici heterogenit v přístupu ke zdravotní péči

Cílem této aktivity je na základě výše definovaných nástrojů a postupů užití umělé inteligence analyzovat získaná data a definovat heterogenity v poskytování zdravotní péče na krajské a případně i a okresní úrovni a připravit odpovídající analytické materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících kroků:

 • Zmapování rozdílů v poskytované péči, nemocnosti a úmrtnosti (včetně jejích příčin) podle geografických a věkových kohort.
 • Identifikace zkreslení daného různým vykazováním (kvalita a úplnost dat) od heterogenity dané nastavením systému zdravotní péče
 • Tvorba výše uvedených analytických výstupů na úrovni poskytovatelů zdravotních služeb včetně populačního srovnání – přímá zpětná vazba pro interpretaci a validaci předávaných dat za účelem zvýšení kvality poskytování zdravotní péče
 • Porovnání matematických parametrů výkonu analýzy dat za účelem ověření hlavního cíle projektu (zvýšení efektivity zpracování dat NRHZS

KA4: Tvorba nástrojů pro použití pokročilých datových analýz a edukace

Aktivita se zaměřuje na tvorbu nástrojů a automatických či poloautomatických vizualizací, které budou sloužit cílové skupině při rozhodování o zkvalitnění zdravotní péče a odstraňování nerovností v přístupu ke kvalitním službám, a dále i k navrhování a prosazování opatření a intervencí v oblasti organizace a poskytování zdravotní péče a zvyšování její kvality. V rámci aktivity budou též pořádány školení a odborné semináře, které naučí cílové skupiny tyto nástroje řádně používat a interpretovat jejich výsledky pro použití v praxi.

Výstupy projektu

 • Metodické nastavení procesu užití UI pro kompletaci a validaci dat NOR
 • Analytická evaluační zpráva o výsledku a efektivitě užití nástrojů UI a strojového učení na kompletaci, úplnost a včasnou dostupnost dat NOR.
 • Analytická evaluační zpráva o výsledku a efektivitě doplnění dat NOR o údaje o poskytnuté zdravotní péči a vývoji zdravotního stavu pacientů s pomocí UI a strojového učení.
 • Metodické ukotvení postupu automatizace a validace záznamů o příčinách úmrtí
 • Analýza popisující výsledky aplikace UI na oblast kódování textových popisů příčin smrti
 • Analýza popisující výsledky aplikace UI na identifikaci a opravu chybných záznamů
 • Analýza popisující výstupy aplikace UI na analýzu vícenásobných příčin smrti
 • Analýza možností implementace zmapovaných nástrojů do reálně používaných aplikací a softwarových nástrojů
 • Analýza popisující rozdíly v poskytované péči v regionech ČR z hlediska nemocnosti, jejích příčin a geografických souvislostí, včetně odlišení efektu kvality vykazování od skutečných rozdílů daných nastavením systému zdravotní péče
 • Metodika výpočtu rizikového skóre heterogenity přístupu ke zdravotní péči s využitím přístupů UI a strojového učení.
 • Analytická zpráva identifikující místa s různou mírou přístupu ke zdravotní péči.
 • Analytická zpráva heterogenit (publikovaná na stránkách vizualizačního nástroje jako příkladová studie konkrétního stavu v daném čase).
 • Soubor nástrojů pro pokročilé zobrazení heterogenit v poskytování zdravotní péče
 • Interaktivní www prezentace výstupů
 • Vytvořený kurz pro regionální pracovníky odborů zdravotnictví zaměřený na interpretaci regionálních dat o zdravotní péči
 • Realizovaná školení regionálních pracovníků odborů zdravotnictví
 • Vzdělávací a metodické kurzy pro datové manažery