Národní program prevence obezity dětí BE FIT 24

Předmětem projektu je časný záchyt nadváhy pro prevenci obezity dětí, ve kterém budou testovány inovativní nástroje optimalizace parametrů zdravotního stavu u dětí, včetně přípravy plošného zdravotně preventivního programu. Součástí projektu bude zajištění metodického a technického zázemí pro sběr a vyhodnocení základních prediktorů zdravotního stavu dětské populace, především BMI a TK, jejichž optimalizace má výrazný zdravotně preventivní charakter.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 1. 2024  —  31. 12. 2026
 13 390 560 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je připravit a otestovat pilotní program časného záchytu nadváhy a optimalizace prevence obezity, jako jedné z hlavních příčin negativního vývoje zdraví v dětské populaci.

Klíčové aktivity

KA1: Prediktory zdravotního stavu

Cílem klíčové aktivity je navrhnout, připravit a realizovat technické řešení sběru dat o základních prediktorech (ukazatelích) zdravotního stavu, např. krevního tlaku, tělesné hmotnosti, výšky a dalších ukazatelích, které se stanou trvalou součástí monitoringu stavu dětské populace a budou sloužit jako podklad při navrhování vyhodnocování efektivity zdravotních politik, zejména preventivních programů. Bude navrženo a následně realizováno technické řešení, které umožní praktickým lékařům pro děti a dorost (PLDD) požadovaná data zasílat dávkově na ÚZIS v rámci tzv. statistického šetření.

KA2: Organizace a metodika pilotního projektu

Cílem klíčové aktivity je připravit materiálně technické zázemí pro realizaci pilotního projektu časného záchytu. Dojde k ustanovení řešitelského týmu a pracovní skupiny pro realizaci pilotního projektu. Dále dojde k vypracování metodiky pro realizaci pilotního projektu, která má za cíl podrobně popsat danou preventivní intervenci ve všech fázích projektu. 
V této klíčové aktivitě bude připraveno a realizováno výběrové řízení na dodavatele technologie monitoringu a bude vyvinuta webová platforma projektu. Budou vybráni a smluvně zajištěni spolupracující lékaři (PLDD) a sestry. 

KA3: Realizace pilotního projektu

Hlavním cílem této aktivity je ověřit fungování a organizace projektu časného záchytu nadváhy a prevence dětské obezity v praxi. Pro účastníka se jedná se o roční preventivní program, který cílí na věkovou skupinu dětí v reverzibilním (zvratném) stadiu nadváhy, které se mohou při vhodné a dostatečně dlouhé intervenci vydat cestou ke zdravému životnímu stylu a vyhnout se tak obezitě se všemi zdravotními a sociálními komplikacemi. Snahou projektu je vtáhnout děti a jejich rodiče do roční "hry" založené na zvýšení pozitivní motivace dítěte i rodičů. Primárním cílem intervence tak nebudou pouze děti, ale i jejich rodiče, kteří jsou klíčovým faktorem pro úspěšné zapojení dítěte. Do projektu bude zapojeno 100-150 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost. V rámci preventivní prohlídky bude nabídnuta rodiči s dítětem, které splňuje vstupní kritéria (věk, stadium nadváhy) účast v pilotním testování. Pokud souhlasí, lékař zaregistruje dítě do programu, předá náramek určený ke sledování energetického výdeje. Dále předá informační materiály k projektu a aktivuje přístup do aplikace BF 24. U dětí budou v pravidelných intervalech (á 3 měsíce) sbírány základní prediktory zdravotního stavu, budou potvrzeny plněné cíle, a to po dobu jednoho roku. Je tedy plánováno celkem 5 návštěv v průběhu jednoho roku.

KA4: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity je průběžně vyhodnotit nasbíraná data realizovaného pilotního projektu, připravit implementační metodiku programu pro celoplošné užití a provést sebeevaluaci projektu. Vstupní evaluace bude zahájena 10. měsíc projektu. Průběžná evaluace bude vypracována do 30. měsíce realizace projektu, závěrečná zpráva pak do konce realizace projektu.

Výstupy projektu

 • Zavedení a metodika sběru základních prediktorů zdravotního stavu do praxe
 • Analytická zpráva shrnující stav BMI, krevního tlaku a případných dalších prediktorů zdravotního stavu
 • Metodika sběru dat vybraných prediktorů zdravotního stavu z databází praktických lékařů pro děti a dorost
 • Metodika realizace pilotního projektu BF24
 • Mobilní aplikace BF24
 • Webová informační platforma programu BF24
 • Realizovaný pilotní program s participací 1000 dětí
 • Dopadová analýza efektu programu u dětí v pilotním testování
 • Metodika pro implementaci celoplošného programu BF 24 do praxe
 • Analytická zpráva s vyhodnocením efektivity pilotního projektu BF24
 • Evaluační zpráva vstupní, průběžná a závěrečná