Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci

Předmětem projektu bylo vyhledat pacienty s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stadiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 12. 2022
 7 342 877,61 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008169

Cíl projektu

Globálním cílem projektu bylo ověřit vhodnost zavedení nové metody časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci, která přispěje k naplňování klíčových priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR.

Dílčí cíle

  • specifikovat rizikovou populaci ohroženou vznikem chronické obstrukční plicní nemoci a vypracovat metodiku časné detekce v reálných podmínkách stávajícího systému ambulantních pneumologů v těsné spolupráci s jejich nejbližšími praktickými lékaři;
  • realizovat pilotní ověření screeningového programu dle vytvořených postupů a metodik;
  • vyhodnotit efektivitu navrženého postupu realizace časné detekce chronické obstrukční plicní nemoci u definované skupiny nemocných a současně na základě získaných dat zpracovat doporučený postup pro časný záchyt CHOPN v definované rizikové populaci.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem této aktivity byla metodicko-technická příprava pilotního ověření časné detekce CHOPN v rizikové populaci. Nejprve byla na základě mezinárodních zkušeností a poznatků a diskusích s odbornou společností detailně upřesněna riziková skupina nemocných. Dále došlo k sestavení detailního plánu realizace pilotního testu screeningového programu, nasmlouvání zdravotnických zařízení, ve kterých  pilot probíhal, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotu a jeho zaškolení. Součástí aktivity byla i tvorba informačních materiálů pro úžeji definovanou cílovou skupinu, která se pilotu účastnila.

KA 2: Pilotní projekt

Cílem této aktivity bylo v praxi si detailně ověřit možnost fungování a organizace časné detekce CHOPN v rizikové populaci nemocných, tj. koordinovaného provádění analýzy symptomatické zátěže a funkčního vyšetření u osob s velkým rizikem vzniku CHOPN. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity bylo vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data, navrhnout případné metodické korekce, připravit revizi doporučených postupů pro časnou detekci CHOPN v rizikové populaci v ČR a navrhnout doporučení ohledně realizace na širší národní úrovni.

KA 4: Sebeevaluace projektu

V rámci sebeevaluace nezávislý tým posoudí procesy a vzniklé výstupy projektu.

Výstupy projektu

V rámci projektu bylo 1785 osob v riziku vyšetřeno u plicního lékaře.

Dále v rámci projektu vznikly následující metodické výstupy:

  • Metodika realizace pilotního projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“
  • Metodika sběru dat pilotního projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“
  • Analytická zpráva pilotního projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“
  • Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci: doporučený postup péče
  • Implementační manuál pro program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci: plán realizace a metodika
  • Procesní a dopadová evaluační zpráva pilotního projektu „Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci“

URL: http://nsc.uzis.cz/zdraveplice