Datová základna realizace screeningových programů

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat systém evaluace programů časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich nákladová efektivita. Tento projekt navazuje na projekt Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I a poskytne tak sjednocené a doplněné datové zdroje vhodné pro realizaci programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu bylo i ověření efektivity, účinnosti a ekvity stávajících čtyř realizovaných programů.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 9. 2017  —  31. 12. 2022
 35 568 737,2 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007216

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat systém evaluace screeningových programů v ČR tak, aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a jejich vysoká nákladová efektivita. Cíl přispěl k naplňování dvou klíčových priorit Akčního plánu č. 7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR, konkrétně klíčové priority 3 (zajistit vysokou kvalitu a bezpečnost screeningových programů) a klíčové priority 7 (posílit podporu screeningových programů pomocí nástrojů eHealth).

Dílčí cíle

 • vybudovat tým, který se bude sběrem, analýzou a interpretací dat stávajících a nově vznikajících screeningových programů zabývat;
 • sjednotit a doplnit datové zdroje o realizaci screeningových programů a vytvořit nástroje a metodiky pro průběžný monitoring a vyhodnocování programů časného záchytu; cíl bude naplněn v rámci KA 2 a KA 3 po celou dobu realizace projektu;
 • ověřit efektivitu, účinnost a ekvitu stávajících čtyř screeningových programů a vytvořit doporučení pro jejich další realizaci; realizaci tohoto cíle je věnována KA 4, která postupně vyhodnotí a připraví doporučení pro Národní koordinační centrum v termínech uvedených v harmonogramu projektu.

Klíčové aktivity

KA 1: odborný tým

V rámci této klíčové aktivity byl sestaven odborný tým pro hodnocení vědeckých důkazů a analýzy programů časného záchytu onemocnění, který zajišťoval analýzu dat a umožnil k formulovaným politikám programů časného záchytu onemocnění rutinně doplňovat podklady v podobě validních publikovaných vědeckých důkazů.

KA 2: Data

V rámci této klíčové aktivity byly vytvořeny datové základy pro monitoring a hodnocení programů časného záchytu onemocnění. Má-li MZ ČR programy časného záchytu onemocnění cíleně řídit a garantovat úroveň programů odůvodňující jejich implementaci a úhradu ze zdravotního pojištění, musí mít k dispozici validní data o jejich výkonnosti a kvalitě.

KA 3: Informační systém

V rámci této klíčové aktivity byl vytvořen jednoduchý a přehledný elektronický nástroj pro hodnocení získaných dat, průběžný monitoring a vyhodnocování kvality a efektivity existujících programů časného záchytu. Současně bylo cílem naučit s tímto nástrojem cílové skupiny pracovat. Nástroj má podobu elektronického informačního systému pro integrované hodnocení kvality, kteréje prováděno srovnávacími analýzami validovaných dat datového úložiště (vytvořeného v rámci KA2) prostřednictvím předem definovaných indikátorů kvality. 

KA 4: Evaluace stávajících screeningů

U žádného z aktuálně běžících screeningových programů (tedy programy screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla a novorozenecký laboratorní screening) nebyla doposud na exaktních datech provedena komplexní evaluace. Jejich kvalita, účinnost, efektivita a ekvita nejsou sledovány, neboť neexistovaly odborné kapacity ani reálné datové podklady, které by to umožňovaly. Proto bylo cílem této klíčové aktivity komplexní evaluace současných programů časného záchytu. 

KA 5: Sebeevaluace projektu

Jednalo se o povinnou aktivitu projektu, která prověřila jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů projektu jako takového, tak i kvalitu doposud vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu.

Hlavní metodické výstupy

Manuály indikátorů kvality pro programy

 • screeningu karcinom prsu;
 • screeningu kolorektálního karcinomu;
 • screeningu karcinom děložního hrdla;
 • novorozeneckého laboratorního screeningu.

Evaluační zprávy včetně doporučení pro změny v realizaci programů

 • screeningu karcinom prsu;
 • screeningu kolorektálního karcinomu;
 • screeningu karcinom děložního hrdla;
 • novorozeneckého laboratorního screeningu.

URL: https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=projekt-datova-zakladna