Lůžkové zařízení

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení. Kompletní informace o sběru výkazů viz Informace ke sběru výkazů za rok 2022.

Poskytovatelé lůžkové péče odevzdávají v termínu do 2. května 2023 následující výkazy, které budou u příslušného poskytovatele zobrazeny v prostředí aplikace CÚV. Dostupnost výkazů k vyplnění ve webovém prostředí bude od obdržení informačního dopisu, nejpozději však od 1. března 2023.

A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS / příslušný typ výkazu dle odbornosti

Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů. Výkazy vyplňuje jako zpravodajská jednotka (ZJ) každá ambulantní ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic. Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je konzultován s vedením příslušných odborných společností. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Výkazy o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

Z výkazu se vyřazují údaje o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami a změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb. Tyto údaje budou poskytovatelé zapisovat přímo do Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách platu (E201) nebo mezd (E301), personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis platu podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu.

Z důvodu nutného zajištění aktuálních dat pro plánování reálné potřeby osobních nákladů resortu na další období a zmapování dynamiky vývoje stavu pracovních sil u poskytovatelů lůžkové péče si Vás dovolujeme požádat o co nejrychlejší vyplnění a předání personálních výkazů E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 za rok 2022, nejpozději však do 31. března 2023.

 Výše uvedená aktuální data jsou nezbytným vstupem pro predikce, které resort zdravotnictví využije při formulování požadavků na rozpočet v kategorii osobních nákladů.

E (MZ) 6-02 - Výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení

Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven.

Pro zjednodušení práce s většími formuláři řady „E“ bude umožněno ukládat i rozpracované verze výkazů.
Vybrané výkazy řady „E“  bude možné  za rok 2022 odevzdat i formou datové dávky, která umožní přijmout i datově obsáhlé výkazy. Prostřednictvím datového rozhraní bude možno předat i výkaz L (MZ) 3-01

Další výkazy

L (MZ) 3-01 – Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

Údaje o počtu hlášených a evidovaných nežádoucích událostí na lokální úrovni dle stanovené metodiky a kategorizace vycházející z pokynů, klasifikace a doporučení Světové zdravotnické organizace. Konkrétní kategorie nežádoucích událostí: Pády, dekubity, klinická administrativa, klinický výkon, dokumentace, medikace/i.v. roztoky, transfuze/krevní deriváty, dieta/výživa, medicinální plyny, medicínské přístroje/vybavení, chování osob, nehody a neočekávaná zranění, technický problém, zdroje/management organizace, neočekávané zhoršení klinického stavu, jiné nežádoucí události.

L (MZ) 4-01 - Výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách

L (MZ) 9-01 - Roční výkaz Provozní údaje o poskytovateli zdravotních služeb.

Výkaz je určen pro jednorázový roční sběr základních charakteristik provozu lůžkových zařízení akutní péče a je prioritně zaměřen na sledování forem a rozsahu nepřetržitých provozů, kvantifikaci příjmů od ZZS s důrazem na urgentní, chirurgicky řešené, příjmy a průměrné čekací lhůty ve vybraných segmentech péče.  Jde o charakteristiky, které nelze reprezentativně získat z jiných zdrojů a které jsou zásadní pro typologii provozů nemocnic, exaktní kvantifikaci jejich produkce a pro optimalizaci úhrad akutní lůžkové péče

T (MZ) 1-01 – Výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků – přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů.

T (MZ) 2-01 - Výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu

Vyplňují jen fakultní nemocnice a nemocnice. Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje na pořízení.

V (MZ) 1-01 – Výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci.

Vyplňují jen nemocnice. Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech.