Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění

Předmětem projektu je vytvoření nových moderních technologických nástrojů a infomační podpory pro posílení a průběžný monitoring a hodnocení preventivních aktivit a zdravotního stavu populace směřujících ke zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění. Součástí projektu bude i vytvoření informačních materiálů a jejich diseminace s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost o efektivních postupech v rámci preventivních programů časného záchytu onemocnění se směřováním ke zvyšování zdravotní gramotnosti občanů.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost plus
 1. 1. 2023  —  30. 6. 2026
 44 321 040 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0000283

Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na zajištění vysoké kvality preventivních programů časného záchytu

onemocnění, pro které je nutné vybudovat odpovídající informační podporu a efektivní postupy a zprostředkovat je odborné veřejnosti. Tyto kroky povedou ke zkvalitnění těchto programů, k zajištění nákladové efektivity a maximálnímu pozitivnímu dopadu na zdraví obyvatel. Současně budou mít tyto aktivity dopad i na laickou veřejnost, která často není dostatečně informovaná o existujících programech časného záchytu onemocnění.

Klíčové aktivity

KA1: Metodická a analytická podpora tvorby inovativních zdravotních politik v oblasti časného záchytu onemocnění

Cílem této aktivity je zajištění informační podpory a zvyšování kvality preventivních

programů časného záchytu onemocnění a jejich implementace v preventivní péči.  Součástí aktivity je vznik návrhů inovativních přístupů v oblasti časného záchytu onemocnění a příprava metodických dokumentů a podkladů pro nově vznikající programy. Dále bude podporována realizace nově připravovaných populačních programů časného záchytu. 

KA2: Podpora implementace správných postupů v časném záchytu prostřednictvím cílené diseminace edukačních materiálů

Cílem této aktivity je průzkumné šetření cílových skupin preventivních programů. Dále tvorba a diseminace informačních a edukačních materiálů za účelem zvýšení povědomí o programech časného záchytu onemocnění a účasti na těchto programech.

KA3: Tvorba softwarového nástroje pro komplexní sběr dat pilotních projektů

Tato aktivita je zaměřena na vývoj zabezpečeného softwarového nástroje pro komplexní sběr dat pilotních projektů bez nutnosti oddělení sběru osobních údajů. Bude vyvinut interní nástroj pro ad-hoc sběry dat pilotních projektů časného záchytu onemocnění. Tento nástroj zefektivní sběr dat a následnou integraci s dalšími datovými zdroji.

KA4: Nové inovativní komponenty informačního systému projektů časného záchytu onemocnění

Cílem této aktivity je tvorba a implementace nových nástrojů pro inovaci a automatizaci

sběru dat v návaznosti na exitující datovou základnu screeningových programů. Dojde tak k efektivnějšímu zpracování a integraci dat. Součástí této aktivity bude i vývoj nástrojů pro správu a

automatizované vytěžování zejména pro účely hodnocení programů časného záchytu onemocnění, zpřístupňování datových sad programů a automatizovaný reporting výsledků hodnocení.

KA5: Tvorba a ověření aplikace pro realizaci pilotního projektu v oblasti telemedicíny

Cílem aktivity je vývoj moderní mobilní aplikace v oblasti telemedicíny, která bude využita zejména pro přímou intervenci směrem k účastníkům daného pilotního projektu. Aplikace rovněž umožní kvalitativní sběr dat, který zajistí adekvátní zpětnou vazbu na aplikaci a její další rozvoj a využití do budoucna.

KA6: Návrh a implementace sebeevaluačního procesu pro pilotní projekty Národního screeningového centra

Cílem aktivity je definice a podrobný popis sebeevaluačního procesu pro potřeby realizace pilotních

projektů Národního screeningového centra.  Evaluační proces bude nastaven tak, aby maximalizoval přínosy pro hodnocení pilotních projektů a stanovil jasná doporučení a oblasti změn či rozvoje v konkrétních bodech realizace pilotních projektů. Proběhne praktické ověření nově navrženého procesu na vybraném pilotním projektu Národního screeningového centra.

Výstupy projektu

 • 4 dokumenty (metodiky a analytické zprávy) týkající se aktivit v oblasti časného záchytu onemocnění nebo nových programů
 • Dokumentace softwarového nástroje pro sběr dat pilotních projektů
 • Dokumentace procesu a systému pro digitalizaci a strojové zpracování papírových dokumentů a jejich implementace do informačního systému projektů časného záchytu
 • Dokumentace o automatizovaném vytěžování dat pro účely zpřístupňování vhodných datových sad programů časného záchytu a nástroji pro automatizovaný reporting výstupů
 • Dokument definující sebeevaluační strategii pro programy časného záchytu onemocnění
 • Soubor edukačních materiálů ve vztahu k podpoře implementace správných postupů v časném záchytu
 • Technický popis a manuál aplikace využité v rámci pilotního projektu
 • Závěrečná zpráva výsledků pilotního projektu realizovaného v KA5
 • Vstupní evaluační zpráva
 • Procesní evaluační zpráva
 • Závěrečná zpráva s výsledkovou evaluací