NRKOI – Modul kardiochirurgických operací (NKR)

O modulu

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Vstup do registru

Technický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk.registry@uzis.cz
  222 269 999

Metodický helpdesk

  po–čt 8.00–16.00, pá 8.00–15.00
  helpdesk@uzis.cz
  222 269 998/884

Modul kardiochirurgických operací (NKR) je součástí Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI).

Tento celoplošný populační registr je pokračováním Národního registru kardiovaskulárních intervencí, který byl zřízen r. 1994 na základě pověření ministra zdravotnictví a provozován střediskem MEDICON – IKEM. ÚZIS ČR je správcem registru od roku 2002. Správcem registru a jeho zpracovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

V registru jsou evidovány všechny provedené kardiochirurgické operace. Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla provedena kardiochirurgická operace, má povinnost danou operaci hlásit do registru.

Registr soustřeďuje data ze všech kardiochirurgických pracovišť a tím plní dvě základní funkce: informativní a přehledovou, Shromážděná data umožňují sledování a vyhodnocování údajů o nemocných (anamnézy, rizikové faktory, atd.), údajů o prováděných postupech, metodách, používaných přístrojích, i o pracovištích, na kterých jsou tyto úkony prováděny. Výsledné hodnocení a analýzy kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů jsou mnohem přesnější a poskytují individuální prognostické informace pro jednotlivé typy kardiochirurgických operací a kardiovaskulárních intervencí z hlediska kvality, efektivity, výsledků a výdajů.

Registr umožňuje využití klinických údajů pro výzkumné a vědecké účely. Tato funkce registru je významná především pro odbornou veřejnost. Analytické výstupy z registru mohou sloužit jako podklady pro publikace, přednášky či k hodnocení efektivity použitých léčebných postupů.

Správcem registru a jeho zpracovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Statistická jednotka zjišťování

Do registru se povinně hlásí všechny provedené kardiochirurgické operace.

Srdeční operace pro účely registru je každý výkon na srdci, velkých cévách, perikardu nebo uvnitř perikardiální dutiny, při kterém je změněna struktura nebo funkce uvedených struktur a který je proveden z chirurgických incizí na hrudníku. 

Mezi srdeční operace nepatří reoperace pro krvácení a pro infekci rány v časném pooperačním období. 

Kombinovaný výkon (např. CABG + AVR, MVR apod.) je považován za jednu srdeční operaci.

Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla provedena kardiochirurgická operace, má povinnost danou operaci hlásit do registru.

Údaje se předávají za každou provedenou kardiochirurgickou operaci po ukončení hospitalizace vždy za daný kalendářní měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

Legislativa

Další závazné předpisy:

Rozsah údajů

A. Předoperační informace

 • Identifikace pracoviště
  • IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
  • kód a název pracoviště
 • Osobní data pacienta
  • rodné číslo
  • jméno (nevyplňuje se)
  • příjmení (nevyplňuje se)
  • datum narození
  • věk
  • pohlaví
  • výška
  • hmotnost
  • BMI
 • Příjem k hospitalizaci
  • datum přijetí
  • číslo chorobopisu (lokální kód případu)
  • místo bydliště (obec)
 • Kardiální anamnéza
  • angina pectoris před operací (CCS klasifikace)
  • dušnost před operací (NYHA klasifikace)
  • počet předchozích infarktů myokardu v anamnéze
  • interval mezi operací a poslední IM
  • srdeční selhání v posledních 14 dnech
 • Předchozí intervence
  • předchozí PCI
  • datum poslední PCI
  • předchozí srdeční, cévní nebo hrudní operace
  • datum poslední srdeční operace
  • počet předchozích srdečních operací
 • Rizikové změny pro rozvoj ICHS
  • abusus tabáku
  • léčba diabetu mellitu
  • anamnéza hypertenze
  • dyslipidemie
  • ledvinné onemocnění
  • poslední předoperační sérový kreatinin
  • anamnéza plicního onemocnění
  • anamnéza neurologického onemocnění
  • anamnéza neurologické dysfunkce
  • významné postižení tepen zásobujících mozek
  • onemocnění (postižení) periferních tepen
  • předoperační srdeční rytmus
  • typy fibrilací síní
  • datum vzniku (primo záchytu) FS
  • jiná přidružená onemocnění či komplikace
 • Srdeční vyšetření
  • levostranná nebo pravostranná srdeční katetrizace
  • datum poslední katetrizace
  • počet postižených koronárních tepen
  • postižení kmene levé koronární tepny
  • systolický tlak v a. pulmonalis
  • LVEDP
  • střední hodnota PAWP/LA
  • ejekční frakce
  • kategorie ejekční frakce
  • stř. gradient na aortální chlopni
  • aortální stenóza
  • mitrální stenóza
  • insuficience aortální chlopně
  • insuficience mitrální chlopně
  • insuficience trikuspidální chlopně
 • Předoperační stav a podpora
  • intravenózní nitráty nebo jakýkoliv heparin před operací
  • intravenózní inotropní látky před operací
  • další předoperační medikace během týdne před operací
  • hemodynamický stav před operací
  • kardiogenní šok před operací
  • kardiopulmonální resuscitace < 24 hodin před operací
  • umělá plicní ventilace před operací
  • důvod současné operace
  • vyšetřující lékař

B. Operační informace

 • Zahájení operace
  • datum a čas zahájení operace
  • věk v době operace
  • operatér
  • operační přístup
  • typ operace
  • hlavní důvod pro urgentní operaci
 • Aortokoronární bypass
  • počet provedených periferních anastomóz tepennými štěpy
  • počet provedených periferních anastomóz žilními štěpy
  • celkový počet provedených periferních anastomóz
  • místo provedení periferních anastomóz
  • použitý štěp
 • Výkony na chlopních
  • operace na aortální chlopni
  • operace na mitrální chlopni
  • operace na trikuspidální chlopni
  • operace na pulmonální chlopni
  • počet chlopní, na kterých byl proveden výkon
 • Jiné provedené intervence
  • jiné kardiochirurgické intervence
  • segment aorty
  • provedený výkon na aortě
  • jiné intervence
  • druh operace
 • Mimotělní oběh a ochrana myokardu
  • mimotělní oběh
  • použití svorky
  • oběhová zástava
  • celková doba trvání MO
  • celková doba trvání svorky
  • celková doba oběhové zástavy
  • ochrana myokardu při použití MO
  • kardioplegie – roztok
  • kardioplegie – teplota
  • kardioplegie - způsob podání
  • kardioplegie - forma podání
  • ochrana myokardu bez použití kardioplegie
  • intraaortální balónková kontrapulzace
  • důvod pro IABK
  • mechanická srdeční podpora
  • mechanická srdeční podpora - časově
  • EuroSCORE

C. Pooperační informace

 • Pobyt na JIP
  • krevní deriváty podány
  • počet jednotek krevních derivátů
  • celkové krevní ztráty
  • pobyt na JIP
  • datum a čas příjmu na JIP
  • datum a čas extubace
  • reintubace
  • celková doba intubace
  • terapie na JIP
  • datum a čas propuštění z JIP
  • doba pobytu na JIP
 • Pooperační komplikace
  • pooperační revize
  • renální komplikace
  • neurologické komplikace
  • jiné neurologické komplikace
  • rané komplikace a infekce
  • jiné komplikace
  • multiorgánové selhání
  • ischemie myokardu
 • Propuštění/exitus
  • stav pacienta při propuštění ze zdravotnického zařízení
  • datum a čas propuštění (exitu) ze zdravotnického zařízení
  • doba hospitalizace
  • doba od operace do propuštění
  • propuštěn kam
  • místo exitu
  • primární příčina exitu
  • datum exitu
  • status
  • poznámky
  • ošetřující lékař
  • datum vyplnění a uzavření celého formuláře

 

Dokumenty

Závazné pokyny – kompletní metodika sběru dat

Formulář pro ruční vyplňování

Datové rozhraní a číselníky

Publikace

Kardiochirurgické operace


Provedené kardiochirurgické operace v období 2007–2021

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2020

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2019

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2018

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2017

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2011

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2010

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2009

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2008

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2007

Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2006

Kardiochirurgické operace