Podání žádosti o export, analýzu dat z NZIS

Podání žádosti o export dat

Formulář slouží pro podání žádosti o export dat z NZIS.

Žádost může být zaslána jako podepsaný (event. s ověřeným podpisem) papírový formulář na adresu ÚZIS ČR nebo odeslána jako .pdf dokument (event. podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem) na adresu analyzy@uzis.cz.

V případě, že je žádost podávána za poskytovatele zdravotních služeb, který požaduje konkrétní údaje o svých pacientech (dále jen „žadatel“), může být žádost učiněna pouze prostřednictvím statutárního zástupce daného poskytovatele, a to jen pro jeho pacienty a pouze z národních zdravotních registrů, které jsou uvedeny v příloze zákona o zdravotních službách (§ 73). V tomto případě poskytovatel zdravotních služeb zašle žádost na ÚZIS ČR v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce žadatele, nebo .pdf dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele.

Pro organizace státní správy je možné použít i předání formou datové schránky.

Standardní lhůta pro vyřízení žádosti je neprodleně po rozhodnutí porady vedení ÚZIS ČR, nejdéle však do 30 dní od jejího doručení, resp. od doručení všech podkladů ze strany žadatele.

Podání žádosti o analýzu dat

Formulář slouží pro podání žádosti o analýzu dat z NZIS.

Žádost může být zaslána jako podepsaný papírový formulář na adresu ÚZIS ČR nebo odeslána jako .pdf dokument na adresu analyzy@uzis.cz.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

Na rozdíl od exportů dat znamená analýza předání výsledků ve formě tabulek, grafů nebo sumárních čísel, které vznikají statistickou analýzou dat NZIS.

Standardní lhůta pro vyřízení žádosti je neprodleně po rozhodnutí porady vedení ÚZIS ČR, nejdéle však do 30 dní od jejího doručení, resp. od doručení všech podkladů ze strany žadatele.