Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu ECHIS 2008


V průběhu června a začátkem července se v České republice uskuteční Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu. V rámci tohoto šetření, prováděného Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a realizovaného s finanční podporou Evropské unie, bude, prostřednictvím vyškolených tazatelů, osloveno 4 000 náhodně vybraných respondentů starších 15 let z 311 lokalit z celé České republiky.

Toto šetření v České republice navazuje na předchozí výběrová šetření o zdravotním stavu české populace realizovaná od roku 1993, tentokráte je však prováděno ve většině zemí Evropské unie podle jednotné metodiky. V rámci České republiky i Evropské unie budou údaje z tohoto šetření využity vládními orgány při utváření, upřesňování a realizaci zdravotnické a sociální politiky.

Účast v šetření je dobrovolná, cílem akce však je získat obraz o zdravotním stavu naší populace plně reprezentující všechny její občany. Byli bychom rádi, aby oslovení občané - respondenti (osoby náhodně vybrané z Informačního systému evidence obyvatel) spolupracovali na této akci, neboť účast každého z nich je základním předpokladem úspěchu šetření. Občané budou o návštěvě vyškolených tazatelů předem informováni vysvětlujícím dopisem. Tazatel se při návštěvě prokáže identifikačním průkazem.

Každému z oslovených je zaručena naprostá důvěrnost a anonymita všech poskytnutých údajů, jak v průběhu jejich sběru, tak v průběhu dalšího zpracování, které bude zcela anonymní bez jakýchkoliv osobních identifikačních údajů. Údaje budou publikovány pouze v agregované podobě a budou dostupné všem na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Věříme, že většina občanů pochopí velký význam šetření jako možnosti zjištění požadovaných údajů o zdraví a nemocech, o využívání a spotřebě zdravotní péče a léků, o faktorech, které ovlivňují zdravotní stav od různých skupin obyvatel a zúčastní se uvedeného Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu. Umožní tím získat reprezentativní obraz zdravotního stavu obyvatel České republiky.

Šetření ECHIS je harmonizovaným šetřením za účelem získání jak údajů o zdraví populace na národní úrovni, tak standardizovaných dat pro potřeby mezinárodního srovnání. Naváže na řadu Výběrových šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR), která byla prováděna v uplynulých letech (1993, 1996, 1999, 2002) Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), jejichž výsledky jsou publikovány zde. Prostřednictvím těchto šetření jsou monitorovány údaje o zdravotním stavu obyvatel ČR, které není možné získat z rutinní statistiky, tedy informace o výskytu určitých nemocí a dlouhodobých zdravotních potíží v populaci, o využívání zdravotní péče a determinantách zdravotního stavu (faktory životního stylu, jako je kouření, fyzická aktivita apod.). Šetření navíc přináší velice důležitou informaci o uvedených aspektech v kontextu sociodemografických charakteristik, což je informace jedinečná a nenahraditelná jiným typem statistik.

V zájmu harmonizace výsledků národních šetření členských států EU a zvýšení možnosti srovnatelnosti dat na mezinárodní úrovni byly v roce 2003-2004 zahájeny aktivity směřující k vyvinutí jednotné evropské metodiky a harmonizovaných nástrojů. Příprava na šetření v České republice probíhá již od roku 2004, kdy se Ústav zdravotnických informací a statistiky velice intenzivně podílel na přípravě mezinárodních nástrojů k tomuto šetření. V letech 2004-2006 se účastnil jednak systematické revize navržených nástrojů, ale také jejich testování v rámci dvou evropských projektů. V roce 2006 byl hlavní nástroj, tj. dotazník přeložen a otestován na vzorku cca 150 osob.

Realizace šetření v České republice v roce 2008 navazuje na předchozí přípravné aktivity. V dalších letech se předpokládá jednotné provádění šetření ve všech zemích EU, s pravidelnou pětiletou periodicitou, provedení dalšího jednotného šetření je Eurostatem plánováno na rok 2013 a lze očekávat, že jeho realizace v členských zemích bude již nařízena jednotnou evropskou legislativou.

Výsledky šetření budou vědecky zpracovány a analyzovány a následně publikovány na internetových stránkách našeho ústavu, ale i v odborném tisku doma i v zahraničí. Výstupy ze šetření budou dále předány Ministerstvu zdravotnictví a dalším odborným institucím, které o ně projeví zájem, včetně Evropské komise, která je dále využije pro potřeby mezinárodního srovnání.

Šetření ECHIS 2008 je v ČR realizováno s finanční podporou Evropské komise. Veškeré informace zde uveřejněné jsou vyjádřením realizátora šetření (ÚZIS ČR) a Evropská komise za ně nenese žádnou zodpovědnost.

9. 6. 2008