Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR

Dovolujeme si Vás informovat o rozdílech provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR po spuštění nové verze k 9. 11. 2016.


Vážení uživatelé,

předkládáme Vám "Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR po spuštění nové verze k 9.11.2016"

1) V kapitole 3.1 Identifikace cyklu ženy

Rodné číslo 
Původní znění: Pozor: u cyklu dárkyně oocytů se rodné číslo do NRAR nesmí uvádět! Je nahrazeno bezvýznamovým identifikátorem, který se vytvoří podle metodiky níže uvedené. 
Nové znění: Pozor: u cyklu dárkyně oocytů se do NRAR neuvádí rodné číslo.

Původní znění:
Vytvoření bezvýznamového identifikátoru (namísto rodného čísla) pro dárkyně: 
Bude ve tvaru NN51111. Všechny dárkyně mají toto číslo stejné na 3–7 místě, prvé dvě číslice jsou poslední dvojčíslí roku narození dané dárkyně. Příklad: pacientka - dárkyně narozená v roce 1971: 7151111. Další místa se nevyplňují!! Toto náhradní číslo má tedy na rozdíl od běžných rodných čísel 7 znaků, aby nemohlo dojít k jeho záměně s reálným rodným číslem.

Nové znění:
Náhradní způsob zadání identifikace dárkyně: 
Nově se v registru NRAR rodné číslo dárkyně a ani bezvýznamový identifikátor neuvádí. Do položky „Datum narození“ se v těchto případech uvede pouze rok narození pacientky ve tvaru RRRR.

Datum narození 
Původní znění: Zapisuje se ve tvaru RRRR-MM-DD (v XML).
Pro dárkyně oocytů bylo stanoveno náhradní datum narození ve tvaru RRRR-01-11 (v XML), kde RRRR odpovídá roku narození dárkyně (pro zachování dopočtu reálného věku dárkyně)
Nové znění: Pro dárkyně ve tvaru RRRR (v XML).

Cyklus hradí 
Vybrat z nabídky zdravotních pojišťoven, případně uvést, že nehradí zdravotní pojišťovna. Pozor – je povinnou položkou už při založení cyklu, a proto byla oproti původnímu formuláři přeřazena již do úvodního oddílu formuláře!
Doplněna informace: Kód 333 je určen pro samoplátkyně z ČR a kód 999 pro cizinky.

2) V kapitole 3.4 Průběh cyklu

Zdrojový cyklus oo či emb. – označení

Původní znění: Identifikace zdrojového cyklu se uvádí v případě, že jsou přijímány oocyty od dárkyně čerstvé nebo rozmražené z kryokontejneru nebo oocyty či embrya z vlastního předchozího cyklu. V případě, že se jedná o příjem cizích embryí rozmražených z kryokontejneru, identifikace cyklu se z důvodu závažnosti a důležitosti anonymity darování embryí nevyplňuje. Označení zdrojového cyklu oocytů či embryí zadávejte ve formátu: Dvojčíslí roku-kód centra-číslo záznamu v pracovišti AR-kontrolní koncovka.

Nové znění: Nově je položka „Zdroj cyklus oo. či emb. - označení“ povinnou položkou. Vyplňuje se ve tvaru XX-XXXX-XXXXXX-XXXX, kde první část tvoří poslední dvojčíslí roku, v němž byl zdrojový cyklus vytvořen, následuje číslo centra, číslo cyklu v rámci daného centra a kontrolní koncovka, která může mít maximálně 4 znaky. Po vyplnění uvedené položky systém automaticky požaduje doplnění i dalších položek v sekci „Jak jinak získány oocyty či emb. než odběrem z ovarií.“ Jako zdrojový cyklus lze uvést i takový, který není evidován v NRAR (před rokem 2007), je však třeba dodržet uvedenou strukturu.

Identifikace zdrojového cyklu se uvádí v případě, že jsou přijímány oocyty od dárkyně čerstvé nebo rozmražené z kryokontejneru nebo oocyty či embrya z vlastního předchozího cyklu. V případě, že se jedná o příjem cizích embryí rozmražených z kryokontejneru, identifikace cyklu se z důvodu závažnosti a důležitosti anonymity darování embryí nevyplňuje. Označení zdrojového cyklu oocytů či embryí zadávejte ve formátu: Dvojčíslí roku-kód centra-číslo záznamu v pracovišti AR-kontrolní koncovka.

3) V kapitole 3.7 Embryotransfer event. kryo embryí

Počet transferovaných embryí
Původní znění: Počet embryí, které byly transferovány, počet nesmí být vyšší než výše uvedený počet diploidních zygot.
Nové znění: Počet embryí, která byla transferována, musí být menší nebo roven součtu dostupných embryí.

 

Mgr. Zuzana Jánová a Mgr. Jitka Jírová 
Odbor analýzy dat 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, 128 01 Praha 2

3. 1. 2017