Informace k Programu statistického zjišťování – obor Praktický lékař pro dospělé

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé


Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé jsou povinni předložit do 31. 5. 2017 tyto výkazy:

A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS

 • Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů. Výkaz vyplňuje každá ambulantní ordinace praktického lékaře pro dospělé, včetně ambulantních částí nemocnic – zpravodajská jednotka (dále ZJ). Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
 • Obsah výkazu A (MZ) 1-01 je oproti roku 2015 beze změn.

E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

 • Ve výkazu se sledují data o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
 • Obsah výkazu E (MZ) 1-01 byl do roku 2015 obsahem výkazu E (MZ) 4-01. Výkaz je beze změn, pouze jsou pro přehlednost údaje nově na samostatném výkazu.

E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

 • Výkaz sleduje počet zaměstnavatelů a počet zaměstnanců (evidenční počet a mimoevidenční počet) ve fyzických osobách a v přepočteném počtu k 31. 12., průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců celkem, z toho ženy, prostředky na mzdy celkem a z toho prostředky na mzdy pro ženy, prostředky na odměny z DPP a DPČ celkem, počet odpracovaných hodin, průměrný roční přepočtený počet pracovníků celkem (včetně smluvních) v rozdělení podle kategorií pracovníků a oddělení/pracoviště. V elektronické verzi se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Náplně jednotlivých polí výkazu vycházejí z konkrétních zákonů ve znění pozdějších předpisů:

– zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;
– zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
– zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
   k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta;
– zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
   a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
   (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

 • Pracovníci se vykazují zásadně podle vykonávané činnosti, nikoliv podle dosaženého vzdělání. Zařazování pracovníků do jednotlivých kategorií se provádí podle hlediska převážně vykonávané činnosti za předpokladu plnění kvalifikačních požadavků. Pracovníci jsou vykazováni v jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků, pokud mají stanovenou převážně přímou preventivní, léčebnou, diagnostickou a ošetřovatelskou činnost včetně jejího řízení. Pokud však mají stanovenou pouze nebo převážně řídící činnost organizační jednotky nebo organizace, pak jsou vykazováni jako „THP“. Z toho například vyplývá, že ředitel zdravotnického zařízení - vzděláním lékař, kterému je zřizovatelem stanoven plat za řízení organizace, nikoliv za jinou, například léčebně preventivní péči, je zařazen do THP. Pokud má ředitel ve zdravotnickém zařízení další pracovní poměr na výkon léčebně preventivní péče, pak v řádku lékař bude uveden pouze ve výši rozsahu tohoto dalšího pracovního poměru.
 • Obsah výkazu E (MZ) 4-01 byl oproti roku 2015 rozšířen o sloupce týkající se odměňování. Do roku 2015 se zde sledovaly údaje o počtech zaměstnanců a zaměstnavatelů, od roku 2016 včetně odměn (platy nebo mzdy). Výkaz je rozšířen o Přílohu sledující průměrné roční přepočtené počty pracovníků celkem (včetně smluvních) dle oborů.
  U praktických lékařů se jedná o vyplnění jednoho řádku, kde se uvede:
  • týdenní provozní doba v hodinách a průměrné roční přepočtené počty pracovníků ve standardních kategoriích pracovníků (lékaři a nelékaři)

E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení

 • Struktura výkazu E (MZ) 5-01 je stejná jako v předchozích letech, jen byly obsahově sladěny položky (náklady/výnosy a příjmy/výdaje) ve vazbě na účetní výkazy, popř. daňová přiznání.
 • Sběr dat za rok 2016 je zavádějícím obdobím pro plošný sběr těchto dat, z toho důvodu nejsou detailní informace ve výkazu pro sběr povinné.
  V případě, že poskytovatel v roce 2016 nezavedl oddělené sledování požadovaných dílčích údajů, je povinen vyplnit alespoň souhrnné údaje, a to:

        °  Poskytovatel zdravotních služeb, který vede účetnictví
                 – Náklady celkem, řádek 11
                 – Výnosy celkem, řádek 28


         °  Poskytovatel zdravotních služeb, který vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů 
                 – celkové roční Příjmy, řádek 61
                 – celkové roční Výdaje, řádek 68

   
 • Další informace k výkazu E (MZ) 5-01:
 • Poskytovatel zdravotních služeb vyplní příslušnou část výkazu podle toho, zda vede účetnictví nebo daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Poskytovatel zdravotních služeb, který vede účetnictví, vyplňuje pouze oddíl A. Výsledovka a B. Pohledávky a závazky (tj. řádky 11 až 40 a ř. 51 a 52). Poskytovatel zdravotních služeb, který vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů, vyplní pouze řádky 61 až 69. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.
 • Poskytovatel zdravotních služeb, který vede účetnictví (požadované údaje přejímá poskytovatel zdravotních služeb z účetnictví - účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty):

– příspěvkové organizace se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., která je uvedena ve Sbírce zákonů ČR částce 133 ze dne 25. 11. 2009, ve znění pozdějších předpisů, 

– podnikatelské organizace se řídí vyhláškou č. 500/2002 Sb., která je uvedena ve Sbírce zákonů ČR částce 174 ze dne 5. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů.

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který vede daňovou evidenci, popř. uplatňuje výdaje procentem z příjmů:

– údaje do výkazu čerpá zpravodajská jednotka z daňové evidence. Při vedení daňové evidence se jednotka řídí zákonem č. 586/1992 Sb.,
   který je uveden ve Sbírce zákonů ČR částce 117 ze dne 18. 12. 1992, ve znění pozdějších předpisů,

– sledované položky vycházejí ze záznamů o příjmech a výdajích,

– zpravodajské jednotky, které uplatnily výdaje procentem z příjmů, vyplní řádky dle svých záznamů o evidenci příjmů.
   Výši výdajů uvedou podle zákonem stanovených procent z dosažených příjmů.

 

16. 2. 2017