Informace k Programu statistického zjišťování – lůžkové zařízení (konkretizace), 2018

Konkrétní informace k výkazům pro poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení


Poskytovatelé lůžkové péče odevzdávají v termínu do 30. 4. 2019 následující výkazy, které budou u příslušného poskytovatele zobrazeny v prostředí aplikace CÚV, http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/default.aspx:
(Dostupnost výkazů k vyplnění ve webovém prostředí očekáváme od 1. 3. 2019.)

A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS / příslušný typ výkazu dle odbornosti

Výkazy řady A (MZ) 1-01 slouží k získání informací o poskytovatelích zdravotních služeb a o činnosti jednotlivých oborů. Výkazy vyplňuje jako zpravodajská jednotka (ZJ) každá ambulantní ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic. Obsah výkazů A (MZ) 1-01 je konzultován s vedením příslušných odborných společností. Vyplňování se týká všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Pro rok 2018 byly zrušeny výkazy A (MZ) 1-01 pro tyto obory:

 •  A004 diabetologie
 • A010 alergologie a klinická imunologie
 • A030 oftalmologie
 • A032 dermatovenerologie
 • A040 praktický lékař pro dospělé
 • A050 ortopedická protetika
 • A064 pracovní lékařství

Výkazy o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

 • E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb

Ve výkazu se sledují data o využívání informačních a komunikačních technologií, uzavřené smlouvy poskytovatelů zdravotních služeb s jednotlivými pojišťovnami, změny údajů o poskytovateli zdravotních služeb a evidence dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb. V elektronické šabloně výkazu se vyplňují žlutě a červeně podbarvené kolonky, ke kterým je vždy uvedena „informace k poli“. Šedě podbarvené kolonky se nevyplňují.

Obsah výkazu E (MZ) 1-01 je oproti roku 2017 beze změn.

 • E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách platu (E201) nebo mezd (E301), personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb

Přehled o složení platu podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, přehled ostatních plateb za provedenou práci a plateb z mimorozpočtových zdrojů, doplňující údaje a rozpis platu podle začleněných zařízení. Přehled o personálním vybavení v jednotlivých provozech poskytovatele, jejich provozním fondu.

 • E (MZ) 6-02 - Výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení

Náklady a výnosy podle položek a formy zdravotní péče, údaje z rozvahy za běžné a minulé období, doplňující údaje (finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku), krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky v různých lhůtách od data zdanitelného plnění, doplňující údaje k výnosům od zdravotních pojišťoven.

 • E (MZ) 7-02 - Výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely – výkaz je pro sběr výkazů za rok 2018 nepovinný. 

Pro zrychlení práce s většími formuláři řady „E“ doporučujeme využít off-line variantu šablon výkazů.
Vybrané výkazy řady „E“, bude možné i za rok 2018 odevzdat i formou datové dávky, která umožní přijmout i datově obsáhlé výkazy. Prostřednictvím datového rozhraní bude možno předat i výkaz L (MZ) 3-01

Popis datového rozhraní těchto výkazů je ke stažení na: 
http://www.uzis.cz/dokumenty/datove-rozhrani-ekonomickych-vykazu-na-rok-2017

Další výkazy

 • L (MZ) 3-01 – Hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení

Údaje o počtu hlášených a evidovaných nežádoucích událostí na lokální úrovni dle stanovené metodiky a kategorizace vycházející z pokynů, klasifikace a doporučení Světové zdravotnické organizace. Konkrétní kategorie nežádoucích událostí: Pády, dekubity, klinická administrativa, klinický výkon, dokumentace, medikace/i.v. roztoky, transfuze/krevní deriváty, dieta/výživa, medicinální plyny, medicínské přístroje/vybavení, chování osob, nehody a neočekávaná zranění, technický problém, zdroje/management organizace, neočekávané zhoršení klinického stavu, jiné nežádoucí události.

 • L (MZ) 4-01 - Výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
 • T (MZ) 1-01 – Výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

Počet vybraných druhů zdravotnických prostředků - přístrojů, stáří přístrojů, počet výkonů.

 • T (MZ) 2-01 - Výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu. Vyplňují jen fakultní nemocnice a nemocnice.

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu, cena za kus, cena příslušenství, typ příslušenství, typ zadávacího řízení a finanční zdroje na pořízení.

 • V (MZ) 1-01 – Výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci. Vyplňují jen nemocnice.

Cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady spojené s poskytnutím zdravotních služeb v členění podle počtu osob a výše celkových nákladů na léčbu.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

 

 

30. 1. 2018