Konference PREVON 2018

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, videoreportáž a rozhovory s přednášejícími.

 13. 11. 2018  —  14. 11. 2018
 Praha

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2018 se v TOP HOTELU Praha konal 2. ročník konference PREVON 2018. Konferenci organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. Konference představila aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. 

Jedním z cílů konference PREVON 2018 bylo poskytnout prostor pro diskusi k pilotním projektům časného záchytu vážných onemocnění a k jejich aktuálnímu stavu realizace. Tyto projekty mají za cíl ověřit vhodnost zavedení konkrétních screeningových metod do podoby organizovaného celopopulačního screeningu. Dalším cílem bylo široce diskutovat stávající screeningové programy jejich výsledky a pokroky, ale rovněž bariéry v přístupnosti a prostupnosti a možnosti budoucí optimalizace.

Konference PREVON 2018 byla rozdělena do tří částí. Úterý bylo věnováno bariérám v přístupnosti a prostupnosti screeningu zhoubných nádorů. Diskutovalo se o standardních diagnostických postupech i nových příležitostech pro prevenci a kvalitu. Proběhla podrobná diskuse na téma výsledky a perspektivy adresného zvaní ke stávajícím programům screeningu zhoubných nádorů (aktuální účast občanů, dopad a limitace, udržitelnost a možnosti inovace adresného zvaní). Velmi podrobně a za účasti všech zainteresovaných stran byly diskutovány bariéry v přístupu a prostupnosti jednotlivých screeningových programů a možnosti změn v jejich organizaci za účelem zvýšení pokrytí účasti cílových skupin obyvatel. Důležitými tématy byla návaznost péče ve screeningovém procesu a ekvita v přístupu ke kvalitnímu screeningovému programu.

V rámci druhého konferenčního dne se uskutečnil Workshop zaměřený na organizaci a hodnocení onkologické péče v České republice, včetně diskuse o screeningových programech, které jsou důležitou součástí Národního onkologického programu ČR.

Závěrečná část konference byla věnována veřejnému workshopu Národní rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, která byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR. Na tomto setkání byl diskutován aktuální stav realizace pilotních screeningových projektů realizovaných ÚZIS. Více informací o pilotních screeningových projektech naleznete na webu Národního screeningového centra. Postupně vystoupili odborní garanti jednotlivých pilotních screeningových projektů, jako je včasný záchyt kritických srdečních vad u novorozenců, odhalení rizika předčasného porodu, časný záchyt rakoviny prostaty, screening chronické obstrukční plicní nemoci, sekundární prevence poškození zraku u pacientů s diabetem a  projekt sekundární prevence osteoporotických zlomenin.

Hlavními úkoly konference Prevon byla diskuse nad aktuálními výsledky, odhalování možných bariér pro pacienty, a možností optimalizace, zvýšení účinnosti i nákladové efektivity stávajících screeningových programů onkologických onemocnění na straně jedné a představení pokroku v realizaci pilotních projektů Národního screeningového centra na straně druhé.  

 

Na konferenci jsme natočili rozhovory o současných screeningových programech zhoubných nádorů, jejich výsledcích a perspektivách a také rozhovory s garanty nových pilotních projektů časného záchytu vážných onemocnění realizované Národním screeningovým centrem. Rozhovory se šestnácti předními představiteli současných i pilotních screeningových programů, představiteli našeho zdravotnictí a zahraničními hosty, najdete na webu konference PREVON.

Rozhovory na téma současných screeningových programů nám poskytli (rozhovory najdete na webu konference)

 • Dr Srdan Matic, představitel WHO a vedoucí kanceláře WHO v ČR
 • MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD., primářka BREAST UNIT PRAGUE, předsedkyně  Komise odborníků pro mamární diagnostiku 
 • doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D., Oddělení gastrointestinální endoskopie Ústřední vojenské nemocnice Praha
 • MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., Centrum ambulantní gynekologie a primární péče 
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert Ph.D., Ústav všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK v Praze
 • MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA, ředitel útvaru pro standardní diagnostické a terapeutické postupy Ministerstva zdravotnictví SR
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., Národní screeningové centrum

Rozhovory na téma nových pilotních programů Národního screeningového centra nám poskytli (rozhovory najdete na webu konference)

 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. - za Národní screeningové centrum
 • Ing. Ladislav Báča, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova - za pilotní projekt Zvýšení efektivity adresného zvaní občanů ke screeningům karcinomu tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního hrdla
 • prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - za pilotní projekt Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla zavedením detekce genomu lidského papilomaviru pomocí samoodběrových sad u žen dlouhodobě se neúčastnících stávajícího screeningu
 • doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha - za pilotní projekt Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních 
 • MUDr. Patrik Šimják, Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze - za pilotní projekt Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., Novorozenecké oddělení FN Olomouc - za pilotní projekt Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období
 • Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol - za pilotní projekt Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu - za pilotní projekt
 • doc. MUDr. Vladimír Koblížek, PhD., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Plicní klinika FNHK, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova - za pilotní projekt CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci 
 • Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Osteocentrum a Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové - za pilotní projekt Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

Na konferenci PREVON jsme také natočili všechny přednášky a připravujeme pro vás webcast celé konference.

Záštitu nad konferencí poskytli:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA., ministr zdravotnictví ČR, 
 • doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.,  ministerka zdravotníctva SR
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., předsedkyně Asociace mamodiagnostiků České republiky
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Úvodní přednáška

Výsledky a perspektivy adresného zvaní ke screeningu zhoubných nádorů

Program screeningu karcinomu prsu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Koncepce organizace onkologické péče v ČR v mezinárodním kontextu

Workshop Národního screeningového centra (NSC)

Více fotografií najdete ve fotogalerii na webu konference.

 

11. 12. 2018