Pokyny pro certifikaci a kódování mortality v souvislosti s onemocněním COVID-19

Následující pokyny vychází z Mezinárodních pokynů pro certifikaci a klasifikaci onemocnění COVID-19 jako příčiny úmrtí.


Certifikace příčin smrti

COVID-19 má být uváděn na Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) ve všech případech úmrtí, kde nemoc způsobila nebo se předpokládá, že způsobila úmrtí, nebo k němu přispěla. Vzhledem k tomu, že existuje několik typů koronaviru, je doporučeno nepoužívat obecný pojem „koronavirus“, ale označení COVID-19, Infekce SARS-CoV-2 nebo Korovanirové onemocnění 2019.

Uvádějte COVID-19 (s kódem dle MKN-10, viz níže) k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ v části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla, ale základní kauzální řetězec stavů vedoucích ke smrti byl jiný.

Pro účely evidence úmrtí a statistického vyhodnocení příčin smrti je důležité uvést v části I. LPZ posloupnost stavů vedoucích ke smrti tak, aby stav uvedený na nejnižším vyplněném řádku byl základní příčinou řetězce stavů vedoucích ke smrti a uvedených v řádcích nad ním.

V případě úmrtí způsobeného onemocněním COVID-19 se např. infekce dýchacích cest může rozvinout do pneumonie a následně do respiračního selhání a dalších stavů. Tyto stavy uveďte v posloupnosti na LPZ v části I. tak, jak následovaly za sebou. Zároveň uveďte všechny okolnosti úmrtí, které máte k dispozici, a jsou pro vyhodnocení příčin smrti relevantní. Další stavy, které mohly k úmrtí přispět (jako jsou například potíže s imunitním systémem, chronické nemoci apod.) by měly být uvedeny v části II.

Příklady správné certifikace úmrtí

(v barevném rámečku je označena základní příčina smrti)

 1. Úmrtí na COVID-19 bez komorbidit

I. a)

Syndrom dechové tísně

J80

2 dny

b)

Pneumonie

J189

10 dní

c)

COVID-19, virus laboratorně prokázán

U071

14 dní

d)

     

Příklad správně uvedené posloupnosti u pacienta, který zemřel na COVID-19

 1. Úmrtí na COVID-19 u pacienta s komorbiditami

Stále častěji se ukazuje, že osoby s již existujícím chronickým onemocněním jsou ve vyšším riziku komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19 a případným úmrtím. Může se jednat o nemoci oběhové soustavy, CHOPN, diabetes apod. Pokud měl zemřelý tyto komplikace, měly by být uvedeny v části II. LPZ.

I. a)

Syndrom dechové tísně

J80

2 dny

b)

Pneumonie

J189

10 dní

c)

COVID-19, virus laboratorně prokázán

U071

12 dní

d)

     
       

II.

Aterosklerotická choroba srdeční

I25.1

5 let

 

Diabetes mellitus

E11.9

14 let

 

CHOPN

J44.9

8 let

Příklad správně vyplněného LPZ u pacienta, který zemřel na COVID-19. Dříve existující komorbidity jsou uvedeny v části II.

 1. Úmrtí pacienta s COVID-19, avšak z jiné příčiny

V případech, kdy dojde k úmrtí pacienta, který měl dříve diagnostikován COVID-19, avšak úmrtí bylo bezprostředně způsobeno jinou příčinou, by neměl být COVID-19 v části I. uveden. Pokud se však domníváte, že COVID-19 mohl průběh onemocnění vedoucího ke smrti zhoršit, nebo ke smrti jinak přispěl, uveďte jej v části II.

I. a)

Srdeční selhání

I50.9

1 den

b)

Infarkt myokardu

I21.9

5 dní

c)

     

d)

     
       

II.

COVID-19, virus laboratorně prokázán

U07.1

30 dní

Příklad správně vyplněného LPZ u pacienta, který zemřel na infarkt myokardu, avšak v předchozích dnech prodělal onemocnění COVID-19, což pravděpodobně k úmrtí přispělo

Kódování a vyhodnocení příčin smrti

WHO vyhradila pro kódování onemocnění COVID-19 následující dva kódy Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10):

 • U07.1 COVID‑19, virus laboratorně prokázán
 • U07.2 COVID‑19, virus nebyl laboratorně prokázán

Tyto kódy jsou nově zahrnuty i do českého překladu MKN-10, v jejím novém updatu z dubna 2020.

Obecné pokyny pro použití těchto kódů jsou následující:

 • U07.1 COVID-19, virus laboratorně prokázán
  Použijte tento kód, pokud byl původce onemocnění COVID-19 prokázán laboratorním testem, a to bez ohledu na závažnost klinických příznaků či symptomů.
 • U07.2 COVID‑19, virus nebyl laboratorně prokázán
  Použijte tento kód, pokud byl COVID-19 diagnostikován klinicky nebo epidemiologicky, ale laboratorní test je neprůkazný nebo nedostupný.

Postup při vyhodnocování základní příčiny smrti pro účely statistické tabelace je pak ošetřen mezinárodními pokyny a pravidly, přičemž v případě COVID-19 je obdobný jako u onemocnění chřipkou a COVID-19 nelze uvažovat jako následek jiného stavu.

Konkrétní příklady a souhrn metodiky naleznete v přiloženém dokumentu:

16. 4. 2020