Aktualizace českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který každoročně připadá na 3. prosince, představují odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a z Univerzity Karlovy druhé aktualizované české vydání publikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).


Publikace je určena především lékařům a dalším zdravotníkům zejména v oblasti rehabilitace, dále pracovníkům v sociálních službách, tvůrcům zdravotní a sociální politiky, vědeckým pracovníkům a statistikům, ale může být využita i širší veřejností, včetně organizací zastupujících zájmy osob se zdravotním postižením. Publikace je překladem klasifikace vyvinuté a spravované Světovou zdravotnickou organizací.

První vydání českého překladu MKF vydala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v roce 2008. Toto druhé vydání vzniklo v rámci nově ustaveného Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace díky spolupráci ÚZIS ČR s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Klasifikace MKF byla přijata jako jedna ze sociálních klasifikací Organizace spojených národů a začleněna jako referenční systém pro Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje vhodný nástroj při uplatňování lidských práv a pro vytváření národní legislativy. Příkladem využití MKF v ČR je zabudování jejích principů do zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to konkrétně pro posuzování stupně závislosti.

Cílem MKF je poskytnout jednotný, standardizovaný jazyk a rámec pro popis zdraví a stavů, které se ke zdraví vztahují. MKF využívá biopsychosociálního přístupu propojením rozdílných hledisek zdraví z pohledu biologického (poruchy), individuálního (provádění činností) a sociálního (zapojení do životních situací). Funkční schopnost či její omezení (tedy disabilita) jsou pak výsledkem interakce mezi zdravotním stavem a spolupůsobícími faktory (osobní faktory i faktory prostředí).

MKF byla zavedena jako oficiální klasifikace sdělením Českého statistického úřadu č. 377/2020 Sb. ze dne 17. září 2020. Vydáním sdělení o zavedení MKF nedochází k povinnosti sbírat nebo vykazovat příslušné údaje, ale poskytovatelům a dalším dotčeným subjektům je dána možnost tuto klasifikaci pro jejich sběr využívat. Snahou je podpořit rozšíření a používání této klasifikace, k čemuž by mělo přispět kromě aktualizace také publikování metodických a vzdělávacích materiálů a vývoj navazujících elektronických nástrojů.

ÚZIS ČR se bude i nadále snažit o rozšiřování spolupráce s odbornými klinickými i dalšími skupinami a připojuje se ke slovům přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN MUDr. Yvony Angerové, Ph.D., MBA: „Věříme, že předkládaná aktualizovaná verze klasifikace MKF i vyvíjené nástroje a výukové materiály přispějí k jejímu dalšímu šíření a větší praktické použitelnosti v klinické praxi, pro administrativní, statistické, ale i vědecko-výzkumné účely.

Aktualizovaná klasifikace MKF ve formátu PDF a CSV a související dokumentace a nástroje jsou k dispozici na: http://www.uzis.cz/mkf#publikace.

Kontakt za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR:

3. 12. 2020