Doplněný metodický pokyn k vyplňování položek Délka I. a II. doby porodní, Ukončení per SC

Doplnění Metodiky NZIS, Národní registr reprodukčního zdraví, RODIČKY, verze 034_20201022 – platná od 22. 10. 2020. Toto „doplnění“ nepřináší žádné změny obsahu hlášení, povinně či nepovinně sbíraných údajů ani změnu vstupních kontrol. Jedná se pouze o rozšíření popisu výše uvedených položek, verze pokynů 034_20201022 zůstává nadále v platnosti.


Délka I. doby porodní (rdelka1)

První, tzv. otevírací fáze porodu, začíná pravidelnými stahy děložní svaloviny a končí zánikem děložní branky.

Pokud pravidelné děložní činnosti předchází odtok plodové vody a děložní činnost se nedostaví do 1 hodiny, jedná se o předčasný odtok plodové vody.

Uvede se délka v hodinách, v intervalu 0–24 hodin. Vyplňuje se v případě ukončení porodu vaginálně a (v aktualizované verzi registru od 1. 7. 2020) také u císařského řezu za porodu plánovaného nebo císařského řezu za porodu akutního. V takové případě se uvede délka I.d.p. do provedení císařského řezu, viz. Vysvětlení níže.

Délka I. doby porodní se VŽDY uvádí od začátku děložní činnosti do zániku branky či porodu novorozence, viz. Vysvětlení níže.

Délka II. doby porodní (rdelka2)

Druhá, tzv. vypuzovací fáze porodu, začíná zánikem děložní branky a končí porodem dítěte.

Uvede se délka v minutách, v intervalu 0–240 minut. Nelze zadat bez současného vyplnění délky I. doby porodní. Povinně se vyplňuje u vaginálních porodů.

Údaj je třeba vyplnit také u císařských řezů ve II. době porodní, kdy se uvede doba od zániku branky do porodu novorozence (tedy doba, po kterou se plod i při ukončení porodu sekcí nacházel ve II. d.p.).

Příklad: Žena rodí, zanikne branka a porod ve II.d.p. dále nepokračuje nebo se objeví známky distresu plodu ve II.d.p. a není indikováno ukončení vaginální extrakční operací. Pak je proveden císařský řez po kompletní I.d.p. a po nějaké délce trvání II.d.p., která může být třeba 10 minut, nebo také 1-2 hodiny. Tento údaj je třeba vyplnit.

Vysvětlení:

Délka porodu:

OBECNĚ: Probíhá-li porod, pak musel někdy začít, a proto by měl být uveden nejlepší možný zjistitelný údaj podle okolností. Ošetřující personál se vždy zeptá na počátek pravidelné děložní činnosti a následně uvede nejlepší zjistitelný údaj ve vztahu k aktuálnímu porodnickému nálezu = nemůže být rodička, která rodí a nemá uveden žádný začátek porodu.

Pokud je indikován císařský řez za porodu (tzn. při již probíhající děložní činnosti), pak musel porod začít = musí mít začátek I. d. p. Zde je nutné použít nejlepší možný odhad (buď lékař stanoví, kdy porod začal, nebo spolehne na sdělení rodičky, kdy začaly pravidelné kontrakce, prezentuje-li se na porodním sále s jasně probíhajícím porodem).

Císařský řez za porodu:

a. Branka není úplně otevřena (není zašlá branka)

  • rdelka1 = délka v hodinách od počátku porodu do porodu dítěte (operace)

b. Branka je úplně otevřena (zašlá porodnická branka)

  • rdelka1 = délka v hodinách od počátku porodu do úplného otevření (zániku) branky (čas zjištění úplného otevření v okamžiku příjmu, a to i s vědomím toho, že to nemusí být přesné, pokud žena s úplným otevřením již přišla)
  • rdelka2 = délka v minutách od zjištění úplného otevření do porodu dítěte

Pozor ale příklad: Pokud je pro nějakou akutně vzniklou komplikaci rozhodnuto o vedení porodu císařským řezem, došlo již k odtoku plodové vody ale nikoli k začátku pravidelné děložní činnosti, jedná se o císařský řez PŘED začátkem porodu, tedy „SC v těhotenství akutní“, a Délka I. doby porodní se nevyplňuje.

Ukončení per SC (rsc)

Porod císařským řezem (sectio caesarea/sectio cesara/SC) je porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky otevřené břišní stěny.

1 v těhotenství plánovaný – před začátkem porodu z indikace závažné komplikace (déle trvající), která by za porodu vážně ohrozila matku nebo plod

2 v těhotenství akutní – před začátkem porodu z indikace akutně vzniklé komplikace (eklampsie, krvácející placenta previa apod.)

3 za porodu plánovaný – indikace byla stanovena před porodem (např. kolizní postavení dvojčat), ale začátek porodu se dostavil dříve, než bylo k SC přikročeno

4 za porodu akutní - např. akutní distres plodu, předčasné odlučování lůžka

Je možný výběr jen jednoho uvedeného kódu způsobu provádění SC jednak z hlediska času (v

těhotenství nebo za porodu), jednak z hlediska naléhavosti, kdy k indikaci došlo.

Nemůže být uvedeno u porodu vedeného doma.

Vysvětlení:

Císařský řez

V těhotenství

o SC rozhodnuto před začátkem pravidelné děložní činnosti

(Délka I. doby porodní se nevyplňuje)

Za porodu

o SC rozhodnuto po začátku pravidelné děložní činnosti (probíhá porod)

(Vyplňuje se délka I. doby porodní, ev. II. doby porodní)

Plánovaný

Je známá déle trvající závažná komplikace, pro kterou je dlouhodobě plánovaný SC (př. placenta praevia, jizva dělohy po předchozí operaci, …)

Akutní

Akutně vzniklá komplikace před začátkem porodu (Př. eklampsie, krvácející placenta previa, …)

Plánovaný

Indikace k SC stanovena před porodem, začátek děložní činnosti se dostavil před plánovaným SC

Akutní

Náhle vzniklá komplikace při probíhajícím porodu, pro kterou je nezbytné přistoupit k SC (př. akutní distres plodu, …)

20. 1. 2021