Konference KlasifiKon 2021 – reportáž a prezentace

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 pořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR) VI. ročník konference KlasifiKon 2021, která je zaměřena na klinické klasifikační a terminologické systémy v českém zdravotnictví. Akce byla realizována jako součást projektu Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

 9. 11. 2021  —  10. 11. 2021
 Virtuálně v prostředí MS Teams a Zoom

Akce sestávala ze dvou částí. V úterý 9. listopadu od 13:00 do 16:30 proběhl seminář představující hlavní dosavadní výstupy projektu NCMNK. Tato akce proběhla telekonferenčně prostřednictvím platformy MS Teams za podpory členů týmů NCNMK. Dva bloky přednášek byly věnovány klasifikaci WHO a ostatním národním a mezinárodním terminologickým a klasifikačním systémům. Kromě třinácti přednášejících se semináře online účastnilo 92 posluchačů.

Druhý den konference měl jako hlavní téma klasifikace zdravotnických intervencí s podtitulem „Má Seznam zdravotních výkonů v České republice alternativy?“ Vzhledem k epidemiologické situaci byla zvolena hybridní forma konference, kdy někteří aktivní prezentující byli přítomni ve vysílacím studiu a ostatní prezentující a posluchači se připojovali dálkově prostřednictvím platformy Zoom.

Program konference byl rozdělen celkem do 4 bloků.

První dopolední blok, kterému předsedala docentka Alena Petráková z Univerzity Palackého v Olomouci, představovaly zvané přednášky zahraničních hostů. Úvodní příspěvek na téma Mezinárodní klasifikace zdravotnických intervencí přednesl Richard Madden, ředitel australského National Centre for Classification in Health a profesor veřejného zdravotnictví na univerzitě v Sydney. Dále následovaly příspěvky docentky Ann-Helene Almborg z Jönköping University a švédského National Board of Health and Welfare a od Davida Novillo Ortize z WHO Europe. Závěrečný příspěvek popisoval aktivity Národného centra zdravotnických informácií na Slovensku v oblasti standardů zdravotnické informatiky a přednesla ho vedoucí odboru standardů, inženýrka Timea Brziaková.

Po celou dobu bylo dálkově připojeno 80–120 posluchačů. Své dotazy na řečníky kladli pomocí chatu. Dopolední zahraniční blok přednášek byl simultánně tlumočen z anglického jazyka do českého, pro zahraniční účastníky pak i obráceným směrem.

Následovaly 2 bloky tematických prezentací zaměřených především na Seznam zdravotních výkonů a jeho použití na problematiku klasifikace a kódování zdravotnických intervencí. Vystoupili v nich jak zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, děkan 1. LF UK, zástupci ÚZIS ČR i zástupci poskytovatelů zdravotní péče. Blokům předsedali prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., vedoucí Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních onemocnění Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a expertka Ministerstva zdravotnictví ČR na vzácná onemocnění a MUDr. Petr Pokorný, vedoucí Pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů při MZ ČR.

Poslední blok byl uspořádán formou panelové diskuse. Čtyři diskutující byli přítomni přímo ve studiu, další 3 byli připojeni dálkově. K tématu Budoucnost Seznamu zdravotních výkonů ve výkaznictví zdravotní péče se vyjádřili jak zástupci pracovní skupiny pro Seznam zdravotních výkonů, tak zástupci poskytovatelů zdravotní péče, Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven.

Seminář Výstupy aktivit Národní centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

Úterý 9. 11. 2021

1. blok - Klasifikace WHO

2. blok - Ostatní národní a mezinárodní terminologické a klasifikační systémy

Hlavní program konference KlasifiKon 2021

Středa 10. 11. 2021

1. blok – Klasifikace WHO

Předsedající doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.

2. blok – Seznam zdravotních výkonů a možnosti rozvoje

Předsedající prof. MUDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

3. blok – Obsahové standardy pro popis zdravotnických intervencí

Předsedající MUDr. Petr Pokorný

19. 11. 2021