Veřejná zakázka – nepravidelná osobní doprava

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na nepravidelnou osobní dopravu.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj.: „Nepravidelná osobní doprava NEOTVÍRAT”.


Nabídky podávejte v termínu do 20. 6. 2023 do 10:00 hod. pouze v listinné podobě, a to na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní odbor
K rukám Ing. Petra Hlaváčka
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až pátek: 8:00–15:00

Vysvětlení zadávacích podmínek: Ing. Petr Hlaváček – tel.: 224 972 720, e-mail: petr.hlavacek@uzis.cz

12. 6. 2023