Aktuality

Archiv

Rok: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


Zdravotnická ročenka České republiky 2021 

Publikováno: 8. 7. 2023

Publikace je vydávána od roku 1960. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za vybrané předchozí roky. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.

Výrazná česká stopa na konferenci International Cancer Screening Network 2023 

Publikováno: 3. 7. 2023

Koncem měsíce června se odborníci z Národního screeningového centra zúčastnili prestižní mezinárodní konference organizace ICSN (International Cancer Screening Network) v italském Turínu, kde sdíleli své zkušenosti z oblasti screeningu nádorových onemocnění se svými kolegy z celého světa.

Seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK 

Publikováno: 19. 6. 2023

Dne 15. 6. 2023 proběhl seminář Seznámení s výstupy projektu NCMNK, který byl uskutečněn k příležitosti ukončení projektu Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK) ke konci června letošního roku a který byl pořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Seminář tvořily především prezentace jednotlivých výstupů Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace.

Úprava v hlášence NOR ke dni 14. 6. 2023

Publikováno: 13. 6. 2023

Vážení uživatelé NOR, do hlášenky NOR bylo přidáno pomocné tlačítko „Vyplnit stadium”. Doplňuje možnost kliknutí do jakéhokoli prostoru hlášenky, pokud nedojde k automatickému výpočtu stadia. Zároveň je stále zachována možnost toto automaticky vypočtené stadium ručně změnit.

Když jde o zdraví, pojďme do toho společně – 3. konference NZIP 

Publikováno: 9. 6. 2023

Ve středu 7. června 2023 se v Praze ve STAGES HOTEL Prague konala 3. konference NZIP (Národní zdravotnický informační portál), na které byl všem příznivcům z řad zdravotnických odborníků, pacientských organizací a dalších institucí aktivně či pasivně zapojených do českého zdravotnictví představen aktuální stav portálu nzip.cz a jeho další vize do budoucna. Své výstupy ve čtyřech blocích odprezentovali nejen zástupci Řídicí rady a členové interních týmů Národního zdravotnického informačního portálu, ale také stávající a noví partneři ze spolupracujících a zainteresovaných institucí.

Úspěchy Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace 

Publikováno: 8. 6. 2023

Projekt Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), který spojuje vědeckou expertízu odborných pracovišť 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK), Ústřední knihovny Univerzity Karlovy a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), se blíží do finále. Hlavní výstupy projektu budou prezentovány na semináři pořádaném ve čtvrtek 15. června 2023 od 13:30 v prostorách Emauzského opatství v Praze.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2022

Publikováno: 21. 4. 2023

Termín pro odevzdání výkazů za rok 2022 s původním datem odevzdání 2. 5. 2023  je prodloužen do pondělí 15. 5. 2023  včetně.

Nový formát publikace dat z Národního registru reprodukčního zdraví 

Publikováno: 14. 4. 2023

Vážení uživatelé, představujeme vám nový formát publikování dat v oblasti reprodukčního zdraví v podobě agregovaných excelových reportů.

Změny v NOR k 13. 4. 2023 

Publikováno: 13. 4. 2023

Vážení uživatelé, chtěli bychom vás informovat o změnách, ke kterým došlo v Národním onkologickém registru ke dni 13. 4. 2023.

Rekonstrukce NRU a audit datových položek 

Publikováno: 10. 4. 2023

Národní registr úrazů byl za uplynulá období do konce roku 2022 většinově ÚZIS doplněn z jiných existujících datových zdrojů nově dobudovaného Národního zdravotnického informačního systému. Odstartovala tím zásadní rekonstrukce registru, jejímž cílem je v úzké spolupráci s odbornými garanty registru minimalizovat administrativní zátěž na straně poskytovatelů zdravotních služeb (povinných zpravodajských jednotek). Součástí rekonstrukce je podrobný audit dosud shromažďovaných datových položek a vyhodnocení jejich významu pro statistická hodnocení. Konečná podoba registru včetně komplexních statistických výstupů bude představena 14.–15. 9. 2023 na odborné konferenci traumatologů v Brně.

Rodička a novorozenec 2016–2021 

Publikováno: 21. 3. 2023

Zdrojem informací jsou data z Národního registru reprodukčního zdraví, modulu Rodička a modulu Novorozenec, a data přebíraná z Českého statistického úřadu. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původní dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994–1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994–1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru reprodukčního zdraví.

Potraty 2021 

Publikováno: 20. 3. 2023

Publikace Potraty 2021 vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), patří do edice Zdravotnická statistika a je shrnutím dostupných údajů o potratech v posledním roce. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960. Tato publikace vychází z informací Národního registru reprodukčního zdraví, modulu potratů, zřízeného v roce 2004. Tento Národní registr navazuje na Informační systém Potraty provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. Vstupním formulářem pro informace o potratech je tiskopis Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství a doplňkově pro údaje o lékařem řízené antikoncepci také výkaz z Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví – A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení pro obor gynekologie.

Screening je důležitou součástí péče o novorozence – řadu onemocnění již můžeme úspěšně léčit 

Publikováno: 31. 1. 2023

Novorozenecký screening v České republice funguje již od roku 1975. Národní screeningové centrum ÚZIS ČR, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu a další odborníci se shodují, že je třeba společně pracovat na tvorbě standardů pro sběr a hodnocení dat pro zvyšování kvality screeningu novorozenců. Nejen u onkologického, ale i u novorozeneckého screeningu je zařazení nových nemocí do screeningu velkým tématem. Druhou část reportáže z 5. konference PREVON přinesl magazín Medical Tribune.