Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


IV. ročník sympozia Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni

Publikováno: 12. 11. 2019

Dne 8. 11. 2019 proběhl IV. ročník Sympozia dekubitů s podtitulem „Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni - Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty“ (Brno, hotel Voroněž). Akce se zúčastnilo celkem 232 pasivních i aktivních účastníků včetně významných zahraničních hostů.

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018

Publikováno: 12. 9. 2019

Publikované údaje o epidemiologické situaci tuberkulózy jsou čerpány především z Informačního systému Orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) - z Registru tuberkulózy. Tato publikace nepřímo navazuje na publikaci „Tuberkulóza a respirační nemoci“, která byla pravidelně vydávaná.

Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR

Publikováno: 9. 9. 2019

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR, pracoviště Praha.

Veřejná zakázka – nepravidelná osobní přeprava

Publikováno: 5. 9. 2019

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj.: „Nepravidelná osobní přeprava“  NEOTVÍRAT

Prodloužení termínu sběru výkazu E602 za 1. pololetí 2019

Publikováno: 23. 7. 2019

Původní termín (31. 7. 2019) sběru výkazu E (MZ) 6-02 (Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení) za první pololetí roku 2019 se prodlužuje do 15. srpna 2019.

Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018

Publikováno: 12. 7. 2019

Národní registr léčby uživatelů drog obsahuje data o pacientech, kteří začali a ukončili léčbu závislosti (vč. substituční). Údaje o léčených klientech v r. 2018 nahlásilo do registru celkem 169 programů. V registru bylo evidováno celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 uživatelů tabáku a 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů drog mimo alkoholu a tabáku (nelegálních drog).

Publikace datové sady NRPZS

Publikováno: 11. 7. 2019

Podle nařízení vlády č. 425/2016 Sb. je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) jakožto správce Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) povinen poskytovat údaje obsažené v registru v podobě otevřených dat. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je technicky implementovat a následně průběžně plnit Katalog otevřených dat Ministerstva zdravotnictví České republiky. Smysluplnost jednotlivých zveřejňovaných datových sad je však podmíněna povahou dat, která pochází z některého z registrů nebo informačních systémů NZIS. Zásadním cílem zveřejnit pouze takové informace, které budou řádně a v souladu s pravidly pro otevřená data popsána, a která navíc nepovedou k možné desinterpretaci publikovaných výstupů.

Lázeňská péče 2018

Publikováno: 10. 7. 2019

Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Konference PREVON 2019

Publikováno: 9. 7. 2019

Ve dnech 22. až 23. října 2019 se konal již třetí ročník konference PREVON 2019, která byla letos zaměřena na aktuální stav a inovace screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově byly představeny možnosti časného záchytu karcinomu plic.

Třetí vlna výběrového šetření EHIS v ČR

Publikováno: 3. 7. 2019

Od 8. 7. 2019 probíhá v ČR sběr dat v rámci třetí vlny Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

Novela zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách) a s ní související změny v NR-ZP

Publikováno: 4. 6. 2019

Dne 24. 4. 2019 nabyla účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., která mimo jiné rozšiřuje seznam povinných položek Národního registru zdravotnických pracovníků. Níže je uveden dopad na jednotlivé instituce, které dle zákonné povinnosti předávají údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2018 do 15. května 2019

Publikováno: 26. 4. 2019

Vzhledem k tomu, že ne všichni poskytovatelé zdravotních služeb se v průběhu letošního sběru výkazů za rok 2018 adaptovali na dřívější interval sběru výkazů (do 30. 4. 2019), prodlužuje ÚZIS ČR termín pro sběr výkazů za rok 2018 do 15. května 2019.

Revize napájení výpočetního systému ÚZIS ČR

Publikováno: 2. 4. 2019

od 5. 4. 2019 do 8. 4. 2019 bude probíhat revize a oprava transformátoru, který zajišťuje napájení našeho výpočetního systému. Z tohoto důvodu mohou nastat výpadky, které způsobí nefunkčnost některých registrů.

3. březen – Světový den vrozených vad

Publikováno: 3. 3. 2019

3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad, připomíná tuto problematiku širší veřejnosti a zdůrazňuje potřebu výzkumu prevence a léčby vrozených vad.

KlasifiKon 2018 - videozáznamy přednášek

Publikováno: 22. 2. 2019

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2018 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 6.–7. 11. 2018. Protože hlavním tématem konference byla 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a další novinky v oblasti klinických klasifikací a terminologií, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a umožnit je shlédnout i těm odborníkům, kteří se konference nemohli zúčastnit.

Vzpomínka na konferenci PREVON 2018 - zveřejněn webcast z konference

Publikováno: 19. 2. 2019

Na webu konference jsme zveřejnili audiovizuální záznamy všech 45 přednášek konference PREVON, kterou organizovalo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Pozvánka na Kurz Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG

Publikováno: 22. 1. 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-95Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR si Vás ve spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví dovoluje informovat o pokračující realizaci Kurzu Kódování zdravotních služeb – referenční kódování v systému CZ-DRG.