Videozáznamy přednášek z konference KlasifiKon 2018

Pro zobrazení videozáznamu přednášky klikněte na její název.

11. revize mezinárodní klasifikace nemocí

 • Robert Jakob, MD: Představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11

  Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila jedenácté vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů – MKN (International Classification of Diseases and Injuries – ICD). Verze MKN-11 (ICD-11) byla vydána dne 18. června 2018, s ohledem na implementační přípravu členských států a možnosti překladu MKN do národních jazyků.

  MKN byla zrevidována tak, aby odpovídala potřebám mnoha různým případům použití a uživatelům při záznamu, hlášení a analýze zdravotních informací. MKN-11 přichází s vylepšenou použitelností, aktualizovaným vědeckým obsahem, umožňuje kódování všech klinických detailů spojených s dalšími relevantními klasifikacemi a terminologiemi a s plnou vícejazyčnou podporou.

 • Angelika Haendel, M.A.: IFHIMA a zahraniční zkušenosti s kódováním zdravotní péče

  Způsoby klinického kódování a využívání lékařské dokumentace se v Německu výrazně změnily od zavedení národního systému DRG. Cílem tohoto příspěvku  je poskytnout přehled o klinické dokumentaci a kódování v kontextu německého systému DRG.

  Příspěvek seznamuje mimo jiné i s činnostmi Mezinárodní federace sdružení pro správu zdravotnických informací (International Federation of Health Information Management -IFHIMA)

 • Drs. Huib Ten Napel: WHO FIC EIC, aktivity v oblasti implementace ICD-11

  Příspěvek poskytuje přehled o činnostech Education and Implementation Committee WHO FIC Network (EIC) zaměřených na implementaci 11. vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (ICD-11), aktivit již uskutečněných a nových aktivit, které budou součástí pracovního plánu v nadcházejících letech.

MKN-10 a MKN-11 v souvislostech, implementace v ČR

MKN-11 – kvalitativní změna popisu zdravotní péče

 • MUDr. Miroslav Zvolský: ​Představení hlavních obsahových změn mezi MKN-10 a MKN-11

  11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přináší významné změny související se strukturou hierarchické klasifikace. Jedná se o nové kapitoly Poruchy spánku, Stavy související se sexuálním zdravím a Tradiční medicína. Samostatnou kapitolu tvoří seznam položek pro stanovení funkčního stavu, který je pojítkem s Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), resp. používá vybrané koncepty této klasifikace.

 • prof. MUDr. Milan Macek, DrSc.: Kódování vzácných onemocnění v MKN-11

  Nová 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí přináší podrobnější členění jednotek onemocnění. V oblasti vzácných nemocí pak ve spolupráci s konsorciem Orphanet došlo k jednorázovému převedení terminologie Orphanet do MKN-11. Způsob implementace na úrovni celonárodního sběru dat, případně na úrovni informačních systémů jednotlivých nemocnic určí, zda budeme schopni identifikovat v datech, analyzovat a sledovat případy vzácných onemocnění pouze částečně nebo v plném detailu.

 • Mgr. Aleš Beran, Ph.D.: Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie

  Klinické klasifikace mohou suplovat úlohu terminologických kodifikací, a to zejména v situacích, kdy takové kodifikace na národní úrovni buď zcela chybějí, nebo nejsou všeobecně akceptovány. Pro stanovení terminologického úzu je v rámci klinických klasifikací významná především jazyková podoba tzv. preferovaného termínu.

 • prim. MUDr. Patricie Kotalíková: Dopady změn a zpřesnění MKN -11 na vybraná klinická témata

  MKN-11 je nástrojem umožňující podrobné kódování diagnóz. K příslušným kódům onemocnění je možné postkoordinací připojit k základním kódům rozšiřující kódy pro lokalizaci, lateralitu, histopatologii, etiologii, stupně závažnosti, stupně dočasnosti, rozsah zranění, škály vědomí, rozsah vnějších příčin, chemické látky atd. Výsledkem je alfanumerická sekvence s obsahovou identifikací.

Co se děje v ostatních klinických klasifikacích a terminologiích