Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I

Cílem projektu bylo vytvořit koordinační řídící strukturu a metodické zázemí pro zavádění, realizaci a evaluaci programů časného záchytu onemocnění v ČR. V rámci projektu vzniklo Národní screeningové centrum, které navrhuje realizaci pilotních studií a vyhodnocuje jejich dopad a zavádí postupy pro monitoring, evaluaci a inovace jednotlivých projektů časného záchytu onemocnění. Tím dochází ke zvýšení dopadu těchto projektů na zdraví obyvatel a optimalizaci jejich nákladové efektivity.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 2. 2017  —  31. 12. 2022
 27 439 308,3 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006904

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu bylo vybudovat systém podpory programů časného záchytu onemocnění v ČR v celém jejich životním cyklu (plánování, pilotní studie, zavedení programu, monitoring programu, vyhodnocení programu, inovace programu), aby byl zajištěn jejich maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel ČR a zároveň jejich ekvita a vysoká nákladová efektivita, přičemž případné postupy v rámci zdravotních služeb budou mít oporu v příslušných právních předpisech.

Dílčí cíle

  • ustavit Národní radu pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, které podpoří rozhodování o programech časného záchytu onemocnění na národní úrovni; tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím KA 1;
  • vytvořit metodický rámec (formulovat pět výstupových metodických dokumentů) pro průběžnou kontrolu a zvyšování kvality prostřednictvím průběžného monitoringu definovaných indikátorů kvality, nastavit hodnocení dopadů technologií v programech časného záchytu onemocnění a jeho využívání při rozhodování o zdravotní politice; cíl bude naplněn v rámci KA 2;
  • aplikovat vzniklý metodický rámec pro schvalování a realizaci potenciálně přínosných pilotních projektů sekundární prevence a ověřit jeho proveditelnost na vybraném projektu časného záchytu onemocnění v praxi českého zdravotního systému; realizace cíle bude zajištěna prostřednictvím KA 3;
  • nastavit systém vzdělávání a vzdělat 20 osob, podílejících se na schvalování a řízení programů časného záchytu onemocnění v jednotlivých bodech jejich životního cyklu a zvýšit informovanost o těchto programech v osloveném a k pilotnímu projektu vybraném populačním vzorku (1000 osob); informační a edukační aktivity budou realizovány v rámci KA 4.

Klíčové aktivity

KA 1: Vytvoření a činnost rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění a ustavení pracovních skupin

Cílem této aktivity bylo ustavení Rady pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění v rámci Ministerstva zdravotnictví ČR a standardizace fungování koordinačních těles k jednotlivým zvažovaným a zaváděným programům včasného záchytu onemocnění.

KA 2: Zavedení životního cyklu programů časného záchytu a vytvoření metodického zázemí pro realizaci programu časného záchytu

Cílem této aktivity bylo na základě širšího odborného konsenzu i zahraničních zkušeností definovat fáze životního cyklu programů časného záchytu a připravit metodické dokumenty pro jeho jednotlivé fáze. 

KA 3: Ověření metodiky plánování nového programu a realizace pilotního projektu

V rámci této aktivity vznikl pilotní projekt dosud nerealizovaného programu časného záchytu onemocnění, který měl za cíl otestovat a validovat nastavené procesy pro zavedení nového programu a jeho pilotní realizaci. Rada pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění po svém ustavení vybralapilotní projekt „Optimalizace programu screeningu kolorektálního karcinomu“a zřídila jeho pracovní skupinu.

KA 4: Komunikace a vzdělávání

Cílem této aktivity bylo zajistit bezproblémovou komunikaci a vzdělávání pracovníků Rady a pracovních skupin, i dalších pracovníků žadatele a partnera tak, aby byli plně seznámeni s postupem projektu a správným užitím jeho metodických materiálů. V rámci projektu vznikla komunikační platforma, e-learningové školení, prezenční školení, sympozium přístupné pro cílové skupiny projektu a závěrečná informační konference pro cílové skupiny projektu.

KA 5: Sebeevaluace projektu

Jednalo se o povinnou aktivitu projektu, která prověřila jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů projektu jako takového, tak i kvalitu doposud vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu.

Hlavní metodické výstupy

  • hodnocení dopadů technologií ve zdravotním screeningu pro podložené zhodnocení jejich přínosů, rizik a nákladové efektivity (tzv. HTA pro screeningy);
  • postup plánování programu časného záchytu a definice náležitostí pilotního projektu;
  • soupis nezbytných atributů, podmiňujících implementaci národního programu (doporučený postup), měřitelné indikátory kvality odpovídající mezinárodním doporučením, kritéria pro sítě poskytovatelů, atd.);
  • soupis povinných kroků a atributů monitoringu národního programu;
  • definice plánu evaluace, metodiky evaluace a evaluační zprávy pro národní program;
  • doporučení Rady Ministerstvu zdravotnictví ČR k realizaci pilotního projektu časného záchytu onemocnění.

URL: https://nsc.uzis.cz/index.php?pg=projekt-nkc