Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Předmětem programu byl časný záchyt karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře, po předchozím onkologickém onemocnění. Šlo tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem byl časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA. Časné odhalení karcinomu vede k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelné metastatické fáze onemocnění.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 8 367 183,17 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167

Cíl projektu

Metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který měl ověřit vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel. Vyhodnotit realizovatelnost a nákladovou efektivitu celého procesu.

Dílčí cíle

  • vytvořit metodické postupy, praktické nástroje a potřebné zázemí pro realizaci projektu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů, na národní úrovni;
  • ověřit praktické nastavení, realizovatelnost a logistiku programu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů;
  • vyhodnotit realizovatelnost, výsledky a nákladovou efektivitu navrženého postupu projektu časného záchytu karcinomu prostaty u dispenzarizovaných onkologických pacientů.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem aktivity bylo organizačně zajistit realizaci pilotního projektu a vytvořit metodiky, nutné pro realizaci projektu a pro zajištění jeho reprezentativnosti a reprodukovatelnosti. Došlo k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, výběru klinických center a jejich nasmlouvání, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu a potřebného materiálního zázemí, a k zaškolení odborných pracovníků.

KA 2: Pilotní projekt

V rámci aktivity byla ověřena proveditelnost a efektivita organizace časného záchytu karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních a získána reprezentativní data pro další analýzy. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

V rámci aktivity byla vyhodnocena nasbíraná strukturovaná data z pilotních pracovišť, navrženy metodické korekce a doplněny metodiky vydané v rámci klíčové aktivity 1. Byla připravena revize doporučených postupů pro program karcinomu prostaty u pacientů v dispenzární péči na národní úrovni.

KA 4: Sebeevaluace projektu

V rámci sebeevaluace posoudil nezávislý tým procesy a vzniklé výstupy projektu.

Výstupy projektu

Zapojit 2 500 mužů, kteří podstoupí screeningové vyšetření prostaty pomocí PSA.

V rámci projektu vznikly následující metodické výstupy:

  • Metodika realizace pilotního projektu: výběr probandů
  • Metodika realizace a sběru dat pilotního projektu „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních”
  • Analytická zpráva pilotního projektu „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních”: deskriptivní analýza dat
  • Analytická zpráva pilotního projektu „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních”: ekonomické hodnocení a dopadová analýza
  • Implementační manuál pro „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních”
  • Analytická zpráva pilotního projektu „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních”: hodnocení zdravotnické technologie
  • Evaluační zpráva pilotního projektu „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních”

URL: https://nsc.uzis.cz/prostata/