Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních

Předmětem projektu je pilotní projekt časného záchytu karcinomu prostaty ve skupině osob dispenzarizovaných u lékaře po předchozím onkologickém onemocnění. Jde tedy o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci mužů. Cílem tohoto projektu je časný záchyt karcinomu prostaty pomocí screeningu PSA vedoucí k včasnému zahájení léčby a eliminaci rozvoje obtížně léčitelného metastatického onemocnění. Současně lze očekávat i snížení mortality.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 11 058 950 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008167

Cíl projektu

Hlavním cílem je metodicky připravit, realizovat a vyhodnotit pilotní projekt, který ověří vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění tak, aby byl zajištěn maximální pozitivní dopad na zdraví obyvatel a vysoká nákladová efektivita celého procesu.

Dílčí cíle

  • tvorba metodických postupů, praktických nástrojů a potřebného zázemí pro realizaci projektu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů na národní úrovni;
  • ověření praktického nastavení, realizovatelnosti a logistiky programu časného záchytu karcinomu prostaty u onkologických pacientů;
  • vyhodnocení realizovatelnosti, výsledků a nákladové efektivnosti navrženého postupu projektu časného záchytu karcinomu prostaty u dispenzarizovaných onkologických pacientů.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem aktivity je organizačně zajistit realizaci pilotního projektu a vytvořit metodiky, nutné pro realizaci projektu a pro zajištění jeho reprezentativnosti a reprodukovatelnosti. Dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, výběru klinických center a jejich nasmlouvání, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu a potřebného materiálního zázemí, a k zaškolení odborných pracovníků.

KA 2: Pilotní projekt

V rámci aktivity bude ověřena proveditelnost a efektivita organizace časného záchytu karcinomu prostaty u mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních a získat reprezentativní data pro další analýzy. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

V rámci aktivity budou vyhodnocena nasbíraná strukturovaná data z pilotních pracovišť, navrženy případné metodické korekce a doplnění metodik vydaných v rámci klíčové aktivity 1 a připravena revize doporučených postupů pro program karcinomu prostaty u pacientů v dispenzární péči na národní úrovni.

KA 4: Sebeevaluace projektu

V rámci sebeevaluace nezávislý tým posoudí procesy a vzniklé výstupy projektu.

Výstupy projektu

V rámci projektu 2 500 mužů podstoupí navrhované screeningové vyšetření prostaty.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • metodika výběru mužů pro oslovení k účasti v projektu, doplněná metodickými materiály pro jejich poučení, včetně informovaného souhlasu;
  • metodika realizace screeningového vyšetření;
  • deskriptivní analýza databáze laboratorních a klinických výsledků odpovídající cílům projektu a shrnující hlavní metodické poznatky z realizace projektu;
  • analýza makroukazatelů významných pro screeningový program;
  • podrobná analýza navrženého designu programu časného záchytu karcinomu prostaty, včetně metodického rozboru problémů a rizik pro jeho realizaci na národní úrovni;
  • analytický report o zdravotním stavu zapojených mužů a jejich další trajektorii v programu časného záchytu;
  • evaluační zpráva.

URL: https://nsc.uzis.cz/prostata/