Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

Předmětem projektu bylo, v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUiPP do praxe. Jednalo se o pilotní ověření podložené metody, která je užívaná ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu byla příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUiPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které mělo MZ ČR napomoci k přijetí následných kroků, včetně legislativních.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 17 815 523,23Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166

Cíl projektu

Globálním cílem projektu bylo otestovat možnosti zavedení screeningu předčasného porodu prostřednictvím programu QUiPP a navrhnout způsob, jak tento program v ČR implementovat do stávajícího systému zdravotní péče.

Dílčí cíle

  • analyzovat český zdravotní systém a připravit podrobný plán postupu ověření britského postupu v podmínkách českého zdravotnictví;
  • na vzorku cca 1 050 těhotných žen v průběhu 7.–42. měsíce realizace projektu ověřit praktické nastavení a logistiku navrženého programu pro screening předčasného porodu;
  • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu zavedením programu QUiPP pro screening předčasného porodu ve vztahu k přínosům u cílové populace a navrhnout plán jeho zavedení do praxe.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

V rámci aktivity došlo k podrobné analýze komponent britského programu QUiPP , který integruje informace o porodnické anamnéze kvantitativním fetálním fibronektinem (qfFN) a délce děložního hrdla, pro předpověď rizika předčasného porodu u asymptomatických, vysoce rizikových žen. Došlo k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu v ČR, k přípravě informovaných souhlasů, metodických materiálů projektu, včetně jejich odsouhlasení etickou komisí dotčených zdravotnických zařízení.

KA 2: Pilotní screening

Tato aktivita na vzorku 1 050 těhotných žen ověřila a vyhodnotila možnost zavedení programu QUiPP v plném rozsahu, tj. od výběru žen k pozvání, přes vlastní výzvu k vyšetření, až po nastavení sběru dat a jejich analýz. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity bylo vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data, navrhnout případné metodické korekce screeningového programu (tedy korekce metodiky připravené v rámci KA 1), vypracovat konečné metodické závěry a připravit revizi doporučených postupů pro program screeningu hrozícího předčasného porodu, na národní úrovni.

KA 4: Sebeevaluace projektu

Nezávislý tým posoudil užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Realizace procesní a dopadové evaluace, byla vykonána specializovanou firmou. Cílem byla kontrola, zda byly správně nastaveny a dodrženy všechny postupy pro realizaci pilotu v klinických centrech, jestli byly správně interpretovány výsledky pilotu, zda byly vyvozené závěry pro Národní koordinační radu relevantní a hodnověrné.

Výstupy projektu

V rámci projektu bylo podpořeno 1 050 žen, kterým hrozilo riziko předčasného porodu.

Dále v rámci projektu vznikly následující metodické výstupy:

  • Metodika realizace pilotního projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“
  • Metodika sběru dat pilotního projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“
  • Analytická zpráva pilotního projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“
  • Implementační manuál pro program časného záchytu rizika předčasného porodu: doporučený postup péče
  • Implementační manuál pro program časného záchytu rizika předčasného porodu: plán realizace a metodika
  • Evaluační zpráva pilotního projektu „Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUIPP“

URL: https://nsc.uzis.cz/predcasnyporod/