Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

Předmětem projektu je v českém zdravotním systému připravit, otestovat a posoudit zavedení screeningového programu QUiPP do praxe. Jedná se o pilotní ověření podložené metody užívané ve Velké Británii. Hlavními výstupy projektu bude příprava metodického a technického zázemí pro zavedení programu na národní úrovni, otestování programu QUiPP v praxi a vyhodnocení jeho efektivity v českém zdravotním systému, které MZ ČR napomůže přijetí následných kroků, včetně legislativních.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 4. 2018  —  31. 3. 2022
 23 316 006 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008166

Cíl projektu

Globálním cílem projektu je otestovat možnosti zavedení screeningu předčasného porodu prostřednictvím programu QUiPP a navrhnout způsob, jak tento program v ČR implementovat do stávajícího systému zdravotní péče.

Dílčí cíle

  • analyzovat český zdravotní systém a připravit podrobný plán postupu ověření britského postupu v podmínkách českého zdravotnictví;
  • na vzorku cca 1 050 těhotných žen v průběhu 7.–42. měsíce realizace projektu ověřit praktické nastavení a logistiku navrženého programu pro screening předčasného porodu;
  • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu navrženého postupu zavedení programu QUiPP pro screening předčasného porodu ve vztahu k přínosům u cílové populace a navrhnout plán jeho zavedení do praxe.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

V rámci aktivity dojde k podrobné analýze komponent britského programu QUiPP , který integruje informace o porodnické anamnéze, kvantitativním fetálním fibronektinu (qfFN) a délce děložního hrdla pro předpověď rizika předčasného porodu u asymptomatických vysoce rizikových žen. Dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu v ČR, přípravě informovaných souhlasů, metodických materiálů projektu včetně jejich odsouhlasení etickou komisí dotčených zdravotnických zařízení.

KA 2: Pilotní screening

Tato aktivita na vzorku 1 050 těhotných žen ověří a vyhodnotí možnost zavedení programu QUiPP v plném rozsahu, tj. od výběru žen k pozvání, přes vlastní výzvu k vyšetření, až po nastavení sběru data a jejich analýzu. 

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data, navrhnout případné metodické korekce screeningového programu (tedy korekce metodiky připravené v rámci KA 1), vypracovat konečné metodické závěry a připravit revizi doporučených postupů pro program screeningu hrozícího předčasného porodu na národní úrovni.

KA 4: Sebeevaluace projektu

Nezávislým týmem posoudit užité procesy a vzniklé výstupy projektu. Realizace procesní a dopadové evaluace, kterou vykoná specializovaná firma. Cílem je kontrola, zda byly správně nastaveny a dodrženy všechny postupy pro realizaci pilotu v klinických centrech, jestli byly správně interpretovány výsledky pilotu, zda jsou vyvozené závěry pro Národní koordinační radu relevantní a hodnověrné.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude podpořeno 1 050 žen, kterým hrozí riziko předčasného porodu.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • metodika ověření programu QUiPP v podmínkách českého zdravotnictví;
  • metodika sběru dat;
  • analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat;
  • návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program screeningu hrozícího předčasného porodu;
  • metodika a plán realizace programu screeningu hrozícího předčasného porodu pro realizaci na národní úrovni;
  • evaluační zpráva.

URL: https://nsc.uzis.cz/predcasnyporod/