Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Předmětem projektu bylo zvýšení efektivity časného záchytu tyreopatií v časné fázi gravidity, a časnou intervencí minimalizovat negativní dopady tyreopatie na průběh gravidity a vyvíjející se plod. Součástí projektu bylo navržení způsobu zavedení tohoto programu, formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů, do gynekologických a endokrinologických ambulancí v České republice.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 2. 2019  —  30. 9. 2022
 11 166 560,8 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009643

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo otestovat možnosti zavedení systému plošného časného záchytu tyreopatií v těhotenství, který integruje informace o osobní a rodinné anamnéze, gynekologické a porodnické anamnéze a výsledky tyreoidálních testů (TSH, TPOAb a FT4). Navrhnout způsob, jak tento program v České republice implementovat do stávajícího systému zdravotní péče.

Klíčové aktivity:

KA1: ORGANIZACE A ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ PILOTU

Cílem této aktivity byla metodicko-technická příprava pilotního ověření časné detekce tyreopatií v těhotenství a sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, nasmlouvání zdravotnických zařízení, ve kterých pilot probíhal. Zajištění odborného personálu pro realizaci pilotu a jeho zaškolení. Tvorba informačních materiálů pro definovanou cílovou skupinu.

KA2: REALIZACE PILOTNÍHO PROJEKTU

Cílem bylo v praxi detailně ověřit možnosti fungování a organizace časného záchytu tyreopatií v těhotenství, tj. koordinovaného provádění vyšetření asymptomatických žen v těhotenství. 

KA3: VYHODNOCENÍ PILOTU A TVORBA METODICKÝCH MATERIÁLŮ A KLINICKÝCH DOPORUČENÍ

V rámci této aktivity došlo k podrobnému statistickému vyhodnocení dat získaných z pilotního projektu. Cílem této aktivity bylo vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data ze všech spolupracujících pracovišť, návrh případné metodické korekce, příprava revizí doporučených postupů pro časný záchyt tyreopatií v těhotenství a návrh doporučení ohledně realizace na širší, národní úrovni.

KA4: SEBEEVALUACE

V rámci sebeevaluace posoudil nezávislý tým procesy a vzniklé výstupy projektu.

Výstupy projektu:

V rámci projektu podstoupilo 6 835 těhotných žen vyšetření tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH), protilátek proti tyreoidální peroxidáze – TPOAb (marker chronické autoimunitní tyreoiditidy) a volného tyroxinu (FT4) v séru.

Dále v rámci projektu vznikly následující metodické výstupy:  

  • Metodika ověření časného záchytu tyreopatií u těhotných žen v podmínkách českého zdravotnictví
  • Metodika sběru dat, včetně standardizovaného záznamu vyšetření
  • Analytická a metodická zpráva z vyhodnocených dat pilotního projektu
  • Doporučený diagnostický a klinický postup programu záchytu tyreopatií v těhotenství
  • Metodika a plán realizace programu časného záchytu, včetně podrobné analýzy navrženého designu screeningového programu a rozboru rizik pro jeho realizaci na národní úrovni
  • Evaluační zpráva

URL: https://nsc.uzis.cz/stitnazlaza/