NZIP – Národní zdravotnický informační portál

Předmětem projektu je zlepšení komunikace a důvěryhodnosti informací resortu zdravotnictví, čehož bude dosaženo komplexní metodickou a odbornou podporou nově vznikajícího Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). V rámci NZIP bude publikován pouze plně garantovaný a metodicky standardizovaný obsah a NZIP se tak stane stěžejním komunikačním kanálem v oblasti zdraví nejen pro státní správu, ale zejména pro širokou laickou i odbornou veřejnost.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 1. 2020  —  30. 6. 2023
 39 502 621 Kč

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016090

Klíčové aktivity

KA1 – Portálová platforma

Před zahájením realizace projektu existovala první, obsahem nenaplněná, verze zdravotnického informačního portálu (viz www.nzip.cz). Ta je pilotní verzí budoucího NZIP a představuje jednak grafický koncept NZIP a dále definuje konkrétní strukturu a logiku zobrazení informací. V rámci uživatelského testování, předpokládáme odhalení silných a slabých stránek NZIP pro samotnou implementaci v rámci široké veřejnosti. Závěry z tohoto testování budou jedním z klíčových vstupních faktorů pro nasazení NZIP do reálného online provozu. Pro plnohodnotné použití v praxi bude však potřeba navrhnout, vytvořit a implementovat následující prvky, moduly či funkcionality:

 • Systém pro správu obsahu portálu (komplexní podpora redakčního a editorského procesu publikace garantovaných příspěvků včetně recenzního řízení).
 • Autentizovanou sekci portálu (autoři obsahu, odborní garanti, vědecká a řídící rada, redakční a editorský tým, vývojový tým).
 • Rozhraní pro publikaci a sdílení multimediálního obsahu (podpora sociálních sítí).
 • Rozhraní pro prezentaci vybraných datových sad ve formátu otevřených dat.
 • Medicínský synonymický slovník pro optimalizaci základního a pokročilého vyhledávání (návrh, evaluace, integrace).
 • Klasifikátor vybraných datových zdrojů prostřednictvím metod umělé inteligence (neuronové sítě, dolování znalostí z textů, strojové učení).
 • Specializované moduly (návrh, vývoj, prototypování, uživatelské testování, implementace)
  • Rozšíření modulu informační servis (prezentace souhrnných analýz a publikací autentizované sekce portálu).
  • Modul pro e-learning.
  • Modul pro interaktivní vizualizaci vybraných datových sad.
  • Modul pro monitoring chování uživatelů a doporučování relevantního obsahu.
 • Nové funkcionality dle specifikace požadavků Vědecké a řídící rady NZIP a analýzy potřeb cílových skupin uživatelů (kvartální období).

KA2 – Metodické zázemí NZIP a optimalizace

Za účelem vytvoření a metodického nastavení rozhodovací a publikační struktury a pravidel bude ustavena Vědecká a řídící rada NZIP jakožto nejvyšší garant zaručených informací NZIP, ve které budou zastoupeni experti z řešitelských institucí (MZ ČR, ÚZIS ČR, SZÚ), i dalších odborných, akademických a vědeckých institucí (SÚKL, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a další).

V rámci této aktivity budou pod přímou garancí Rady NZIP připraveny metodické materiály, které ukotví proces vzniku, schvalování, publikace a aktualizace zaručeného obsahu NZIP. Realizační tým rovněž zajistí průběžnou optimalizaci portálu z pohledu uživatelské přístupnosti publikovaných informací a harmonizace platformy NZIP v souladu s mezinárodně platnými standardy. Tým rovněž připraví komplexní metodiky NZIP (proces publikace garantované informace, použité technologie).

KA3 – Tvorba a publikace obsahu NZIP

V rámci tvorby garantovaného obsahu portálu bude zpracována sada vybraných tematických kategorií, definovaných na základě požadavků MZ ČR, popisujících základní informace v rámci dané odbornosti, které budou primárně určeny pro širokou laickou veřejnost v podobě, která bude specifikována Vědeckou a řídící radou NZIP. Každá kategorie bude obsahovat doporučený počet původních publikovaných článků a doporučených relevantních externích zdrojů, které obsahují relevantní obsah dle definovaných tematických celků a které bude nutné obsahově adaptovat na prostředí NZIP vzhledem k provazbám na konkrétní témata a snadné uživatelské vyhledávání tak, aby potenciální konzument portálu snadno vyhledal potřebné informace a dále nedocházelo k dezinterpretaci informací.

Nedílnou součástí budou také odborné příspěvky edukativního charakteru, kde se předpokládá zaměření dle aktuálních potřeb Ministerstva zdravotnictví ČR. Vše bude plně korespondovat se stanovenými kvartálními publikačními plány.

Národní portál bude plně zatížen umístěním výše uvedených publikačních výstupů tak, aby byla ověřena jeho funkčnost při vysokém materiálním a obsahovém zatížení. Zároveň dojde v rámci pilotního testování k ověření, zda se podařilo naplnit vizi komplexního prvku, spojujícího tematické celky s provazbami doporučenými od jednotlivých autorů článků a zda byly pokryty hloubkově vybrané kategorie tak, že je návštěvník portálu schopen porozumět jednak základnímu popisu vybrané problematiky/kategorie (nemoci), tak souvislostem, které jsou definovány podobností obsahovou, tématem nebo kategorií.

KA4 – Komunikační a marketingová strategie, e-learning

Cílem klíčové aktivity 4 je realizovat komplexní soubor kroků potřebných pro vybudování a plošné rozšíření značky NZIP, včetně rozvoje uživatelské gramotnosti portálu samotného. Komunikační a marketingová strategie bude součástí plánu, který je založen na analýze přínosnosti informační gramotnosti v oblasti zdravotnických informací pro širokou veřejnost. Samotná strategie bude připravována od prvopočátku projektu, protože je zásadní důkladně promyslet veškeré kroky a návaznosti, které bude třeba nutné provést před, při a po spuštění produkční verze NZIP.  Klíčovým aspektem je garance publikovaného sdělení společně s dlouhodobou snahou vybudovat spolehlivý a důvěryhodný komunikační kanál mezi MZ ČR a občanem. Primárním cílem je vydefinovat vhodná média, strategické domény a cílové skupiny uživatelů. Výstupem komunikační strategie bude stanovení klíčových témat, plánu medializací, workshopů a školení, rozpočtu a časového harmonogramu. Současně bude navržena metodika pro vytváření distančního vzdělávacího obsahu pro veřejnost v podobě e-learningových kurzů a interaktivních výukových kazuistik.

KA5 – Validace

Cílem této aktivity je ověření, zda nastavení a realizace webová platformy odpovídá   potřebám cílových skupin a řádně funguje. Tato aktivita obsahuje níže uvedené fáze:

 • Návrh pravidel pro objektivní hodnocení publikovaného obsahu (metriky pro optimalizaci textu, uživatelské hodnocení, redakční a garanční proces).
 • Implementace existujících metrik pro optimalizaci zdrojového kódu a přístupnosti webu. které pomohou na základě objektivních kritérií zaručit dlouhodobě udržitelnou platformu z pohledu technického vývoje.
 • Pravidelné vyhodnocení metrik a zpětnovazebné úpravy portálu (v průběhu realizace projektu cca v 6 měsíčních intervalech, po jeho ukončení s periodicitou 1 rok)
 • Analýza uživatelů portálu

KA 6 – Administrace a řízení projektu, ustanovení řídící a projektové struktury

Průřezová aktivita bude realizována v průběhu celého projektu. Jedná se především o organizaci projektu a jeho řízení. Součástí této aktivity je i sestavení odborného realizačního týmu a delegace práce na jeho jednotlivé členy. V rámci aktivity se předpokládá ustanovení Vědecké a řídící rady, publikačního týmu, vývojového týmu, koordinace a kontrola přípravy a realizace NZIP, řízení přípravy a projektové struktury projektu vč. zajištění finančního řízení, řízení lidských zdrojů a administrativních činností spojených s organizačním zabezpečením aktivit projektu.

Metodické výstupy projektu

 • Metodika přípravy a zveřejnění obsahu NZIP (sada doporučení a manuálů pro autory, garanty a uživatele).
 • Technická metodika Národního zdravotnického informačního portálu (sada popisné dokumentace, diagramů a schémat mapujících proces návrhu, vývoje a implementace NZIP).
 • Uživatelský manuál NZIP pro veřejnost
 • Manuál elektronické podpory vzdělávání NZIP pro veřejnost
 • Metodika validace NZIP

Publikační výstupy

 • Kvartální plány tvorby a aktualizace obsahu NZIP v souladu se stanoviskem Vědecké a řídící rady NZIP.
 • 360 původních článků (30 kategorií x 12 článků)
 • 180 převzatých externích zdrojů, (30 kategorií x 6 externích zdrojů)
 • 72 edukačních příspěvků. (24 článků ročně za 3 roky projektu)

Edukační výstupy projektu

 • 6 komplexních e-learningových kurzů
 • 18 publikovaných interaktivních výukových kazuistik
 • 12 realizovaných edukačních workshopů a odborných školení zaměřených na představení platformy NZIP, možnosti spolupráce při vytváření a recenzích obsahových témat
 • 3 jednodenní národní konference k významu a obsahu NZIP s předpokládanou účastí 100-200 osob.

Ostatní výstupy projektu

URL: https://www.nzip.cz/