Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Předmětem byla realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Šlo projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu byl časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  30. 6. 2021
 12 793 024,1 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo ověření vhodnosti zavedení nové metody pro včasný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu pomocí non-mydriatické funduskamery.

Dílčí cíle

  • vytvořit metodické materiály a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu;
  • ověřit možnou implementaci zavedení inovace sekundární prevence diabetické retinopatie a makulárního edému prostřednictvím vyšetření přímo v ordinaci lékaře odpovědného za dispenzarizaci v prostředí českého zdravotnictví; realizací tohoto cíle dojde k vyšetření 3 500 pacientů v 27 reprezentativně vybraných centrech péče o diabetiky;
  • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu inovovaného postupu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem ve vztahu k přínosům u cílové populace; výsledkem bude revize diagnostických a klinických doporučení.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem této aktivity bylo metodicky připravit a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. V rámci aktivity došlo k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, nasmlouvání center, kde projekt probíhal, byl zajištěn odborný personál pro realizaci pilotního projektu a potřebné materiální zázemí a dále došlo k zaškolení odborných pracovníků.

KA 2: Pilotní projekt

Stěžejní aktivita projektu, která ověřila možnou implementaci navrženého záměru sekundární prevence. Hlavním cílem aktivity je ověřit možnost organizace, personální a finanční realizovatelnosti projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem prostřednictvím vyšetření funduskamerou.

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity bylo vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data z pilotního projektu (viz KA 2), navrhnout případné korekce metodických doporučení, analyticky zpracovat data a připravit revizi doporučených postupů pro program screeningu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni. Cílem klíčové aktivity bylo připravit doporučení pro program časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem a předložení Národní radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, Ministerstvu zdravotnictví ČR a zdravotním pojišťovnám ČR.

KA 4: Sebeevaluace projektu

Hlavním cílem této evaluační aktivity bylo nezávislým týmem posoudit použité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bylo dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace, kterou vykoná výběrovým řízením vybraná specializovaná firma.

Výstupy projektu

Do projektu bylo zařazeno a podpořenou službu využilo 3 610 diabetiků. Screeningové vyšetření očního pozadí na přítomnost diabetické retinopatie nebo makulárního edému prostřednictvím non-mydriatické funduskamery bylo provedeno u 3441 osob s diabetem 1. a 2. typu.

V rámci projektu vznikly následující metodické výstupy:

  • Metodika výběru probandů (pacientů s diabetem) pro oslovení k účasti ve screeningu a k odeslání specialistovi (hodnocení riziky, vymezení rizikových kohort)
  • Podrobná metodika a plán realizace pilotního projektu, včetně metodiky využití telemetrického hodnocení screeningového vyšetření očního pozadí u pacientů s diabetem non-mydriatickou funduskamerou s centrálním vyhodnocením nálezů, sestavený harmonogram a připravené zázemí pro jeho spuštění
  • Metodika sběru dat, včetně implementace
  • Analytický report z vyhodnocených dat pilotního projektu, včetně on-line zveřejněných publikací
  • Komplexní vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení zdravotnických technologií („HTA report“), včetně hodnocení nákladové efektivity a přínosu vyšetření non-mydriatickou funduskamerou s vyhodnocením nálezů telemetricky prostřednictvím odečtového centra
  • Návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program screeningu (program časného záchytu) diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni
  • Evaluace projektů Národního screeningového centra. Dopadová evaluace „Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu“.

URL: https://nsc.uzis.cz/zdraveoci/