Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu

Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Jde o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu je časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  30. 6. 2021
 16 272 782 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008165

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je ověření vhodnosti zavedení nové metody pro včasný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu pomocí non-mydriatické funduskamery.

Dílčí cíle

  • vytvořit metodické materiály a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu;
  • ověřit možnou implementaci zavedení inovace sekundární prevence diabetické retinopatie a makulárního edému prostřednictvím vyšetření přímo v ordinaci lékaře odpovědného za dispenzarizaci v prostředí českého zdravotnictví; realizací tohoto cíle dojde k vyšetření 3 500 pacientů v 27 reprezentativně vybraných centrech péče o diabetiky;
  • vyhodnotit realizovatelnost a efektivitu inovovaného postupu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem ve vztahu k přínosům u cílové populace; výsledkem bude revize diagnostických a klinických doporučení.

Klíčové aktivity

KA 1: Organizace a metodika

Cílem této aktivity je metodicky připravit a organizačně zajistit realizaci pilotního projektu. V rámci aktivity dojde k sestavení detailního plánu realizace pilotního projektu, nasmlouvání center, kde bude projekt probíhat, zajištění odborného personálu pro realizaci pilotního projektu a potřebného materiálního zázemí a k zaškolení odborných pracovníků.

KA 2: Pilotní projekt

Stěžejní aktivita projektu ověřující možnou implementaci navrženého záměru sekundární prevence. Hlavním cílem aktivity je ověřit možnost organizace, personální a finanční realizovatelnosti projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem prostřednictvím vyšetření funduskamerou.

KA 3: Vyhodnocení a metodická doporučení

Cílem této aktivity je vyhodnotit nasbíraná strukturovaná data z pilotního projektu (viz KA 2), navrhnout případné korekce metodických doporučení, analyticky zpracovat data a připravit revizi doporučených postupů pro program screeningu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni. Cílem klíčové aktivity je připravit doporučení pro program časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem a předložení Národní radě pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění, Ministerstvu zdravotnictví ČR a zdravotním pojišťovnám ČR.

KA 4: Sebeevaluace projektu

Hlavním cílem této evaluační aktivity je nezávislým týmem posoudit použité procesy a vzniklé výstupy projektu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací procesní a dopadové evaluace, kterou vykoná výběrovým řízením vybraná specializovaná firma.

Výstupy projektu

V rámci projektu bude u 3 500 osob s diabetem 1. a 2. typu provedeno screeningové vyšetření očního pozadí na přítomnost diabetické retinopatie nebo makulárního edému prostřednictvím non-mydriatické funduskamery.

Dále v rámci projektu vzniknou následující metodické výstupy:

  • metodika výběru probandů (pacientů s diabetem) pro oslovení k účasti ve screeningu;
  • podrobná metodika a plán realizace pilotního projektu, včetně metodiky využití telemetrického hodnocení screeningového vyšetření očního pozadí u pacientů s diabetem non-mydriatickou funduskamerou s centrálním vyhodnocením nálezů, sestavený harmonogram a připravené zázemí pro jeho spuštění;
  • metodika sběru dat, včetně implementace;
  • analytický report z vyhodnocených dat pilotního projektu, včetně on-line zveřejněných publikací;
  • komplexní vyhodnocení získaných dat dle metodiky hodnocení zdravotnických technologií („HTA report“), včetně hodnocení nákladové efektivity a přínosu vyšetření non-mydriatickou funduskamerou s vyhodnocením nálezů telemetricky prostřednictvím odečtového centra;
  • návrh doporučeného diagnostického a klinického postupu pro program časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem na národní úrovni;
  • evaluační zpráva.

URL: https://nsc.uzis.cz/zdraveoci/