Datová a analytická základna moderního systému péče o duševní zdraví v ČR

V rámci projektu „Data pro psychiatrii“ bude iniciována a následně budována dosud chybějící komplexní informační základna psychiatrické péče v České republice. Vybudování datové základny a informačního zázemí pro produkci reprezentativních a referenčních dat je základem modernizovaného systému psychiatrické péče a je nezbytné pro hodnocení, dlouhodobé zlepšování kvality péče o duševně nemocné a pro další tvorbu státních politik v této oblasti.


 Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost
 1. 3. 2018  —  28. 2. 2021
 39 678 720 Kč

Identifikační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007755

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit reformu zdravotních služeb v oblasti psychiatrické péče prostřednictvím vybudování datové základny a analytických a informačních nástrojů, komplexně mapujících péči o duševní zdraví v České republice, které budou na různé úrovni a v různém detailu umožnovat poskytovatelům, plátcům i konzumentům péče o duševní zdraví, jasnou a kontrolovanou orientaci v nabízených poskytovaných službách v jejich regionu, včetně jejich kvality a dostupnosti.

Tento globální cíl bude naplněn prostřednictvím čtyř dílčích kroků, jejichž řešení je dále rozvinuto do projektových aktivit. Konkrétně se jedná o:

 • vytvoření reportingových nástrojů pro monitoring poskytované a hrazené péče o duševní zdraví a o jejích klíčových parametrech, vše na regionální i celonárodní úrovni;
 • nastavení systému sběru dat a tvorba čtyř nových klinických registrů (Psychiatrická péče o děti a mladistvé, Psychotická onemocnění, Poruchy nálady, Poruchy duševního zdraví u populace ve věku 65+) a registru psychiatrické péče poskytované multidisciplinárními týmy;
 • tvorba Národního portálu duševního zdraví, který umožní zadavatelům a poskytovatelům mapovat a hodnotit péči o duševní zdraví a dále občanům, kteří konzumují tuto péči a jejich rodinným příslušníkům zpřístupní informace o dostupnosti péče a o parametrech péče v jejich regionu.

Klíčové aktivity

KA 1: Hodnocení parametrů pro optimalizaci psychiatrické péče

V rámci aktivity budou vybudovány potřebné zdroje referenčních dat, a to včetně vytvoření metodik pro jejich zpracování, interpretaci a zajištění vlastního informačního servisu. Zároveň budou vybudovány nástroje zajišťující bezbariérovou dostupnost parametrů popisujících segment psychiatrické zdravotní péče v ČR, respektive komplexní mapování poskytovatelů psychiatrické péče, včetně hodnocení jejich parametrů, kapacit, šetření v personální oblasti, validace či hodnocení epidemiologických dat. Výstupy aktivity umožní cílové skupině zadavatelů zdravotní péče a státní správě (MZ ČR) danou péči plánovitě řídit a optimalizovat zdroje pro její další zkvalitňování. Dále budou sloužit jako cenný podklad pro nastavení úhradových mechanismů v deinstitucionalizaci psychiatrické péče.

KA 2: Tvorba registrů

V rámci projektu dojde k vybudování systémů sběru dat z klinické praxe ve významných oblastech psychiatrické péče, kdy jde převážně o data, která nelze najít ve stávajících datových zdrojích. Konkrétním cílem je vytvořit a implementovat čtyři nové registry a získat tak detailní podklady k analýze správné a časné diagnostiky poruch, aplikovaných léčebných postupů a jejich efektu. Jedná se o následující registry:

 • Registr psychiatrické péče o děti a mladistvé;
 • Registr vážných psychotických onemocnění;
 • Registr poruch nálady;
 • Registr poruch duševního zdraví u populace ve věku 65+.

Základem jejich vybudování bude analýza stávajících datových zdrojů, tvorba metodik sběru dosud nesbíraných, avšak potřebných dat jednotlivých registrů, definice datového standardu pro sběry dat a tvorba nástrojů pro jejich sběr a validaci. Samotné registry pak budou budovány spojením datové základny Národního zdravotnického informačního systému (NZIS: Národní registr zdravotnických pracovníků, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, Národní registr hrazených zdravotních služeb) a dále pomocí v této aktivitě nasbíraných dat z terénu.

KA 3: informační systém pro psychiatrickou péči poskytovanou multidisciplinárními týmy

V rámci aktivity č. 3 bude vytvořen komplexní a vícezdrojový informační systém pro multidisciplinární psychiatrickou zdravotní péči, která je jedním z hlavních cílů reformy psychiatrické péče v ČR. Ten bude spojovat administrativní data generovaná v rámci NZIS s dlouhodobě zadávanými daty o činnosti sledovaných týmů a se záznamy samotných pacientů.

KA 4: Národní portál duševního zdraví

V rámci klíčové aktivity č. 4 bude vytvořen veřejně přístupný informační nástroj – Národní portál duševního zdraví, který umožní:

 • zadavatelům a poskytovatelům péče o duševní zdraví mapovat a hodnotit tuto péči;
 • klientům/občanům, konzumujícím tuto péči – vyhledávat informace o dostupnosti a o parametrech péče v jejich regionu či oblasti;
 • orientaci rodinných příslušníků a pečovatelů o duševně nemocné v systému poskytovatelů zdravotní péče v jejich regionu či oblasti.

Pro různé role návštěvníků v něm budou publikována maximálně přístupná data mapující dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb a komplexní data o distribuci služeb ve všech regionech ČR, která byla získána prostřednictvím prvních tří aktivit projektu. Pod pojmem portál je zde míněn velmi komplexní informační nástroj nabízející širokou škálu služeb od klasických on-line zpráv, přes interaktivní mapy, interaktivní webové reporty až po zpracované elektronické publikace a prezentace. Na regionální úrovni nabídne „logistickou“ mapu dostupnosti různé péče o duševně nemocné. Klientům péče o duševní zdraví portál umožní vyhledat adekvátní informace o šíři a kvalitě poskytovaných služeb v blízkosti jejich bydliště a podpoří tak informované rozhodování ohledně konzumace těchto služeb. Zadavatelům a poskytovatelům péče o duševní zdraví vedle monitorace provázanosti služeb v jejich vlastním regionu zpřístupní informace o konkrétní aktuální dostupnosti a vytíženosti nabízených služeb. Pro poskytovatele péče bude portál rovněž zdrojem informací a o typu a kvalitě péče v regionu, o případné migraci pacientů související s touto péčí.

KA 5: Sebeevaluace projektu

Jedná se o povinnou aktivitu projektu, která prověří jak nastavení jednotlivých postupů a řídících procesů projektu jako takového, tak i kvalitu doposud vzniklých výstupů projektu, včetně jejich objektivní funkčnosti a vlivu na řešení globálního cíle projektu.

Výstupy projektu

 • Informační systém pro psychiatrickou péči poskytovanou multidisciplinárními týmy;
 • Registr psychiatrické péče o děti a mladistvé;
 • Registr vážných psychotických onemocnění;
 • Registr poruch nálady;
 • Registr poruch duševního zdraví u populace ve věku 65+.