19. 10. 2018 Lůžkový fond 2017
  • Zdravotnická statistika - Od roku 2016 jsou údaje o počtu lůžek sledovány prostřednictvím Přílohy 1 k ročnímu výkazu E(MZ) 2-01 / E(MZ) 3-01 o složkách platu/mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb. Ukazatele: Počet stanovených lůžek k poslednímu dni sledovaného období podle formy poskytované péče v členění podle oborů zdravotní péče. 
19. 10. 2018 Ekonomické výsledky nemocnic 2017
  • Zdravotnická statistika - Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.  Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Údaje uvedené v této publikaci se týkají pouze nemocnic akutní péče, tj....
12. 10. 2018 Novotvary 2016
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959. Od roku 1990 v česko-anglické verzi (v letech 1987–1989 vycházela též anglická verze). Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežívání.
11. 10. 2018 Pozvánka na konferenci PREVON 2018, Praha 13.–14. 11. 2018
  • Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR si Vás dovolují pozvat na 2. ročník konference PREVON 2018, která představí aktuální pokroky v oblasti časné diagnostiky vážných onemocnění. Konference PREVON (PRevence Vážných ONemocnění) se koná ve dnech 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha.
11. 10. 2018 Pozvánka na odborné setkání „Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru“ na 31. 10. 2018
  • ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Setkání se uskuteční dne 31. 10. 2018 od 10:00 do 14:00 hodin v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha 2.
09. 10. 2018 Lázeňská péče 2017
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. 
08. 10. 2018 Seminář o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020, konaný dne 18. 9. 2018
  • Dne 18. září 2018 se v Emauzích konal seminář, na kterém tým projektu DRG Restart informoval o plánované implementaci systému CZ-DRG v letech 2019–2020, tak jak ji navrhlo vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. Zveřejňujeme materiály ze semináře, především prezentace a audiovizuální záznamy všech přednášek.
08. 10. 2018 Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017
  • Aktuální informace A05/18 - V roce 2017 provozovalo oddělení pro detoxifikaci od návykových látek (detoxifikační jednotky) 15 lůžkových zařízení, která měla vyčleněno 223 lůžek pro detoxifikaci. Dalších 20 zařízení lůžka pro detoxifikaci nevyčleňovala z celkového lůžkového fondu oddělení. Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo celkem 10 186 pacientů s průměrnou délkou léčby 12,5 dnů.
04. 10. 2018 Pozvánka na konferenci KlasifiKon 2018, Praha 6. a 7. 11. 2018
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pořádá dne 6. a 7. listopadu 2018 třetí ročník konference věnované problematice klinických klasifikačních a terminologických systémů s názvem KlasifiKon 2018.
03. 10. 2018 Nabídka zaměstnání: Pracovnice/Pracovník helpdesku; pracoviště Praha
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovnici/pracovníka helpdesku.