Veřejná zakázka – nepravidelná osobní přeprava

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj.: „Nepravidelná osobní přeprava“  NEOTVÍRAT


Nabídky podávejte v termínu do 12. 9. 2019 do 10,00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Právní odbor
K rukám Ing. Petra Hlaváčka
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Úřední hodiny pro podání nabídek:

Pondělí až pátek: 8:00–15:00

Vysvětlení zadávacích podmínek: Ing. Petr Hlaváček – tel.: 224 972 720, e-mail: petr.hlavacek@uzis.cz

5. 9. 2019