Potraty 2021

Region: ČR
Rok: 2022

Souhrn: Publikace Potraty 2021 vydávána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), patří do edice Zdravotnická statistika a je shrnutím dostupných údajů o potratech v posledním roce. K dispozici jsou publikace s daty od roku 1960. Tato publikace vychází z informací Národního registru reprodukčního zdraví, modulu potratů, zřízeného v roce 2004. Tento Národní registr navazuje na Informační systém Potraty provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. Vstupním formulářem pro informace o potratech je tiskopis Žádost o umělé přerušení těhotenství (UPT), hlášení potratu a mimoděložního těhotenství a doplňkově pro údaje o lékařem řízené antikoncepci také výkaz z Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví - A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnického zařízení pro obor gynekologie.

Součástí publikace jsou i data o vývoji užívání antikoncepce, jejichž zdrojem je roční statistický výkaz A (MZ) 1-01, který je součástí programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, a který vyplňují všechny ambulantní gynekologické ordinace včetně ambulantních částí nemocnic. Hodnocení trendu počtu a podílu žen fertilního věku (15–49 let) užívajících lékařem řízenou hormonální či nitroděložní antikoncepci je s ohledem na úplnost dostupných údajů komplikované, jelikož úspěšnost sběru ročních výkazů činila pouze 85,72 % v roce 2017 a 81,68 % v roce 2019, v roce 2020 to bylo dokonce jen 80,96 %. V roce 2021 činila úspěšnost sběru těchto dat 88,67 %. Z důvodu nižší úspěšnost sběru dat byly hodnoty korigovány. Data z let 2017–2021 zohledňují podíl nezadaných údajů, které jsou v jednotlivých letech aproximovány ze struktury známých typů zdravotnických zařízení a vyplněných údajů.Potraty